Wyniki finansowe ABS Investment S.A. za 2016 r.

0

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, zakończyła 2016 r. zyskiem netto w wysokości 3.216 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży w kwocie ponad 1 mln zł. Emitent zrealizował tym samym swoje prognozy finansowe.

W samym 4 kw. 2016 r. Spółka wypracowała 3.470 tys. zł zysku netto, co było najlepszym kwartalnym wynikiem w jej historii, podczas gdy w analogicznym okresie 2015 r. zysk netto wyniósł 390 tys. zł. Prognoza finansowa ABS Investment S.A. na 2016 r., zakładała osiągnięcie zysku brutto na 1 akcję w przedziale 0,50 – 0,55 zł. Emitent zanotował w minionym roku zysk brutto w łącznej wysokości 4.019 tys. zł, a więc w przeliczeniu na 1 akcję było to ponad 0,50 zł, czyli 100% dolnej granicy prognozy finansowej. Natomiast prognozowana wartość aktywów Spółki (wraz z należnościami ze sprzedaży aktywów) na 1 akcję miała wynieść na koniec 2016 r. od 3,60 zł do 4,00 zł, co udało się zrealizować z sukcesem, bowiem sięgnęła ona poziomu 3,97 zł, a więc ponad 110% dolnej granicy prognozy. Zarząd ABS Investment S.A. bardzo dobrze ocenia wypracowane wyniki finansowe i liczy na podtrzymanie pozytywnego trendu w kolejnych kwartałach oraz latach.

„Jestem bardzo z zadowolony z wyników uzyskanych w dwóch ostatnich latach. Wyznaczanie sobie ambitnych celów i dążenie do ich realizacji to kwintesencja biznesu. Publikacja prognoz i ich realizacja jest bardzo pozytywnie odbierana przez uczestników rynku kapitałowego. Jest również formą komunikacji z rynkiem i Akcjonariuszami, którzy tak samo jak zarządzający wiedzą, czego się można spodziewać po Spółce. Umożliwia to także weryfikacją i oceną sposobu zarządzania, przez wszystkich tych zainteresowanych. Zapewniam, że plany na kolejne lata będą równie ambitne i trudne do realizacji, jak te w latach poprzednich.” – komentuje Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Czytaj również:  Lisiecki z PMPG Polskie Media przejmuje Inwestycje.pl

W 2016 r. Spółka bardzo intensywnie pracowała nad rozbudową i efektywnym zarządzaniem swoim portfelem inwestycyjnym, co przyniosło oczekiwane rezultaty. Podmioty znajdujące się w jego składzie cechuje bardzo wysoka jakość oraz niezwykle dobre perspektywy rozwoju, które powinny pozwolić na osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu z inwestycji. ABS Investment S.A. posiada własną, unikalną strategię inwestycyjną, opartą na bardzo rygorystycznych kryteriach doboru spółek portfelowych, dzięki czemu możliwe jest wypracowanie bardzo dobrych wyników finansowych na tle konkurencji. Na koniec grudnia 2016 r. w skład portfela inwestycyjnego Emitenta wchodziły akcje 25 spółek publicznych oraz udziały i niepubliczne serie akcji 12 podmiotów, a jego całkowita wartość przekroczyła 26.349 tys. zł.