Wsparcie przedsiębiorców w pandemii – ponad 6000 spraw prowadzonych przez Rzecznika MŚP w 2020 r.

Adam Abramowicz – rzecznik MŚP
Adam Abramowicz - rzecznik MŚP

W 2020 r. roku Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców prowadziło ponad 6200 spraw w obronie przedsiębiorców. To wzrost o 165% w porównaniu do roku poprzedniego – wynika z raportu ”Wsparcie przedsiębiorców w trakcie pandemii. Sprawozdanie z działalności Rzecznika MŚP w 2020 r.”, zaprezentowanego podczas konferencji prasowej Rzecznika MŚP w dniu 24 marca br. – Myślę, że w tym trudnym okresie pandemii i ograniczeń stanęliśmy na wysokości zadania. Bardzo dużo spraw udało się załatwić pozytywnie. Obecnie spływa do nas 500 wniosków w tygodniu. Widać, że jest zapotrzebowanie na pracę Rzecznika MŚP – powiedział podczas konferencji Adam Abramowicz, rzecznik i małych przedsiębiorców.

Wybrane działania Rzecznika MŚP w 2020 r.

Podczas konferencji zaprezentowano najważniejsze dane, opinie i interwencje z przygotowanego przez Biuro Rzecznika MŚP raportu za rok 2020. Wynika z niego, że Rzecznik MŚP prowadził w zeszłym roku ponad 6,2 tys. spraw w obronie przedsiębiorców. To wzrost o 165% w stosunku do roku poprzedniego. Wskazano także, że liczba korespondencji w ramach prowadzonych spraw wyniosła niemal 15 tys. w porównaniu z 5,5 tys. w roku 2019 r. Sprawozdanie zawiera także dane o Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP. W roku 2020 w jej skład wchodziły 274 organizacje (163 rok wcześniej). Odbyło się aż 120 posiedzeń Zespołów Roboczych w ramach Rady Przedsiębiorców.

Wśród najważniejszych działań Rzecznika MŚP w roku 2020 można wymienić także:

– 9 podpisanych porozumień o współpracy z partnerami zewnętrznymi (m.in. Prokuratorią Generalną RP, Szefem Krajowej Administracji Skarbowej),

– apel do samorządów ws. zwolnienia przedsiębiorców z opłat czynszowych, na który odpowiedziało kilkadziesiąt samorządów,

– zawieszenie obowiązku wykonywania okresowych badań lekarskich pracowników w okresie pandemii wskutek interwencji Rzecznika MŚP,

– uwzględnienie postulatu Rzecznika MŚP do Minister Rozwoju z propozycją, aby mikroprzedsiębiorcy zostali zwolnieni z obowiązku składania wniosku o umorzenie mikropożyczki,

– apel Rzecznika MŚP do kierowników urzędów państwowych i samorządowych o zapewnienie ciągłości działania w czasie pandemii,

– skuteczną interwencję ws. kary pieniężnej dla kosmetyczki z Koszalina za rzekome naruszenie ograniczenia prowadzenia działalności,

– prolongatę terminu zakupu kas online dla branży HoReCa.

Nasza działalność w zeszłym roku była niezwykle intensywna. To wynikało z trudnego okresu pandemii, a jako Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców stanąłem przed trudnym zadaniem. Nie zamknęliśmy urzędu ani na jeden dzień. Cały czas byliśmy w gotowości, dostępni do pomocy przedsiębiorcom, aby jak najmniej dotkliwie mogli przejść przez ten okres – powiedział Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców na początku konferencji.

Wybrane interwencje i działania Wydziału Interwencyjno-Procesowego:

– przygotowanie raportu nt. systemu SENT,

– postępowania KKS,

– interwencja ws. akcyzy na piwa smakowe,

– akcja informacyjno-organizacyjna #RatujBiznes, skierowana do przedsiębiorców. W akcję włączyło się ponad 400 kancelarii, oferujących bezpłatną pomoc przedsiębiorcom,

– działania Rzecznika pozwoliły na zwiększenie świadomości wśród przedsiębiorców, co przełożyło się m.in. na znacznie sprawniejsze przeprowadzenie programu 2.0.

W Wydziale Interwencyjno-Procesowym oraz w czterech oddziałach terenowych zarejestrowano 2831 spraw. To wzrost o 153% w stosunku do roku poprzedniego.

Statystyki pokazują jasno, że rok 2020 był rekordowy w naszej działalności. Związane jest to z tym, że ilość problemów przedsiębiorców z urzędami, i nie tylko, jest bardzo duża – mówił o interwencjach Wydziału Interwencyjno-Procesowego Jacek Cieplak, zastępca rzecznika małych i średnich przedsiębiorców.

W zeszłym roku powstała także Rada Konsultacyjna, w skład której wchodziło 57 firm członkowskich.

–  Aby rozszerzyć kontakt z przedsiębiorcami postanowiliśmy założyć Radę Konsultacyjną przy Rzeczniku MŚP, która składa się z 16 zespołów. Jeden na każde województwo. W ich skład mają wchodzić firmy małe i średnie, ale też duże, ponieważ chcemy mieć bezpośredni kontakt z samymi przedsiębiorcami. W 2020 r. udało nam się założyć pięć takich zespołów. Obecnie mamy ich już dziewięć, które tworzy 119 firm członkowskich  – dodał Jacek Cieplak.

Wybrane wnioski i opinie w Wydziale Prawno-Legislacyjnym:

– Rzecznik MŚP zawnioskował do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o udzielenie wiążącej informacji co do możliwości skorzystania z tej pomocy również przez tzw. osoby „samozatrudnione”. Wskutek interwencji ustawodawca postanowił uściślić przepisy w kierunku wykładni zaproponowanej przez Rzecznika MŚP,

– Wniosek o otwarcie branży fitness od 4 maja 2020 r.,

– Rzecznik MŚP wystąpił do Prezesa Związku Powiatów Polskich o podjęcie działań umożliwiających rejestrację pojazdów używanych, sprowadzonych do kraju, jak i fabrycznie nowych, bez różnicowania nabywców i na równych warunkach,

– Rzecznik MŚP zaapelował do Głównego Inspektora Sanitarnego o zmianę wytycznych w kierunku zwiększenia liczby dzieci, jaka może przebywać w grupie przedszkolnej oraz zmniejszenie minimalnej powierzchni przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali. W rezultacie GIS zwiększył dopuszczalną liczbę dzieci w grupie przedszkolnej i zmniejszył minimalną przestrzeń dla dzieci w Sali,

– Rzecznik MŚP ponownie wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych (np. sklepy) z pytaniem, czy planowane są zmiany legislacyjne w celu unormowania tego obowiązku w akcie rangi ustawowej,

– Art. 23 tzw. „ustawy o dobrym Samarytaninie” przewidywał pozbawianie przedsiębiorców pomocy publicznej w przypadku naruszenia ograniczeń epidemicznych. W ocenie Rzecznika MŚP w takiej sytuacji zasadne jest wyjaśnienie w drodze objaśnień prawnych, za naruszenie jakich obostrzeń i w jakich sytuacjach przedsiębiorcy mogą stracić wsparcie w postaci pomocy publicznej.

W zeszłym roku w Wydziale Prawno-Legislacyjnym podjęto 3371 spraw. To wzrost o 231% względem roku 2019.

Liczba spraw w Wydziale Prawno Legislacyjnym wzrosła lawinowo w 2020 roku i wzrasta nadal. Około 70 proc. spraw pochodzi z wniosków związanych z lockdownem i zamknięciami poszczególnych branż, a 30 proc. to sprawy związane z przedsiębiorczością – podkreślił dr n. pr. Marek Woch, Dyrektor Generalny w Biurze Rzecznika MŚP. 

Sprawozdanie z działalności Rzecznika MŚP obejmuje okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Myślę, że w tym trudnym okresie pandemii i ograniczeń stanęliśmy na wysokości zadania. Cały czas jesteśmy z przedsiębiorcami. Bardzo dużo spraw udało się pozytywnie. (…) Obecnie spływa do nas 500 wniosków w tygodniu. Widać, że jest zapotrzebowanie na pracę Rzecznika MŚP – podsumował konferencję Adam Abramowicz, rzecznik i małych przedsiębiorców.