Wyniki finansowe DB Energy I-II kw. roku obrotowego 2020/2021

Krzysztof Piontek, Prezes Zarządu DB Energy
Krzysztof Piontek, Prezes Zarządu DB Energy

W II kw. br. obrotowego spółka zanotowała kolejny raz z rzędu dwucyfrowy wzrost sprzedaży i skokową poprawę marży, co przełożyło się na zyski. Obecny portfel zleceń gwarantuje stabilny rozwój spółki w perspektywie najbliższych kwartałów. W negocjacjach mamy nowe interesujące projekty z obszaru poprawy efektywności energetycznej przemysłu, co jest dobrym prognostykiem dla wyników finansowych spółki w następnym roku, podsumowuje Krzysztof Piontek, Prezes DB Energy SA.    

I-II kw. roku obrotowego 2020/2021 – rok obrotowy trwa od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

w tys. zł 01.10.2020- 31.12.2020 01.10.2019-31.12.2019 Zmiany % 01.07.2020-31.12.2020 01.07.2019-31.12.2019 Zmiana %
Przychody ze sprzedaży 4 586,14 3 159,01 +45% 9 931,45 9 585,85 +4%
EBIT 1 021,3 93,24 +995% 1 256,99 1 159,62 +8%
Marża EBIT 22,3% 3,0% 12,7% 12,1%  
EBITDA 1 178,71 113,31 +940% 1 563,78 1 223,74 +28%
Marża EBITDA 25,7% 3,6% 15,7% 12,8%
Zysk netto 889,21 35,86 2380% 1 010,49 870,79 +16%

Sprzedaż przyśpiesza

W II kw. 2020/2021 r. sprzedaż DB Energy wyniosła 4 586,14 tys. zł, tj. 45% wzrostu rdr, co daje narastająco w okresie I-II kw. br. obrotowego 9 931,45 tys. zł przychodów. Wpływ na przychody spółki w II kw. miało głównie rozliczenie kolejnych etapów prac z 14 projektów, w tym projektu dla Schumacher Packaging. Zgodnie z przyjętym modelem działalności, spółka realizuje coraz więcej projektów inwestycyjnych. W strukturze sprzedaży spółki, w I-II kw br. obrotowego, projekty inwestycyjne, w tym w modelu ESCO stanowiły 87% całości sprzedaży, segment doradczy (audyty efektywności energetycznej, pozyskiwanie Białych Certyfikatów oraz audyty energetyczne przedsiębiorstw itp.) stanowił 8% przychodów, podczas gdy pozostałe usługi stanowiły 5%.

Rosną zyski i marże

EBITDA spółki w II kw. 2020/2021 r. wyniosła 1 178,71 tys. zł wobec 113,31 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku; a marża skoczyła do poziomu 25,7%. Narastająco w I-II kw. br wynik EBITDA był na poziomie 1 563,78 tys. zł, tj. 28% wzrostu rdr. Marża EBITDA wyniosła 15,7% wobec 12,8% w analogicznym okresie ubiegłego roku. W II kw. 2020/2021 r. spółka odnotowała 1 021,3 tys. zł zysku operacyjnego (wobec 93,24 tys zł w II kw. 2019/2020 r.), a w I-II kw. 1 256,99 tys. zł, co dało narastająco 8% wzrostu rdr. Marża EBIT wyniosła narastająco 12,7% wobec 12,1% w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Koszty operacyjne w II kw. br. wyniosły 4,19 mln zł, tj. 36% wzrostu rdr, w tym 68% stanowiły koszty usług obcych, pochodna skali realizowanych projektów. Narastająco koszty operacyjne wyniosły 9,31 mln zł, tj. 10% wzrostu rdr, z czego koszty usług obcych stanowiły 74% całości kosztów.

Zysk netto na koniec II kw. 2020/2021 r. wyniósł 889,21 tys. zł wobec 35,86 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Narastająco spółka zanotowała 1 010,49 tys. zł zysku, tj. 16% wzrostu rdr. Na koniec II kw. spółka dysponowała gotówką w kwocie 5,67 mln zł wobec 2,84 mln zł w analogiczym okresie ubiegłego roku.

Perspektywy dalszego rozwoju

Stosownie do przyjętej strategii rozwoju oraz w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, spółka sfinalizowała ramową umowę z międzynarodową instytucją finansową SUSI Partners, która w ramach funduszu Efficiency Solutions II SV S. à r. l. zapewni DB Energy finansowanie inwestycji z zakresu efektywności energetycznej w modelu ESCO. SUSI Partners AG jest jedną z wiodących instytucji finansowych w Europie w zakresie finansowania projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej oraz magazynowania energii.

Porozumienie umożliwi DB Energy finansowanie projektów o łącznej wartości co najmniej 20 mln euro do 2023 roku. Dotychczas spółka zidentyfikowała ponad 30 projektów inwestycyjnych o szacowanej wartości blisko 40 mln euro, które mogą zostać objęte finansowaniem w modelu ESCO w ramach współpracy z SUSI Partners. Spółka jest zaangażowana w kilka procesów negocjacyjnych, które mogą skutkować zawarciem umów na realizację projektów ESCO w kolejnych kwartałach. Obecnie spółka realizuje i rozlicza 4 projekty w modelu ESCO, których nakłady inwestycyjne na realizację wynoszą łącznie 34,75 mln zł (nakłady poniesione oraz przyszłe).

W okresie od października 2020 roku do grudnia 2020 roku widoczny był wzrost cen certyfikatów do poziomu 1933,86 PLN/toe z blisko 1 800 PLN/toe[1]. Kolejni klienci oczekują na decyzje w zakresie przyznania certyfikatów przez Urząd Regulacji Energetyki. Spółka posiada ponad 70 umów na rozliczenie Białych Certyfikatów i pracuje nad pozyskaniem nowych klientów tym obszarze.

W omawianym okresie działalność spółki zależnej Willbee Energy była ograniczona ze względu na pandemię. Spółka wdraża obecnie rozwiązania umożliwiające świadczenie usług audytowych w formie zdalnej, jak również kontynuuje działania promocyjne.

W II pół. 2021 r. spółka planuje zakończenie projektu B+R DiagSys. Stan zaawansowania prac nad realizacją projektu Zarząd szacuje na 90%.

[1] Średnioważone miesięczne ceny PMEF-F