Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, czyli jak bronić się przed upadłością

Filip Kozik
Filip Kozik z KL Law Polska Sp. z o.o.

Przedsiębiorcy, niezależnie od formy prawnej oraz rozmiarów biznesu, zyskali bardzo ważne narzędzie umożliwiające zapobieżenie ogłoszeniu upadłości. Firma w tarapatach finansowych może bowiem skorzystać z tzw. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Na chwilę obecną postępowanie zostało uregulowane odrębnymi przepisami, aniżeli tymi które wynikają z Prawa restrukturyzacyjnego. Wiele jednak na to wskazuje, że postępowanie o zatwierdzenie układu zostanie zmodyfikowane w takim zakresie, aby odpowiadało tym rozwiązaniom, które proponuje ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest postępowaniem, które w zdecydowanej mierze odbywa się poza sądem. Od dłużnika wymaga się podpisania umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, przekazania mu propozycji układowych, spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych. Doradca restrukturyzacyjny pełni następnie funkcję nadzorcy układu. Z kolei zadaniem dłużnika jest dojście do porozumienia z wierzycielami, przynajmniej z tą częścią, która zapewnia przyjęcie układu. W toku postępowania wierzyciele oddają głosy za lub przeciwko układowi na kartach do głosowania. Finalne oddanie głosu winno być jednak poprzedzone głęboką analizą przedsiębiorstwa dłużnika, a także jego kondycji finansowej i możliwości wykonania późniejszego układu.

Nie ulega najmniejszym wątpliwościom, że uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest szczególnie korzystne z punktu widzenia samego dłużnika. Nie dość, że zyskuje 4 miesiące od dnia dokonania obwieszczenia w MSiG o rozpoczęciu postępowania na przekonanie wierzycieli do nowej wersji regulowania zobowiązań, to dodatkowo chroniony jest na wypadek egzekucji sądowej ze strony wierzycieli zabezpieczonych na majątku dłużnika, jak i tych niezabezpieczonych. Oznacza to zatem, że wobec dłużnika nie ma możliwości wszczęcia nowego postępowania egzekucyjnego, a te już prowadzone zostają zawieszone do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy. W okresie prowadzenia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego dłużnikowi nie mogą zostać wypowiedziane, bez zezwolenia nadzorcy układu, kluczowe umowy zawartych z dłużnikiem. Będą to m.in. umowy najmu, leasingu, czy kredytu.

Ustawodawca wprowadził również mechanizmy, które mają prowadzić do wykluczenia nadużyć w stosowaniu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Po pierwsze, wierzycielowi przysługuje możliwość złożenia wniosku o uchylenie skutków dokonania obwieszczenia w MSiG. Po drugie, dłużnik może dokonywać jedynie czynności, które nie przekraczają tzw. „zwykłego zarządu”. Po trzecie, wierzycielom przysługuje roszczenie o naprawienie szkody, jeśli dłużnik dokonał obwieszczenia o otwarciu postępowania w złej wierze.

Autor: Doradca restrukturyzacyjny Filip Kozik z KL Law Polska Sp. z o.o.