Wyniki Grupy Banku Millennium po 3 kwartale 2022 r.

Bank Millennium 2

Bank Millennium – poprawa efektywności kosztowej, solidny wzrost sprzedaży pożyczek gotówkowych,  bezprecedensowy ujemny wynik netto 3 kwartału spowodowany kosztem wakacji kredytowych.

Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium po 3 kwartałach 2022 r.

W 3 kwartale 2022 roku skonsolidowany wynik netto Grupy Banku Millennium wyniósł -1 001  mln zł (-1 264 mln zł po 3 kwartałach). Strata w 3 kwartale była w całości spowodowana rozpoznaniem z góry kosztów wakacji kredytowych nałożonych na polskie banki w lipcu b.r. Bez nich, mimo wysokich kosztów związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi i kilku znaczących pozycji nadzwyczajnych, Grupa zaksięgowałaby zysk netto w wysokości 152 mln zł (743 mln zł po 3 kwartałach). Był to zarazem drugi kwartał z rzędu, w którym wyniki działalności podstawowej z nawiązką równoważyły ​​koszty związane z walutowymi kredytami hipotecznymi.

Joao Bras Jorge – Prezes Zarządu Banku Millennium
João Brás Jorge – Prezes Zarządu Banku Millennium

– W 3 kwartale osiągnęliśmy ujemy wynik z powodu wakacji kredytowych, ale warte podkreślenia są satysfakcjonujące wyniki biznesowe, z czego jestem bardzo zadowolony. Pozyskiwanie nowych klientów przebiegało wyjątkowo dobrze i jestem przekonany, że na początku przyszłego roku osiągniemy nasz strategiczny cel na 2024 rok czyli 3 mln klientów. W sposób konsekwentny i stabilny digitalizujemy siebie i naszych klientów. Już 2 miliony osób regularnie loguje się i aktywnie korzysta z aplikacji mobilnej Banku. Mimo, że sprzedaż kredytów detalicznych wyraźnie spowolniła, pożyczki gotówkowe wzrosły o 8% kw./kw. i osiągnęły wartość 1,5 mld zł. Depozyty odnotowały wzrost o 2% – powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium. – W bankowości korporacyjnej obsługę klientów z mocną relacją z Bankiem traktowaliśmy priorytetowo, zaobserwowaliśmy wzrost wykorzystania kredytu na rachunkach bieżących i faktoringowych. Nadal zachowujemy ostrożność w zarządzaniu ryzykiem i w sposób zdyscyplinowany realizujemy Plan naprawy i Plan Ochrony Kapitału. Przede wszystkim skupiamy się na wdrażaniu projektów zgodnych z obowiązującą strategią na lata 2022-2024.

– Kontynuujemy zawieranie ugód z kredytobiorcami hipotecznymi we frankach szwajcarskich. Już szósty  kwartał z rzędu kończymy podpisaniem około 2 tys. ugód, nawet jeśli niektórzy klienci skierowali już swoje sprawy do sądów. W 2022 roku podpisaliśmy już 6 631 takich umów (2 175 tylko w 3 kwartale), a liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się o ponad 7800. W efekcie był to już szósty kwartał z rzędu, w którym redukcja liczby aktywnych walutowych kredytów hipotecznych była wyższa niż napływ nowych pozwów. Będziemy kontynuować nasze działania w ramach negocjacji porozumień z klientami – dodał Joao Bras Jorge.

Następujące wydarzenia 3 kwartału 2022 roku determinujące poprawę wyników r/r są naszym zdaniem szczególnie warte podkreślenia:

  • kontynuacja odbudowy wyniku z odsetek ze wzrostem r/r w 3kw22 o 90%;
  • kontynuacja poprawy kwartalnej NIM (479 p.b. w porównaniu 448 p.b. w 2kw22 i 377 p.b. w 1kw22);
  • stabilny poziom portfela kredytowego (netto/brutto +2%/2% r/r) ze zmniejszającym się portfelem walutowych kredytów hipotecznych, niższym apetytem na ryzyko oraz koncentracji na aktywach ważonych ryzykiem ( RWA) mających coraz większy wpływ na wzrost kw/kw; produkcja kredytów detalicznych spowolniła w porównaniu do 2kw22; wypłaty kredytów hipotecznych w 3kw22 spadły do poziomu 1,4 mld zł i były 19% poniżej poziomu w tym samym okresie roku ubiegłego; produkcja pożyczek gotówkowych poprawiła się kw/kw do poziomu 1,5 mld zł ale był 4% niższa niż w rekordowym 3kw21; niezależnie od tego, portfel walutowych kredytów hipotecznych wyrażony w PLN zmniejszył się o 23% r/r, co było wynikiem spłat, tworzenia rezerw (zgodnie z MSSF9 rezerwy na ryzyko prawne księguje się jako pomniejszenie wartości brutto zasądzonych kredytów) i polubownych ugód z kredytobiorcami; w rezultacie udział całego portfela walutowych kredytów hipotecznych w kredytach brutto ogółem zmniejszył się do 10,2% (kredyty udzielone przez BM:9,4%) z 13,6% (12,6%) w tym samym okresie w zeszłym roku;
  • poprawa efektywności kosztowej w wyniku połączenia stałego wzrostu ucyfrowienia naszego biznesu, jak również relacji z klientami i silnej odpowiedzi kosztowej na presje przychodowe; spadająca liczba pracowników (liczba aktywnych pracowników spadła o 147, tj. 2% od 3kw21), trwająca optymalizacja naszej sieci dystrybucji fizycznej (liczba oddziałów własnych spadła o 34 jednostek, tj. 8% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy) komplementarna w stosunku do rosnącego udziału usług cyfrowych (klienci cyfrowi: 2,48 mln, wzrost o 13% r/r, aktywni użytkownicy bankowości mobilnej: 2,2 mln, wzrost o 18% r/r); kosztowe działania optymalizacyjne pomogły ograniczyć inflacyjny wzrost kosztów operacyjnych oraz przełożyły się na znaczną poprawę efektywności kosztowej; raportowany wskaźnik koszty/dochody („K/D”) spadł do 32,7% z 45,2% w tym samych okresie roku ubiegłego a wskaźnik K/D z wyłączeniem BFG/IPS, portfela FV, kosztów prawnych, kosztów dobrowolnych ugód oraz wpływu pozycji kompensujących rezerwy utworzone na walutowe kredyty hipoteczne dot. portfela d. EB zmniejszył się dalej do poziomu istotnie poniżej 30% z poziomu około 40% w tym samym okresie ubiegłego roku;
  • generalnie stabilna jakość portfela kredytowego i w rezultacie niski koszt ryzyka (56 p.b. w 3kw22 w por. z 35 p.b. w 2kw22 oraz 40 p.b. w 1kw22) z nieco przeciwstawnymi trendami w portfelach detalicznym (lekkie pogorszenie, zwłaszcza w części nie-hipotecznej) i korporacyjnym (dalsza poprawa) oraz braku wpływów ze sprzedaż portfela kredytów niepracujących; wskaźnik NPL (4,5%) nieco się podwyższył w porównaniu z poziomem z końca grudnia 2021 r. (4,4%) i 2kw22 (4,3%) częściowo z powodu „efektu mianownika”; pokrycie kredytów niepracujących rezerwami pozostało praktycznie niezmienione na poziomie 69%;
  • depozyty klientów wzrosły w kwartale (+2%) z depozytami detalicznymi rosnącymi o 3% kw/kw i stabilnymi depozytami korporacyjnymi; struktura depozytów detalicznych dalej stopniowo się zmieniała z udziałem depozytów terminowych na poziomie 28% na koniec września w porównaniu z 15% na koniec 2021 r.; płynność Banku pozostawała na bardzo komfortowym poziomie ze wskaźnikiem K/D zmniejszającym się do poziomu 81%;
  • wskaźniki kapitałowe obniżyły się w kwartale (skonsolidowany TCR: 12,4%/T1: 9,4% w porównaniu z odpowiednio 15,2%/12,1% na koniec czerwca br.) poniżej wymaganych minimalnych poziomów jak informowano wcześniej; koszt wakacji kredytowych był głównym powodem zmniejszenia się kapitału regulacyjnego; negatywna wycena obligacji poprzez zysk całkowity zmniejszyła m.in. wskutek spadku rynkowych rentowności obligacji; aktywa ważone ryzykiem (RWA) nieznacznie wzrosły, głównie w następstwie zmian metodologicznych;
  • aktywa zarządzane zarówno przez Millennium TFI, jak i fundusze zewnętrzne spadły o 6% kw/kw do poziomu poniżej 6,4 mld zł i tempem spadku r/r na poziomie 33%.