Wpływ stóp procentowych na kursy walut

forex waluty

Nieustanne wahania wartości walut są wpisane niemalże w codzienność. Na kurs notowań wpływa wiele czynników, począwszy od tych geopolitycznych po sytuację makroekonomiczną. Niemniej, jednym z kluczowych elementów przekładających się w sposób bezpośredni na kształtowanie cen walut są stopy procentowe.

Stopy procentowe odgrywają ważną rolę w polityce monetarnej na całym świecie. Z ich uwarunkowań korzystają m.in. banki centralne, a także giełdy walutowe. Ich zadaniem jest stymulowanie rozwoju gospodarczego, w także przeciwdziałanie inflacji. Są ustalane przez banki centralne danych państw. Pod pojęciem stóp procentowych znajdują się:
– stopy oprocentowania kredytu;
– stopy oprocentowania depozytu;
– stopy dyskontowe;
– stopy dochodowości instrumentów dłużnych.

Generalnie stopy procentowe mogą przybierać formy długo- i krótkoterminowych. Mają one szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw, osób zajmujących się handlem walutami, a także dla wszystkich obywateli. Istotną informacją jest to, że stopy procentowe nie zmieniają się w sposób dynamiczny i nieprzewidywalny. Najczęściej są one związane z kolejnymi ruchami podwyżek lub obniżek, które są rozplanowane na okres kilku miesięcy. Jednorazowe zmiany nie są większe niż 25 punktów procentowych, rzadziej 50 punktów.

Stopy procentowe a waluty

Z punktu widzenia osób zajmujących się walutami wysokość stóp procentowych jest rozpatrywana globalnie, a więc pod kątem wysokości w poszczególnych krajach. Generalna zasada mówi, że im stopy procentowe wyższe, tym waluta danego państwa jest bardziej atrakcyjna i odwrotnie, im stopa niższa tym waluta cieszy się mniejszą popularnością. Dlaczego tak się dzieje?

Waluty państw notujących wysokie stopy procentowe są pożądanym aktywem, które wiąże się z większym oprocentowaniem lokat oraz szeroko pojmowaną rentownością obligacji. Ta zależność ściśle wiąże się z długiem i obligacjami skarbowymi. Inwestorzy zainteresowani ich nabyciem wpierw muszą kupić daną walutę, a to przekłada się na zwiększenie jej popytu i tym samym na jej cenę na rynku.

Prawdziwe jest powiedzenie, że stopy procentowe i waluty są od siebie zależne i wzajemnie się uzupełniają. W szerszym ujęciu poziom stóp procentowych wpływa na kształtowanie się kursów walut.

Ważnymi pojęciami związanymi z tematyką stóp procentowych w odniesieniu do rynku walut jest aprecjacja waluty oraz deprecjacja waluty. O aprecjacji mówimy wtedy, gdy obserwujemy wzrost wartości określonej waluty względem innych. Z kolei deprecjacja jest zjawiskiem odwrotnym, o którym mówimy w momencie, w którym ma miejsce osłabienie wartości jednej waluty w odniesieniu do innych, co oznacza wyraźny spadek siły nabywczej słabszej waluty. Aktualna lista najważniejszych walut oraz kryptowalut znajduje się na e-kursy-walut.pl

Stopy procentowe w kontekście rynku walutowego mają szczególne znaczenie dla spekulantów giełd walutowych, którzy na ich podstawie mogą podejmować określone i prawidłowe ruchy inwestycyjne.