Wpływ upadłości firmy na majątek dłużnika

0

Ogłoszenie upadłości firmy rodzi określone konsekwencje dla majątku dłużnika. Z dniem wydania postanowienia przez sąd aktywa przedsiębiorcy wchodzą do tzw. masy upadłościowej, która ma służyć zaspokojeniu wierzycieli.

Majątkiem, który podlega zajęciu przez syndyka będą m.in. nieruchomości, czy ruchomości (np. maszyny, pojazdy), a także wierzytelności należne upadłemu. Obowiązujące regulacje wskazują, że w skład masy upadłościowej bankruta zalicza się majątek należący do niego w dniu ogłoszenia upadłości, a także ten nabyty w toku postępowania upadłościowego.

Upadłość osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą wiąże się też z przejęciem zarządu przez syndyka nad składnikami majątkowymi przysługującymi upadłemu w drodze postępowania spadkowego. Dodatkowo, w procesie likwidacji masy upadłości należy również uwzględnić majątek wspólny małżonków.

Z kolei techniczne ustalenie składu masy upadłościowej następuje na skutek przygotowania spisu inwentarza i spisu należności przez syndyka prowadzącego postępowanie.

Upadłość firmy nie musi oznaczać utraty całkowitego majątku przez dłużnika. Ustawodawca przewidział sytuacje, w których występują pewne wyłączenia. Co do zasady, mieniem niewchodzącym do masy upadłościowej będą te składniki majątkowe, które są wyłączone spod egzekucji komorniczej na gruncie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, np. wynagrodzenie za pracę dłużnika w części niepodlegającej zajęciu. Katalog tychże składników jest jednak szerszy, a w konkretnych warunkach może dojść do wyłączenia określonych ruchomości z masy upadłościowej przez sędziego-komisarza.

Upadłość firmy a mienie nienależące do upadłego

Podstawowymi dokumentami, którymi posługuje się syndyk przy sporządzaniu spisu inwentarza i należności są księgi rachunkowe oraz dokumenty bezsporne. W takiej sytuacji, gdy z dokumentacji wynika, że dany składnik majątkowy jest własnością innego podmiotu lub osoby (np. auto będące przedmiotem lesingu), to nie powinien od podlegać włączeniu do spisu.

Jeśli tytuł prawny do konkretnego przedmiotu podlega określonym sporom i jest kwestionowany, to konieczne jest przedstawienie przez stronę roszczącą sobie prawa do danego mienia wniosku o wyłączenie z masy upadłościowej.

Czytaj również:  Elektroniczny Notarialny Sąd Polubowny - Ultima Ratio. Jak działa?

Masa upadłościowa a czynności upadłego

W momencie ogłoszenia upadłości dłużnika dochodzi do utraty prawa zarządu nad mieniem, które wchodzi do masy upadłościowej. Co więcej, upadły traci też możliwość korzystania i dysponowania konkretnymi przedmiotami. Istotną kwestią jest jednak to, że sędzia-komisarz określa zakres, a także czas, przez który upadły wraz z rodziną mogą pozostawać w nieruchomości faktycznie zamieszkiwanej. Z reguły jest to możliwe do momentu spieniężenia lokalu mieszkalnego przez syndyka.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, czynności prawne upadłego dotyczące mienia wchodzącego do masy upadłościowej są bezwzględnie nieważne.

Więcej na temat prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego na blogu https://www.restrukturyzacja-kancelaria.pl