UNIQA publikuje wyniki za 2017 rok

Jarosław Matusiewicz, prezes spółek UNIQA w Polsce
Jarosław Matusiewicz, prezes spółek UNIQA w Polsce
 • Spółka majątkowa UNIQA w Polsce podwoiła wynik finansowy
 • Towarzystwo majątkowe UNIQA w Polsce odnotowało znaczącą poprawę wyniku technicznego, w pełni odrabiając straty z roku 2016
 • Przypis składki wyniósł 1,12 mld zł, o 0,7 proc. więcej niż rok wcześniej
 • Łączny przypis składki obu spółek wyniósł 1,98 mld zł
 • Spółka rosła we wszystkich rentownych liniach biznesowych
 • UNIQA w Polsce trzeci rok z rzędu otrzymała tytuł Instytucji Roku.

Majątkowe towarzystwo ubezpieczeń UNIQA osiągnęło w 2017 roku przypis składki na poziomie 1,12 mld zł, świadczący o zrównoważonym wzroście w ostatnich latach.  Łącznie zaś obie spółki – majątkowa i życiowa – osiągnęły sprzedaż na poziomie 1,86 mld zł. Szybciej niż przypis składki rósł zysk spółek ubezpieczeniowych. Wynik brutto liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 53,09 mln zł, wobec 26,66 mln zł w 2016 roku. Wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń przez obie spółki wyniosła z 1,1 mld zł (wzrost o 29 proc.).

Jarosław Matusiewicz, prezes spółek UNIQA w Polsce
Jarosław Matusiewicz, prezes spółek UNIQA w Polsce

– Największym wydarzeniem 2017 roku na rynku była niewątpliwie stabilizacja cen ubezpieczeń komunikacyjnych. Po raz pierwszy od wielu lat branża zaczęła zarabiać na ubezpieczeniach komunikacyjnych. Po kilku latach wyczerpującej wojny cenowej miało to ogromne znaczenie dla stabilności całego biznesu – komentuje Jarosław Matusiewicz, prezes spółek UNIQA w Polsce. – Miniony rok pokazał także, że zdarzenia wynikające z katastrof naturalnych o masowej skali stały się już w Polsce cykliczne. Powinno to mieć przełożenie na ceny ubezpieczeń majątkowych. A dokładnie na podwyższenie cen w tym segmencie, podobnie jak stało się po powodzi w 2010 roku.

– Miniony rok był kolejnym udanym dla spółek UNIQA w Polsce pod względem osiągniętych wyników finansowych. Wzrósł przypis składki, spadł wskaźnik kosztowy, dwukrotnie zwiększył się zysk  – dodaje Anna Demczenko, wiceprezes ds. finansowych spółek UNIQA w Polsce.

Zwieńczeniem dobrego roku jest przyznany trzeci rok z rzędu tytuł Instytucji Roku. W rankingu portalu MojeBankowanie.pl drugi rok z rzędu otrzymaliśmy ten tytuł w dwóch głównych kategoriach: Najlepsza jakość w placówce oraz Najlepsza jakość obsługi w kanałach zdalnych.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń

2,5-krotnie wzrósł zysk brutto spółki majątkowej UNIQA za 2017 rok. Wynik liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości (IFRS) wyniósł 48,7 mln zł, wobec 19,4 mln zł rok wcześniej. Zysk netto za dwanaście miesięcy 2017 roku wyniósł z kolei 40,5 mln zł (13,7 mln zł rok wcześniej).

– Osiągnięciem 2017 roku jest dodatni wynik techniczny w kwocie 6,1 mln zł. Rok wcześniej strata techniczna przekroczyła 32 mln zł. Lepszy wynik to efekt poprawy szkodowości ubezpieczeń komunikacyjnych, optymalizacji portfela produktów, w tym m.in. większej sprzedaży rentownych ubezpieczeń majątkowych oraz skutecznej kontroli kosztów – mówi wiceprezes ds. finansowych spółek UNIQA w Polsce.

Łączny przypis składki wyniósł 1,12 mld zł w 2017 roku i był o 0,7 proc. wyższy niż rok wcześniej. Przy czym zmiana przypisu składki zależała od linii biznesowej. Czyszczenie portfela komunikacyjnego z nierentownych ryzyk – głównie ubezpieczeń flotowych – doprowadziło do spadku przypisu w autocasco o 10,1 proc. Z kolei w przypadku OC komunikacyjnego efekt czyszczenia portfela został w znacznej części zniwelowany przez równoczesny wzrost poziomu cen, czego efektem jest wzrost sprzedaży o 2,4 proc.

Warto podkreślić, że w 2017 roku zaczęliśmy zmieniać pakiet komunikacyjny dla klientów. Dotyczy to zarówno klientów flotowych, jak i indywidualnych. Przebudowaliśmy strukturę taryf, wprowadziliśmy zmiany w produktach, zachowując składki adekwatne do rzeczywistego ryzyka. Nowym modelem taryfy komunikacyjnej wpisujemy się w trend rynkowy celowanej taryfikacji.

Jeżeli chodzi o ubezpieczenia majątkowe niekomunikacyjne, UNIQA osiągnęła w roku 2017 wzrost na poziomie 2,6 proc.

Wpływ na to miały wzrosty w:

 • ubezpieczeniach mieszkaniowych, będące wynikiem zarówno rosnącej sprzedaży produktu Twój Dom Plus, jak i ubezpieczenia mieszkania ze składką płatną miesięcznie,
 • ubezpieczeniach technicznych,
 • produktach majątkowych związanych z sektorem mieszkalnictwa (pakiety dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
 • gwarancjach finansowych,
 • pakiecie Twój Biznes Plus adresowanym do sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
 • ubezpieczeniu straty finansowej (GAP), obejmującym ryzyko utraty wartości pojazdu w czasie, które powstało w wyniku wystąpienia szkody całkowitej z AC lub OC oraz kradzieży.

Łączna szkodowość netto UNIQA wyniosła 64,3 proc. i była znacznie niższa od zanotowanej w 2016 roku (72,5 proc.).

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Wynik finansowy brutto spółki życiowej za 2017 rok liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 4,3 mln zł, wobec 7,2 mln zł w 2016 roku. Wynik po opodatkowaniu to z kolei 2,4 mln zł (5,2 mln rok wcześniej).

– Pogorszenie wyniku finansowego wynika z większej szkodowości w pracowniczych ubezpieczeniach na życie. Zaś na wzrost szkodowości wpływ miało zwiększenie się liczby urodzeń oraz zgonów w minionym roku – mówi Anna Demczenko– Według danych GUS zarówno liczba zgonów, jak i urodzeń przekroczyła 400 tys. Rok wcześniej zarówno zgonów, jak i urodzeń nie było więcej niż po 390 tys.

Łączna wartość składki przypisanej w 2017 roku wyniosła 744,9 mln zł, wobec 329,3 mln zł w 2016 roku. Na osiągnięcie tego wyniku wpływ miał przede wszystkim jeden produkt ze składką jednorazową „UNIQAtowe strategie”. Został on oparty na ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych i skonstruowany z zachowaniem najnowszych wytycznych rynkowych w zakresie ochrony interesów ubezpieczonego.

Wartość przypisanej składki regularnej w 2017 roku wyniosła 120,1 mln zł i była o 3 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku. Spółka zanotowała 15,7-proc. wzrost w indywidualnych ubezpieczeniach na życie, oraz 7,1-proc. wzrost sprzedaży grupowych ubezpieczeń pracowniczych.

Wypłacalność II

2017 rok stał również pod znakiem zakończenia wdrożenia dyrektywy Solvency II – pierwsze sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej były uwieńczeniem pracy ostatnich lat i przygotowań do wejścia w życie tego reżimu.

Obie spółki UNIQA w Polsce mogą pochwalić się wysokim współczynnikiem wypłacalności SCR we wszystkich kwartałach 2017 roku. W przypadku spółki majątkowej UNIQA Polska wyniósł on 167,6 proc. na koniec grudnia 2017 roku. Dla biznesu życiowego ukształtował się na poziomie 265,7 proc. Oba współczynniki są powyżej ich docelowego poziomu zapisanego w strategii ryzyka – 150 proc. dla spółki majątkowej i 175 proc. dla towarzystwa życiowego.

Roczne sprawozdanie na temat wypłacalności i kondycji finansowej (ang. Solvency Financial Condition Report – SFCR) UNIQA zostanie opublikowane 7 maja.