W 2013 roku polskie firmy leasingowe zarobiły 2,9 mld zł

Od 1 lipca odliczenie VAT od paliwa bardziej dostępne

Zysk netto działających w Polsce przedsiębiorstw leasingowych  przekroczył w 2013 roku 2,9 mld zł – podał Główny Urząd Statystyczny. Z badanych przez GUS firm 100 osiągnęło zyski, a 22 straty.

W ciągu 2013 roku badane przez GUS przedsiębiorstwa leasingowe zawarły z leasingobiorcami 233 tys. nowych umów, oddając w leasing 439 tys. środków (przedmiotów) na kwotę 30,4 mld zł. Najwięcej umów zostało zawartych w polskich złotych – na kwotę 22,2  mld zł. Najwięcej podpisano nowych umów leasingu na okres od 2 do 5 lat – 78,4 proc. wartości nowych umów. Udział umów zawieranych na okres powyżej 5 lat – wyniósł 14,9 proc. Najniższy był udział umów krótkoterminowych (do 2 lat) i stanowił 6,7 proc. wartości nowych umów.

Główną pozycję w strukturze przedmiotowej nowych umów zajmował leasing środków transportu drogowego – 63,8 proc. wartości umów leasingowych. Wśród nich dominowały samochody osobowe, które stanowiły 49  proc. wartości wyleasingowanych środków transportu drogowego. Udział wartości wyleasingowanych samochodów ciężarowych i dostawczych ciężarowych wyniósł 15,5 proc.

Kolejnym segmentem leasingu były maszyny i urządzenia przemysłowe, które stanowiły 26,5 proc. wartości nowo zawartych umów. W tej grupie największy udział wystąpił w następujących pozycjach: maszyny rolnicze – 14,9 proc, sprzęt budowlany – 13,8 proc, maszyny do obróbki metali – 10,0 proc, maszyny do produkcji tworzyw sztucznych – 7,0 proc, maszyny dla przemysłu spożywczego – 6,9 proc, wózki widłowe – 4,7 proc.

Nieruchomości oddane w leasing stanowiły 4,8 proc. wartości nowych umów ogółem. Najczęściej transakcje te dotyczyły obiektów wykorzystywanych przez handel i usługi – 29,5 proc. oraz budynki przemysłowe – 16,3 proc.

W przedsiębiorstwach leasingowych wartość należności przeterminowanych na koniec 2013 r. wyniosła 8 144 mln zł, co stanowiło 20,7% ogólnej wartości należności leasingowych brutto.

Zakupione w 2013 r. przez przedsiębiorstwa leasingowe przedmioty leasingu w 90,5 proc. były finansowane środkami uzyskanymi z kredytu. W 9,8 proc. źródłem pokrycia zakupu środków (przedmiotów) oddanych w leasing były fundusze własne, a w 3,1 proc. emisje papierów dłużnych, w 2,2 proc. przedmioty leasingu były sfinansowane ze środków programu operacyjnego UE.

W ocenie 43 przedsiębiorstw leasingowych sytuacja rynkowa sprzyjała rozwojowi przedsiębiorstwa, 39 firm oceniło sytuację jako neutralną, a 6 stwierdziło, że warunki prowadzenia działalności leasingowej były złe, 35 firm nie dokonało oceny.

Sto dwadzieścia trzy przedsiębiorstwa leasingowe objęte badaniem  dysponowały majątkiem o łącznej wysokości 107,8 mld zł. Dominującą pozycję ich majątku, tj. 68,3 proc. stanowiły aktywa trwałe o wartości 73,6 mld zł. Udział należności długoterminowych w aktywach trwałych wyniósł 29,2 proc, inwestycji długoterminowych – 43,5 proc.

Badane przedsiębiorstwa leasingowe uzyskały w 2013 r. dodatni wynik finansowy, zarówno brutto, jak i netto. Wynik finansowy w ujęciu brutto wyniósł 3,3  mld zł.

Zyski brutto w kwocie 3,4 mld zł, osiągnęły 102 przedsiębiorstwa leasingowe. Straty brutto poniosło 21 przedsiębiorstw leasingowych (75 mln zł). Wynik finansowy netto przekraczał 2,9 mld zł, z tego zysk netto także przekraczał 2,9 mld zł, a strata netto sięgała 73 mln zł. Zyski netto osiągnęło 100 przedsiębiorstw leasingowych, straty netto poniosły 22 przedsiębiorstwa leasingowe, 1 przedsiębiorstwo uzyskało wynik zerowy.