Vercom z programem motywacyjnym na lata 2021-2024

GPW

Spółka Vercom ogłosiła program motywacyjny na lata 2021-2024 dla kluczowych menedżerów oraz wszystkich pracowników Grupy. Zakłada on m.in. osiągnięcie 37 mln zł znormalizowanej EBITDA w 2021 r. oraz istotny wzrost kapitalizacji. Jego głównym celem jest budowa wartości Spółki oraz umożliwienie pracownikom partycypacji w tym wzroście.

Jesteśmy spółką technologiczną, gdzie największą wartością są nasi pracownicy, ich wiedza, doświadczenie i know-how. Pracujemy z najlepszymi ludźmi na rynku w tej branży i takich też chcemy przyciągać. Naturalnie program motywacyjny jest jednym z kluczowych elementów ekosystemu benefitów, które oferujemy naszym pracownikom. Dzięki temu liczymy na ich rozwój oraz umożliwienie partycypacji we wzroście wartości firmy, którą na co dzień budują. – komentuje Krzysztof Szyszka, prezes zarządu Vercom.

W programie motywacyjnym uczestniczą wszyscy pracownicy i współpracownicy Grupy, bez względu na formę zatrudnienia, łącznie blisko 100 osób. Każdy z pracowników stał się poniekąd współwłaścicielem firmy, co także jest wyrazem podziękowania za 15-letnią historię budowania Grupy Vercom. Realizacja programu motywacyjnego będzie polegała na przyznaniu warunkowego prawa do nabycia indywidualnie określonej przez zarząd (w przypadku zarządu przez radę nadzorczą) liczbie akcji Vercom po cenie nominalnej z puli 126 850 akcji uprzednio nabytych przez Spółkę. Osoby biorące udział w programie motywacyjnym będą uprawnione do realizacji odpowiednio 40 proc. łącznej liczby przyznanych uprawnień w związku z realizacją celu wynikowego, analogicznie 20 proc. w przypadku spełnienia celu rynkowego i 40 proc. w odniesieniu do celu indywidualnego.

Cel wynikowy zakłada wartość znormalizowanej EBITDA* 37 mln zł w 2021 r., 45 mln zł w 2022 r., 60 mln zł w 2023 r. i 75 mln zł w 2024 r. Z kolei cel rynkowy odnosi się do zachowania kursu akcji Vercom na GPW. W 2021 r. cel ten będzie spełniony jeśli średnia arytmetyczna kursów akcji na zamknięciu dnia sesyjnego od pierwszego dnia notowania akcji do 31 grudnia 2021 r. nie będzie niższa niż 115 proc. ceny emisyjnej akcji serii D (45 zł). W 2022 r. nie niższym niż 120 proc. odpowiednio wyznaczonego kursu w 2021 r. Analogicznie w 2023 i 2024 r. nie niższym niż 120 proc. kursu akcji wyznaczonego odpowiednio w 2022 r. i 2023 r. Cele indywidulane będą określane indywidulanie według uznania zarządu, z uwzględnieniem charakteru zajmowanego stanowiska i wykonywanej pracy.

Status spółki publicznej umożliwia nam efektywną realizację programu motywacyjnego. Dlatego zaoferowaliśmy 84 472 uprawnień do nabycia akcji po cenie nominalnej 0,02 zł. Patrząc na aktualny kurs akcji uważamy, że jest to jeden z atrakcyjniejszych programów motywacyjnych na rynku z realnymi do osiągnięcia założeniami. Dzięki temu chcemy docenić naszych kluczowych pracowników i wzmocnić ich więzi z Grupą Vercom. – dodaje Adam Lewkowicz, wiceprezes zarządu Vercom.

Warunkiem uczestnictwa w programie będzie podjęcie przez zarząd uchwały w sprawie włączenia osoby do programu. Oprócz wyżej wymienionych celów, pod uwagę będzie brane także kryterium lojalnościowe, które zakłada związanie ze Spółką przez minimum 12 miesięcy od czasu realizacji uprawnień z programu motywacyjnego.