Warimpex uzyskuje w I półroczu 2022 r. wynik finansowy netto w wysokości 13,4 mln EUR

Warimpex
  • Zdecydowanie lepszy wynik finansowy netto w wysokości 13,4 mln EUR (1-6 2021: 1,7 mln EUR)
  • Wzrost przychodów z wynajmu obiektów biurowych o 52% i przychodów z hoteli o 77%, wskaźnik EBITDA wyższy ponad dwukrotnie
  • Wzrost wartości aktywów netto o 40% do 3,7 EUR na akcję
  • Sprzedaż w Budapeszcie i zakup w Łodzi

Wiedeń/Warszawa, 30 sierpnia 2022 r. – W pierwszym półroczu 2022 roku Grupa Warimpex odnotowała dodatnie wyniki operacyjne swoich nieruchomości biurowych i hoteli. Zarówno przychody ze sprzedaży w segmencie biurowców jak i przychody z działalności hoteli poprawiły się w porównaniu z rokiem poprzednim. Ponadto w czerwcu Warimpex sfinalizował dwie transakcje: pierwsza to sprzedaż biurowca B52 w Budapeszcie z ponad 5 200 m² powierzchni użytkowej w ramach transakcji share deal. Druga to zakup Red Tower w Łodzi z ponad 12 400 m² powierzchni na wynajem. W planach jest remont biurowca i jego rozbudowa o strefę coworkingową i sale konferencyjne. Aktualnie obiekt jest wynajęty w ok. 40%. W ostatecznym rozrachunku wynik finansowy netto Grupy Warimpex za I półrocze 2022 wynosi 13,4 mln EUR w porównaniu z 1,7 mln EUR w roku ubiegłym.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z pozytywnego rozwoju naszej działalności. Konflikt w Ukrainie oraz sankcje Zachodu wobec Rosji i rosyjskie reakcje na te działania wciąż mają jednak decydujący wpływ na ogólną sytuację gospodarczą. Rubel, którego wartość gwałtownie spadła pod koniec lutego, od kwietnia 2022 r. się ustabilizował, a w czerwcu 2022 r. znacznie się umocnił – również w ujęciu rok do roku”, objaśnia Franz Jurkowitsch, Prezes Warimpexu.

Znacząca poprawa wyniku finansowego netto okresu

Wskaźniki finansowe Grupy Warimpex za I półrocze 2022 roku przedstawiają się następująco:

Przychody z wynajmu nieruchomości biurowych wzrosły w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku z 9,7 mln EUR do 14,7 mln EUR. Wynika to głównie z uwzględnienia przychodów z biurowców Jupiter w AIRPORTCITY St. Petersburg, które od końca 2021 r. podlegają pełnej konsolidacji, oraz z wyraźnego umocnienia się rubla. Przychody ze sprzedaży w segmencie hoteli wzrosły po słabszym na skutek pandemii pierwszym półroczu 2021 roku z 2,2 mln EUR do 3,8 mln EUR. Łączne przychody ze sprzedaży zwiększyły się z 12,8 mln EUR do 20,1 mln EUR, zaś koszty przyporządkowane bezpośrednio do przychodów ze sprzedaży wzrosły z 4,4 mln EUR do 7,2 mln EUR. W związku z powyższym wynik ze sprzedaży brutto wyniósł 12,9 mln EUR w porównaniu z 8,4 mln EUR w ubiegłym roku.

Wskaźnik EBITDA podwoił się z 5,0 mln EUR do 10,7 mln EUR. Wzrost ten wynika przede wszystkim z poprawy wyniku ze sprzedaży brutto oraz ze sprzedaży biurowca B52 w Budapeszcie, która przyniosła przychód w wys. 2,8 mln EUR. Wskaźnik EBIT wzrósł wskutek wyższego wyniku EBITDA i dodatniego wyniku z wyceny nieruchomości z 5,9 mln EUR do 16,7 mln EUR.

Wynik z działalności finansowej (wraz z joint ventures) wzrósł z -3,6 mln EUR do 0,9 mln EUR. Obejmuje on zyski z tytułu przeliczenia pozycji w walucie w wys. 5,9 mln EUR (w roku ubiegłym: +0,7 mln EUR) oraz straty z wyceny instrumentów pochodnych w celu zabezpieczenia oprocentowania wzgl. kursów walutowych w wys. 0,7 mln EUR.

W związku z powyższym wynik finansowy netto okresu Grupy Warimpex był dodatni i wyniósł 13,4 mln EUR w porównaniu z 1,7 mln EUR w ubiegłym roku.

Nowe biurowce w fazie budowy lub projektowania

W segmencie projektów deweloperskich w pierwszym półroczu główny nacisk kładziony był na kontynuację prac budowlanych i projektowych. W Krakowie trwa budowa biurowca Mogilska 35 Office o powierzchni ok. 12 000 m² na wynajem. Ukończenie jest planowane na 2023 rok. Pozwolenie na budowę posiada zarówno krakowski biurowiec Chopin o powierzchni na wynajem ok. 21 200 m², jak i biurowiec MC 55 w Białymstoku o powierzchni na wynajem ok. 38 500 m². Zgodnie ze strategią Warimpexu w przypadku obu projektów budowa rozpocznie się, jak tylko zapewnione będzie odpowiednie zainteresowanie ze strony potencjalnych najemców. W niemieckim mieście Darmstadt faza projektowa biurowca West Yard 29 o powierzchni do wynajęcia ok. 13 800 m² jest już bardzo zaawansowana.

Na terenie AIRPORTCITY St. Petersburg ukończono stan surowy biurowca Avior Tower 1 o powierzchni ok. 16 900 m². „Warimpex posiada w Rosji 100 % udziałów w spółkach projektowych AIRPORTCITY St. Petersburg – podmiotach o stabilnej i niezależnej pozycji. Nieruchomości są finansowane przez lokalne banki w lokalnej walucie, posiadają spory kapitał i samodzielnie generują środki na zabezpieczenie swojej płynności finansowej. Oznacza to, że nasze rosyjskie spółki-córki są w stanie działać autonomicznie i niezależnie od wsparcia ze strony spółki macierzystej. Aktualnie nie ma istotnych ograniczeń w kontynuowaniu działalności operacyjnej w Rosji. Naturalnie bardzo uważnie śledzimy rozwój sytuacji gospodarczej i prawnej, aby w razie potrzeby szybko reagować na bieżące wydarzenia”, mówi Jurkowitsch.

Perspektywy

W drugim półroczu 2022 roku działalność operacyjna firmy będzie się w dalszym ciągu koncentrować na przygotowaniach do budowy i uzyskaniu pozwoleń na budowę oraz na kontynuacji bieżących projektów budowlanych. Efektywność energetyczna, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i redukcja emisji dwutlenku węgla odgrywają zasadniczą rolę w budowie i rewitalizacji budynków. Realizując koncepcje zrównoważonego rozwoju w ramach nieruchomości, Warimpex dąży do uzyskania odpowiednich certyfikatów dla obiektów w swoim portfolio.

„Mimo iż sytuacja związana z konfliktem w Ukrainie i naszymi inwestycjami w Rosji jest wciąż napięta, to dzięki naszej doświadczonej i sprawdzonej w sytuacjach kryzysowych załodze jesteśmy wciąż dobrze przygotowani na bieżące i przyszłe wyzwania”, mówi na zakończenie Jurkowitsch.

Wskaźniki finansowe za I półrocze 2022 r.:

w TEUR 1-6/2022 Dynamika 1-6/2021
Przychody ze sprzedaży – Investment Properties 14,691 52 % 9 672
Przychody ze sprzedaży – Hotele 3 826 77 % 2 158
Przychody ze sprzedaży – Development & Services 1 585 72 % 920
Przychody ze sprzedaży razem 20 101 58 % 12 750
Koszty przypisane bezpośrednio do przychodów ze sprzedaży – 7 207 65 % – 4 368
Wynik brutto ze sprzedaży 12 895 54 % 8 382
Wynik ze sprzedaży nieruchomości 2 821
EBITDA 10 741 115 % 5 006
Odpisy amortyzacyjne i korekty wartości 5 993 543 % 932
EBIT 16 733 182 % 5 938
Wynik z działalności finansowej 947 – 3 610
Wynik netto okresu 13 421 1 724
       
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 6 324 153 % 2 504
       
  30 czerwca 2022 Dynamika 31 grudnia 2021
Gross Asset Value (GAV)

w mln EUR

457,3 24 % 365,8
EPRA NTA na jedną akcję w EUR 3,68 40 % 2,63
Kurs akcji (ultimo) z ostatniego notowania w roku w EUR 0,84 – 25 % 1,12