Wyniki finansowe przedsiębiorstw w pierwszej połowie 2018

0

W pierwszym półroczu 2018 roku wyniki finansowe badanych przez GUS przedsiębiorstw były słabsze od uzyskanych rok wcześniej. Pogorszyły się również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Przychody z całokształtu działalności w okresie I–VI 2018 roku były wyższe o 5,7% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 6,2%. Pogorszył się wskaźnik poziomu kosztów z 94,4% przed rokiem do 94,8%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wrosły w skali roku o 6,2%, a koszty tej działalności – 5,9%.

Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 81,7 mld zł i był wyższy o 10,8% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 6,8 mld zł i był niższy o 0,4 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano pogorszenie wyniku na operacjach finansowych (minus 0,8 mld zł wobec 9,5 mld zł w I półroczu 2017 roku).

Wynik finansowy brutto wyniósł 87,7 mld zł wobec 90,5 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 14,3 mld zł (wobec 13,4 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 73,4 mld zł i był niższy o 4,8% niż na koniec czerwca 2017 roku. Zysk netto wyniósł 91,6 mld zł i był niższy o 1,2% od uzyskanego w okresie I–VI 2017 roku, a strata netto wyniosła 18,2 mld zł i zwiększyła się w porównaniu do analogicznego okresu roku
poprzedniego o 16,6%. Zysk netto wykazało 72,4% ogółu przedsiębiorstw (wobec 70,5% rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 81,6% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 82,5% przed rokiem). Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto zwiększył się z 4,8% do 5,0%. Zmniejszył się wskaźnik rentowności obrotu brutto z 5,6% do 5,2% oraz wskaźnik rentowności obrotu netto z 4,8% do 4,3%.

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia wyniósł 36,6% (wobec 36,2% przed rokiem), a płynności finansowej II stopnia 101,8% (wobec 102,9% przed rokiem). Wskaźnik płynności I stopnia powyżej 20% uzyskało 51,4% przedsiębiorstw (wobec 51,0% w analogicznym okresie poprzedniego roku). Wskaźnik płynności II stopnia w przedziale od 100% do 130% odnotowało 12,2% badanych przedsiębiorstw (wobec 11,4% przed rokiem).

Czytaj również:  Podwyżki płac dla części pracowników oznaczają wejście w drugi próg podatkowy. Można tego uniknąć dzięki oszczędzaniu na emeryturę

Z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem 35,5% wykazało w I półroczu 2018 roku przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport (wobec 34,5% rok wcześniej). Poziom przychodów ze sprzedaży na eksport był o 4,4% wyższy niż rok wcześniej. Udział tych przychodów w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów zmniejszył się z 23,7% do 23,3%. Spośród jednostek eksportujących, zysk netto wykazało 77,0% przedsiębiorstw wobec 75,8% przed rokiem. Podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe tej grupy przedsiębiorstw uległy nieznacznemu pogorszeniu, ale były lepsze niż dla ogółu badanych przedsiębiorstw.

W I półroczu 2018 roku nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw wyniosły 58,7 mld zł i były (w cenach stałych) o 11,0% wyższe niż przed rokiem (w I półroczu 2017 roku odnotowano spadek o 2,5%, w całym 2017 r. wzrost o 3,2%). Nakłady na wartości niematerialne i prawne wyniosły 3,2 mld zł i były o 51,1% niższe niż w I półroczu 2017 roku.

Komentarz Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan