Wyniki Grupy Concordia Ubezpieczenia za rok 2016

0

Wynik finansowy Grupy Concordia Ubezpieczenia w 2016 r. wyniósł łącznie +10,3 mln zł, przy sprzedaży w wysokości 424,3 mln zł. Jest to rezultat przekraczający założony plan i zgodny z przyjętą strategią.

WTUŻiR Concordia Capital SA

W roku 2016 Concordia Capital SA wygenerowała przypis na poziomie 60 mln zł, czyli o 3,7 proc. więcej względem roku 2015. Życiowa spółka Concordii zakończyła rok zyskiem wysokości +4,7 mln zł.

Dobre wyniki Concordia zawdzięcza przede wszystkim zwiększonej sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych, zarówno terminowych – wzrost o 7,8 proc. względem 2015 r., jak i kapitałowych – wzrost o 18,6 proc. względem 2015 r. – Wyniki Concordii Capital SA są wyższe od planowanych i w pełni nas satysfakcjonujące, biorąc pod uwagę sytuację rynkową ubezpieczeń na życie. Prezentujemy dobrą dynamikę, szczególnie zważywszy na fakt, że cały sektor po 4 kwartałach odnotował spadek przypisu – mówi Jacek Smolarek, Prezes Concordii.

W ramach strategii biznesowej obejmującej lata 2017-2019, Concordia zakłada szybszy niż dotychczas wzrost portfela ubezpieczeń życiowych. Towarzystwo posiada obecnie niezbyt wysoki udział w rynku ubezpieczeń życiowych, jednak sukcesywnie i dynamicznie zamierza go zwiększać. Realizacja tego celu będzie możliwa dzięki współpracy ze sprawdzonymi pośrednikami z kanału bankowego i agencyjnego.

Prostota konstrukcji produktów życiowych Concordii, których zasady działania są zrozumiałe zarówno dla klienta, jak i obsługującego go doradcy, ma stanowić najważniejszy atut, zapewniający realizację założeń przyjętej przez Zarząd strategii.

Concordia Polska TUW

W 2016 r. Concordia Polska TUW utrzymała silną pozycję w sektorze agro, rozwijając dynamicznie pozostałe gałęzie swojej działalności. W ubiegłym roku spółka majątkowa Grupy sprzedała ubezpieczenia za łączną kwotę 364,3 mln zł, czyli o 6,8 proc. więcej w stosunku do 2015 roku, odnotowując zysk netto wysokości +5,6 mln zł.

Pozytywny wpływ na dodatni wynik Concordii miały, w pierwszej kolejności, ubezpieczenia casco, ale również NNW i finansowe. Osiągnięte zyski oceniamy jako bardzo zadowalające, szczególnie biorąc pod uwagę wartość wypłaconych przez firmę odszkodowań oraz fakt, że w segmencie ubezpieczeń majątkowych można zaobserwować znamiona kolejnej wojny cenowej, tym razem w ubezpieczeniach mieszkaniowych i przeznaczonych dla segmentu MŚP – mówi Prezes Smolarek. I dodaje – Concordia nie uczestniczyła, nie uczestniczy i nie będzie uczestniczyć w wojnie cenowej. Przynosi to bowiem duże straty finansowe oraz wizerunkowe dla całej branży ubezpieczeniowej. Naszym celem jest długofalowy i stabilny, rentowny wzrost, a nie jedynie krótkoterminowe patrzenie na udziały rynkowe.

Concordia w 2016 r. po raz kolejny udowodniła, że jest firmą godną zaufania, że wywiązuje się solidnie ze swoich obietnic. Klienci Concordii Polska TUW w 2015 r. otrzymali prawie 300 mln zł odszkodowań, z czego ponad połowę stanowiły te za szkody powstałe wskutek złego przezimowania.

Czytaj również:  Nanomateriały mogą rozwiązać problem antybiotykooporności. Nawet ich niewielka ilość na szpitalnym prześcieradle czy opatrunku może zastąpić antybiotyk

Jak podkreśla Zarząd Concordii, wyniki osiągnięte 2016 r. stanowią dobry punkt wyjścia do realizacji strategii biznesowej na lata 2017-2019. Zakłada ona, między innymi, że w ciągu najbliższych trzech lat sprzedaż produktów skierowanych do klienta indywidualnego oraz małego i średniego biznesu, wzrośnie o ponad 50 proc. – Koncentrować się będziemy na tzw. Polsce powiatowej, gdzie rozpoznawalność marki Concordia jest większa, a potrzeby klientów zaspokojone w mniejszym zakresie niż w dużych miastach. Chcemy być blisko naszych „naturalnych” klientów – dodaje Prezes Smolarek.