Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2014 r.

0

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2014 r. były o 0,1% niższe niż w poprzednim miesiącu. Najbardziej spadły ceny w górnictwie i wydobywaniu (o 0,7%), w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 1,7%, przy wzroście cen w górnictwie rud metali – o 0,2%. Spadek cen zanotowano również w przetwórstwie przemysłowym (o 0,1%), w tym największy w produkcji urządzeń elektrycznych (o 0,8%). Spadły także ceny m.in. produkcji metali (o 0,7%), wyrobów z metali, maszyn i urządzeń, mebli, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (po 0,4%), wyrobów farmaceutycznych, skór i wyrobów skórzanych (po 0,2%), artykułów spożywczych, papieru i wyrobów z papieru, pozostałego sprzętu transportowego (po 0,1%). Ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Wzrosły natomiast ceny m.in. produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, wyrobów tekstylnych (po 0,1%), wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych, odzieży (po 0,2%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, napojów (po 0,3%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,4%). Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja podniesiono o 0,1%, a w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 0,2%.

Czytaj również:  Co trzeci Polak niezadowolony z publicznej służby zdrowia. Dwie trzecie szuka pomocy w placówkach prywatnych.