Walne zgromadzenie BioMaxima SA zatwierdza wypłatę dywidendy za 2021 r. i podwyższa cenę skupu akcji własnych

Łukasz Urban Biomaxima
Łukasz Urban, Prezes Zarządu BioMaxima S.A.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki BioMaxima SA, wiodącego polskiego producenta i eksportera diagnostyki laboratoryjnej, 13 czerwca 2022 r. postanowiło o wypłacie dywidendy w wysokości 0,45 zł na 1 akcję. Jednocześnie przyjęto uchwałę w zakresie przeprowadzenia odkupu akcji własnych spółki, podwyższając maksymalną cenę skupu z 30 zł na 33 zł.

Zwyczajne walne zgromadzenie jednogłośną decyzją upoważniło zarząd do przeprowadzenia skupu akcji spółki z dwiema poprawkami zgłoszonymi przez porozumienie akcjonariuszy, do którego należy prezes spółki – podwyższono  maksymalną cenę odkupu do wartości 33 zł za sztukę, a także określono, że liczba akcji nabywanych w ciągu jednej sesji nie może przekroczyć 25% średniego dziennego obrotu w ciągu poprzedzających 20 dni sesyjnych.

Zgromadzenie akcjonariuszy zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 0,45 zł za akcję, tj. 1.947.825 zł,  przeznaczając pozostałą część zysku w wysokości 8.659.262,78 zł na kapitał zapasowy.

– Zakończyliśmy bardzo dobry dla spółki rok. Pełna zgodność akcjonariuszy podczas WZA świadczy o przewidywalności spółki, a jednocześnie stanowi dobrą prognozę dla stabilnego rozwoju BioMaximy – mówi Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima.

WZA przyjęło także uchwałę w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.