Wschodnia Polska wzbudza coraz większe zainteresowanie deweloperów i najemców

Iwona Chojnowska-Haponik
Iwona Chojnowska-Haponik, Dyrektor ds. Doradztwa Lokalizacyjnego i Programów Wsparcia Biznesu w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, JLL

Wschodni region Polski wzbudza coraz większe zainteresowanie deweloperów i najemców. Rzeszów czy Lublin przyciągają zarówno firmy z branży logistycznej, jak i produkcyjnej. Region ten jest szczególnie interesujący dla firm planujących nowe inwestycje ze względu na najwyższe w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej dopuszczalne progi regionalnej pomocy publicznej – mówił w wywiadzie dla magazyny.pl Marcin Krupanek, Consultant, JLL.

Wywiad o rynku magazynowym w Polsce Wschodniej, wzbudził duże zainteresowanie, zwłaszcza w odniesieniu do korzyści finansowych dla inwestorów oraz lokowania operacji logistycznych w tej części kraju. Dlatego zapytaliśmy Iwonę Chojnowską-Haponik i Rafała Szajewskiego – ekspertów JLL z działu Business Location Consulting, na jakie instrumenty wsparcia, zachęty czy zwolnienia podatkowe mogą liczyć nowe podmioty na rynku nieruchomości w tej części kraju.

Dział Business Location Consulting w JLL odpowiada za świadczenie kompleksowych usług doradczych w zakresie optymalizacji strategii lokalizacyjnych, poprzez pomoc w wyborze najkorzystniejszego miejsca do inwestowania oraz w pozyskaniu dostępnych instrumentów pomocy publicznej.

Najwyższy możliwy poziom wsparcia w Polsce

W czterech województwach Polski Wschodniej dostępna wysokość regionalnej pomocy publicznej dla dużych przedsiębiorców liczona jako procent kosztów kwalifikowanych (wydatków inwestycyjnych w przypadku firm logistycznych i produkcyjnych) wynosi aż 50%. W przypadku średnich firm intensywność pomocy publicznej rośnie o 10 p.p., dla małych i mikro przedsiębiorstw jest o 20 p.p. wyższa.

Polska Wschodnia
Rys. 1. Wysokość regionalnej pomocy publicznej w Polsce. źródło: Polska Agencja Inwestycji i Handlu

– Firmy planujące inwestycje związane z utworzeniem nowego zakładu, ale też rozszerzeniem już prowadzonej działalności mogą ubiegać się o co najmniej dwa rodzaje instrumentów wsparcia: bezzwrotne granty gotówkowe oraz zwolnienia podatkowe. I tak w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, firmy mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego CIT – wymienia Iwona Chojnowska-Haponik, Business Consulting Director, JLL.

Zwolnienie z podatku dochodowego CIT

Limit zwolnienia z podatku dochodowego liczony jest jako procent kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji (poniesionych nakładów inwestycyjnych) lub 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników minus wszystkie inne formy pomocy regionalnej (np. granty).

Aby móc ubiegać się o zwolnienie z podatku, należy spełnić określone kryteria ilościowe i jakościowe. Kryteria ilościowe uzależnione są od lokalizacji inwestycji, reprezentowanego sektora oraz wielkości przedsiębiorcy. Warto podkreślić, że w Polsce Wschodniej wymogi w zakresie nakładów inwestycyjnych są znacząco niższe niż w innych częściach kraju.

Jeżeli chodzi o kryteria jakościowe, to w zależności od regionu aplikujące firmy muszą uzyskać od czterech (w Polsce Wschodniej) do sześciu z maksymalnie dziesięciu punktów, które dotyczą między innymi, takich aspektów, jak:

  • inwestycja w sektorze zgodnym z aktualną polityką rozwojową kraju, w którym Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną;
  • proeksportowy charakter inwestycji;
  • niski negatywny wpływ na środowisko;
  • tworzenie wyspecjalizowanych i stabilnych miejsc pracy.

Zwolnienie z podatku dochodowego CIT można wykorzystać w okresie 15 lat.  Okres zwolnienia liczony jest od dnia otrzymania decyzji o wsparciu. Na terenie czterech województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, zarówno wysokość wsparcia [50% kosztów kwalifikowanych], jak i okres, w którym możliwe jest wykorzystywanie zwolnienia [15 lat], są korzystniejsze niż gdzie indziej. Pozostała część kraju może zaoferować 10 lub 12 lat wakacji podatkowych oraz maksymalnie do 35% intensywności pomocy publicznej – zaznacza Rafał Szajewski, Business Consulting Director, JLL

Granty z budżetu państwa

– Drugim instrumentem wsparcia dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje są bezzwrotne granty z budżetu państwa z tytułu inwestycji, tworzenia nowych miejsc pracy oraz szkolenia pracowników – dodaje Iwona Chojnowska-Haponik.

Wysokość wsparcia może zostać zwiększona nawet do 7 tys. zł na jednego pracownika, gdy przedsiębiorca oferuje pracownikom szkolenia.

Ubiegający się o graty gotówkowe muszą spełnić określone kryteria ilościowe związane z nakładami inwestycyjnymi i zatrudnieniem, a także kryteria jakościowe. Również w przypadku tego programu wsparcia – progi wejścia w Polsce Wschodniej są niższe niż w innych częściach kraju.

Wymagania ilościowe zależą od rodzaju inwestycji (strategiczna, innowacyjna R&D w przypadku firm produkcyjnych), lokalizacji (preferencje dla Polski Wschodniej oraz powiatów w pozostałych regionach o stopie bezrobocia wyższej niż średnia w kraju) oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Kryteria jakościowe są niemal identyczne jak w przypadku Polskiej Strefy Inwestycji, z tą różnicą, że im więcej punktów firma zdobędzie na tym wyższe wsparcie może liczyć.

– Wysokość grantu inwestycyjnego w Polsce Wschodniej może sięgać nawet 15% kosztów kwalifikowanych, podczas gdy w pozostałej części kraju nie przekracza 5% – podkreśla Iwona Chojnowska-Haponik.

Tak znaczące wparcie finansowe przedsiębiorstw przekłada się na rosnące zainteresowanie inwestorów regionem Polski Wschodniej. Jedną z lokalizacji, gdzie potencjalni inwestorzy mogą znaleźć idealne miejsce dla uruchomienia nowej inwestycji w tej części kraju jest np. Sokołów Małopolski.