Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za 3 kwartały 2017 r.

BNP Paribas

Zysk netto Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas za 9 miesięcy 2017 roku wyniósł 230,6 mln zł, o 155,7 mln zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W samym III kw. zysk netto wyniósł 109,8 mln zł i po raz pierwszy w historii połączonego Banku przekroczył próg 100 mln zł. Istotny wpływ na poprawę wyników miały: wzrost marży odsetkowej, obniżenie kosztów integracji w związku z finalizowaniem procesu łączenia banków oraz spadek kosztów ryzyka.

– Możemy być zadowoleni z wyników, ponieważ w samym trzecim kwartale zysk netto był bliski osiągniętemu w całym pierwszym półroczu tego roku. Ponosimy już zdecydowanie niższe koszty integracji w związku z finalizacją procesu połączenia operacyjnego.  Bank odnotował również spadek pozostałych kosztów działania, co jest efektem zrealizowanego programu integracji. Cieszy nas również ograniczenie kosztów ryzyka przy jednoczesnym wzroście wolumenów kredytowych oraz poprawa kwartalnej marży odsetkowej – mówi Jean-Charles Aranda, Członek Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas, nadzorujący obszar finansów. -Trzeci kwartał był okresem finalizacji procesów integracji banków, w październiku z sukcesem dokonaliśmy migracji operacyjnej klientów dawnego Sygma Banku Polska. Koncentrowaliśmy się również na dostarczeniu klientom bankowości detalicznej nowoczesnych rozwiązań bankowości osobistej. Efekty tych prac to przede wszystkim wdrożenie w październiku nowej bankowości mobilnej GOmobile. W III kwartale uruchomiliśmy także pilotażowy oddział w formacie bezgotówkowo-cyfrowym, a także udostępniliśmy klientom usługę Android Pay, umożliwiającą płatności bezgotówkowe za pomocą telefonu. Po okresie integracji, na którym byliśmy skoncentrowani od ponad 2 lat, Bank BGŻ BNP Paribas wchodzi w fazę transformacji – dodaje Jean-Charles Aranda.

Wolumen kredytów i pożyczek netto wzrósł od początku roku o 2,7% do 56,5 mld zł. Z kolei depozyty klientów ukształtowały się na poziomie zbliżonym do końca ubiegłego roku i wynosiły 55,3 mld zł.

Wynik odsetkowy Grupy za 9 miesięcy 2017 roku wyniósł 1,45 mld zł wobec 1,36 mld zł w analogicznym okresie 2016 roku. W okresie I-III kw. 2016 roku wynik Grupy z tytułu opłat i prowizji wyniósł 371,6 mln zł, wobec 375,6 mln zł po 9 miesiącach 2016 roku.

Ogólne koszty administracyjne Grupy wraz z amortyzacją od stycznia do września 2017 roku wyniosły 1.250,5 mln zł, czyli spadły o 163,2 mln zł (o 11,5%) w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, głównie dzięki dobiegającemu końca procesowi połączenia banków: BGŻ S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. i Sygma Bank Polska S.A. Łączna kwota kosztów integracji poniesionych przez Grupę za 9 miesięcy 2017 roku wyniosła 24,9 mln zł wobec 146,7 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Po wyłączeniu kosztów integracji łączna suma kosztów administracyjnych i amortyzacji obniżyła się o 5,0%.

W pierwszych trzech kwartałach 2017 roku Grupa dokonała odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w wysokości 265,2 mln zł, co oznacza spadek kosztu ryzyka kredytowego o 7 pb w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (do poziomu 63 pb).

Łączny współczynnik kapitałowy Grupy na koniec września 2017 roku wyniósł 13,71%, a współczynnik kapitału Tier1 10,66%. Kapitał własny Grupy na koniec III kwartału wynosił 6,47 mld zł. Bank podejmuje działania zmierzające do optymalizacji pozycji kapitałowej i poziomu wypłacalności. 30 października 2017 roku Rada Nadzorcza Banku wyraziła zgodę na sprzedaż spółki zależnej – BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o., która planowana jest na IV kwartał 2017 roku. Finalizacja transakcji poprawi współczynniki wypłacalności Banku w ujęciu skonsolidowanym (TCR o 0,48 pp., Tier I  o 0,38 pp. – przyjmując do kalkulacji dane na koniec czerwca 2017 roku).

Bank w dalszym ciągu analizuje najkorzystniejsze rozwiązania pozwalające na poprawę  wskaźników kapitałowych przy realizacji ambitnych celów biznesowych.

Sieć oddziałów Banku na 30 września br. liczyła 479 placówek oraz 113 punktów obsługi klienta (dawny Sygma Bank). Na dzień 30 września br. Bank BGŻ BNP Paribas obsługiwał blisko 2,7 mln klientów.

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas 

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat (w tys. zł) III kw. 2017 I-III kw. 2017 III kw. 2016    I-III kw. 2016
Wynik z tytułu odsetek 503 783 1 452 073 467 189 1 363 128
Wynik z tytułu opłat i prowizji 119 525 371 564 130 653 375 580
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe (87164) (265 187) (115 922) (281 737)
Ogólne koszty administracyjne (346 838) (1 119 990) (408 780) (1 264 891)
Amortyzacja (38 516) (130 500) (52 443) (148 829)
Wynik na działalności operacyjnej 218 367 530 046 86 820 291 831
Podatek od instytucji finansowych (51 053) (154 608) (51 203) (133 748)
Zysk netto 109 790 230 569 10 218 74 856
Zysk (strata) na jedną akcję
(w zł)
1,30 2,73 0,12 0,89
Wybrane pozycje bilansu (w tys. zł)                   30.09.2017                         31.12.2016
Aktywa razem 71 900 179 72 304 999
Zobowiązania wobec klientów 55 285 977 55 155 014
Zobowiązania razem 65 427 623 66 158 178
Adekwatność kapitałowa                  30.09.2017                          31.12.2016
Łączny współczynnik kapitałowy 13,71% 14,40%
Współczynnik kapitału Tier1 10,66% 11,06%