Wpływ COVID-19 na oferty świadczeń zdrowotnych dla pracowników

analizy raporty
  • Ograniczanie kosztów ma kluczowe znaczenie, ponieważ aż 68% ubezpieczycieli spodziewa się wzrostu liczby roszczeń z tytułu diagnostyki, opieki i leczenia przypadków związanych z COVID-19.
  • Przewiduje się, że  koszty leczenia w 2021 r. znacznie przewyższą stopę inflacji.
  • Praca zdalna i elastyczne warunki pracy staną się podstawą do wprowadzenia istotnych zmian w programach świadczeń pracowniczych zapewnianych przez pracodawców.

Problemy związane ze świadczeniem opieki zdrowotnej oraz długotrwałe zmiany w modelach pracy wynikające z pandemii COVID-19 będą miały istotny wpływ zarówno na koszty, jak i kształt programów świadczeń zdrowotnych zapewnianych przez pracodawców – wynika z najnowszego raportu Mercer Marsh Benefits (MMB).

Szóste, coroczne badanie MMB Health Trends: 2020 Insurer Survey pokazuje, że 68% ubezpieczycieli spodziewa się wzrostu liczby roszczeń z tytułu diagnostyki, opieki i leczenia przypadków COVID-19.

Ubezpieczyciele prognozują również, że oczekiwany wzrost kosztów leczenia znacznie przewyższy stopę inflacji w 2021 r. W roku ubiegłym ubezpieczyciele odnotowali wzrost kosztów o 9.7%, co stanowiło prawie 3-krotność stopy inflacji. W 2020 r. spodziewają się za to wzrostu kosztów leczenia o 9,5%, czyli ok. 3,5-krotność stopy inflacji. Jednocześnie 90% ubezpieczycieli uważa, że tendencja ta utrzyma się lub nasili w 2021 r.

Kryzys COVID-19 uwydatnił słabe strony dzisiejszych programów świadczeń pracowniczych. Wiele z nich opiera się na dokumentacji papierowej, co uniemożliwia często dostęp i zarządzanie nimi w sposób zdalny. Ze względu na fakt, że obecnie wielu pracodawców poszukuje dostawców oferujących dodatkowe świadczenia, takie jak ochrona zdrowia psychicznego, profilaktyka zdrowotna czy szeroki wachlarz usług cyfrowych i internetowych; ubezpieczyciele coraz częściej szukają możliwości poszerzania zakresów własnych rozwiązań.

Jak podaje raport, nastąpił wzrost ubezpieczycieli oferujących wirtualne konsultacje zdrowotne lub „telemedycynę”. 59% z nich stwierdziło, że stanowiło to aktywną część ich obecnego podejścia do zarządzania planami (w porównaniu do 38% w 2019 r.). Ponadto, oferta 55% ubezpieczycieli obejmuje także prewencyjne inicjatywy zdrowotne m.in. badania przesiewowe, a kolejne 20% wskazuje, że podejmują próby lub opracowali plan wdrożenia tego typu rozwiązań w ciągu najbliższych 24 miesięcy. Programy świadczeń zapewniane przez pracodawców nadal będą odgrywać istotną rolę w dostarczaniu pracownikom potrzebnych usług zdrowotnych. Dowodzi temu fakt, że nieco ponad połowa ubezpieczycieli oczekuje, że proponowane przez nich programy będą uwzględniały szczepienia przeciwko COVID-19, szczególnie dotyczy to krajów Ameryki Łacińskiej.

Raport zwraca również uwagę na istniejące luki w oferowanym wsparciu dla zdrowia psychicznego, mimo wzrostu popytu na tego typu usługi w czasie trwania pandemii. Przykładowo, wirtualne poradnictwo w zakresie zdrowia psychicznego nadal nie jest powszechnie dostępne, ponieważ tylko 1/3 ubezpieczycieli oferuje je na całym świecie, podczas gdy 32% z nich nie posiada w swojej ofercie jakichkolwiek świadczeń w tym obszarze. Dzieje się tak, pomimo że we wszystkich regionach na świecie, ubezpieczyciele oceniają prywatne, opłacane przez pracodawców, systemy opieki zdrowotnej jako bardziej skuteczne aniżeli publiczne, w dostępie do potrzebnej profilaktyki, diagnostyki i leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego.

Remigiusz Kostka – Dyrektor Działu Ubezpieczeń Osobowych w Marsh Polska dodaje: „Pierwsze, dedykowane rozwiązania ubezpieczeniowe związane z COVID-19 pojawiły się w naszym kraju w marcu br. Z upływem czasu i dostosowywania się do nowej sytuacji, obserwowaliśmy bardzo dynamiczny rozwój dodatkowych usług medycznych m.in. w zakresie wirtualnych konsultacji zdrowotnych lub teleporad, które niedługo będą stanowić standardowe rozwiązanie oferowane Klientom. Ubezpieczyciele także starają się sprostać oczekiwaniom Klientów, zarówno w kontekście zakresu ubezpieczenia (np. dostęp do usługi assistance, obejmującej m.in. wsparcie psychologa), jak i zapewnienia systemów umożliwiających wdrażanie grupowego ubezpieczenia na życie w zakładzie pracy za pośrednictwem internetu. Przy ograniczonym dostępie do biur, w wielu sytuacjach takie rozwiązanie jest jedynym, które pozwala sprawnie przeprowadzić proces wdrożenia nowego, lepszego ubezpieczenia”.