Wyniki Grupy Dom Development po trzech kwartałach 2023 roku

Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development
Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development

W trzecim kwartale 2023 roku Grupa Dom Development sprzedała 1 081 lokali netto, tj. o 54% więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku, umacniając się na pozycji lidera wśród deweloperów mieszkaniowych w Polsce. Łączna sprzedaż za 9 miesięcy tego roku sięgnęła 2 926 lokali, co oznacza wzrost o 29% r/r.

Łączne przychody Grupy Dom Development w trzecim kwartale 2023 roku wyniosły 325,9 mln zł (+2% r/r), a wypracowany w tym okresie zysk netto ukształtował się na poziomie 37,7 mln zł (+58% r/r). Narastająco, w okresie styczeń-wrzesień tego roku skonsolidowane przychody wyniosły 1,6 mld zł, wobec 1,65 mld zł przed rokiem, natomiast zysk netto sięgnął 260,3 mln zł, wobec 259,6 mln zł po trzech kwartałach 2022 roku.

W lipcu br. Dom Development wypłacił rekordową dywidendę za 2022 rok w wysokości 11 zł na akcję (łącznie niemal 283 mln zł). Biorąc pod uwagę bardzo dobrą sytuację finansową spółki, Zarząd podjął decyzję o wypłacie w tym roku także zaliczki na poczet dywidendy za 2023 rok w wysokości 5,5 zł na akcję (łącznie ponad 141 mln zł). Trafi ona na konta akcjonariuszy 18 grudnia br.

– Grupa Dom Development umiejętnie korzysta z ożywienia na rynku mieszkaniowym, osiągając bardzo satysfakcjonujące wyniki sprzedażowe. W trzecim kwartale nasza sprzedaż wyraźnie przekroczyła 1 000 lokali, powracając do poziomów notowanych ostatnio w rekordowym 2021 roku. Umocniliśmy się tym samym na pozycji lidera wśród deweloperów mieszkaniowych w Polsce. Największe wzrosty w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku zanotowaliśmy w Krakowie, gdzie sprzedaliśmy ponad dwukrotnie więcej mieszkań niż rok wcześniej, oraz we Wrocławiu, gdzie zwyżka przekroczyła 90%. Bardzo dobrze radzi sobie również należąca do naszej grupy, a działająca w Trójmieście, spółka Euro Styl, która zwiększyła sprzedaż lokali o blisko 40%. Z kolei na największym dla nas rynku warszawskim sprzedaż ustabilizowała się, co wynika ze znacznego wyprzedania naszej oferty. Dlatego w trzecim kwartale dokonaliśmy znaczących zakupów gruntów pod nowe inwestycje w atrakcyjnych lokalizacjach – głównie w Warszawie, ale także we Wrocławiu i w Krakowie – wskazał Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development.

Bank ziemi umożliwiający budowę 18 tys. lokali

Według stanu na koniec września 2023 roku, na gruntach nabytych lub kontrolowanych przez Grupę Dom Development można wybudować łącznie 18 tys. lokali (wzrost o 0,9 tys. lokali w porównaniu z końcem 2022 roku).

W trzecim kwartale tego roku Grupa Dom Development rozpoczęła realizację 9 projektów liczących łącznie 934 lokale, a narastająco od początku bieżącego roku rozpoczęła 29 projektów obejmujących łącznie 3 457 lokali – we wszystkich czterech aglomeracjach, w których prowadzi działalność. Na koniec września jej oferta liczyła 2 141 lokali dostępnych do sprzedaży (wobec 2 082 na koniec 2022 roku).

– Spodziewamy się utrzymania silnego popytu na mieszkania w najbliższej przyszłości. W ostatnich miesiącach został on wzmocniony poprzez uruchomienie programu „Bezpieczny Kredyt 2%” oraz obniżki stóp procentowych. Dlatego sukcesywnie uzupełniamy naszą ofertę, której podstawą są mieszkania o podwyższonym standardzie. Inwestycje w tego typu nieruchomości postrzegane są jako ochrona kapitału w warunkach wciąż wysokiej inflacji i ujemnego realnego oprocentowania lokat. Choć w trzecim kwartale ponownie wzrósł odsetek mieszkań finansowanych kredytem, w naszym przypadku wciąż ponad połowę sprzedaży stanowią transakcje gotówkowe, co jest potwierdzeniem utrzymującego się wysokiego poziomu zakupów o charakterze inwestycyjnym – stwierdził Jarosław Szanajca.

W trzecim kwartale tego roku transakcje gotówkowe stanowiły 51% nowej sprzedaży Grupy Dom Development, wobec 54% w drugim kwartale i 60% w pierwszym kwartale br. Utrzymujący się wysoki popyt przekłada się na dalszy wzrost cen mieszkań. W Grupie Dom Development średnia wartość transakcji (obejmująca cenę mieszkania wraz z ewentualnym wykończeniem, komórką lokatorską i miejscem postojowym) w trzecim kwartale 2023 roku wyniosła 727 tys. zł i była o 10% wyższa r/r.

Ponad 260 mln zł zysku netto po trzech kwartałach

Przychody Grupy Dom Development w trzecim kwartale tego roku wyniosły 325,9 mln zł, tj. o 2% więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku, natomiast wypracowany w minionym kwartale zysk netto wyniósł 37,7 mln zł i był o 58% wyższy r/r.

Poziom rozpoznanych przychodów w danym okresie zależy głównie od liczby lokali przekazanych nabywcom, a ta od harmonogramu realizowanych inwestycji. W trzecim kwartale 2023 roku klienci Grupy Dom Development otrzymali klucze do 535 lokali wobec 420 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 27%. Przychody z tego tytułu (w sprawozdaniu finansowym określone jako „Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych”) również wzrosły o 27% r/r i sięgnęły 293 mln zł. Porównując poziom łącznych przychodów ze sprzedaży w omawianym okresie, należy pamiętać, że w trzecim kwartale 2022 roku Grupa również zanotowała znaczące przychody ze sprzedaży gruntów (63,3 mln zł).

Narastająco, po dziewięciu miesiącach tego roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 1,6 mld zł wobec 1,65 mld zł przed rokiem, natomiast zysk netto sięgnął 260,3 mln zł wobec 259,6 mln zł po trzech kwartałach 2022 roku. Od początku stycznia do końca września tego roku Grupa Dom Development przekazała nabywcom łącznie 2 533 lokali wobec 2 598 przed rokiem.

Leszek Stankiewicz, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Dom Development
Leszek Stankiewicz, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Dom Development

– Wypracowane wyniki finansowe są zgodne z założeniami Zarządu i są odzwierciedleniem wysokiej efektywności działalności Grupy Dom Development. Zarówno w samym trzecim kwartale, jak i narastająco w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku, zanotowaliśmy wzrost rentowności na każdym poziomie rachunku wyników. Zakładamy, że końcówka tego roku również będzie udana. Spodziewamy się wysokiego wolumenu przekazywanych mieszkań w tym i kolejnych kwartałach, co pozytywnie przełoży się na poziom rozpoznawanych przychodów i zysków – zapowiedział Leszek Stankiewicz, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Dom Development.

Na koniec września 2023 roku Grupa Dom Development miała w sumie 4 945 lokali sprzedanych klientom detalicznym, które nie zostały jeszcze przekazane, z czego 458 to lokale już gotowe, a w przypadku 1 423 budowa ma zakończyć się przed końcem tego roku.

Ekstra dywidenda

– Dom Development od kilkunastu lat regularnie dzieli się osiąganymi sukcesami ze swoimi akcjonariuszami, wypłacając coraz wyższe dywidendy. W tym roku, poza wypłatą rekordowej dywidendy za 2022 rok, Zarząd podjął również decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2023 rok. Pozwala nam na to bardzo dobra sytuacja finansowa, zdrowy bilans i mocna pozycja gotówkowa – stwierdził Leszek Stankiewicz.

Dywidenda za 2022 rok w wysokości 11 zł na akcję (łącznie blisko 283 mln zł) została wypłacona na początku lipca tego roku, natomiast wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2023 rok w wysokości 5,5 zł na akcję (łącznie ponad 141 mln zł) planowana jest w drugiej połowie grudnia. Łączna tegoroczna wypłata dla akcjonariuszy Dom Development wyniesie zatem 16,5 zł na akcję, czyli w sumie około 424 mln zł.

Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Dom Development

Rachunek zysków i strat 3 kw.

2023

3 kw.

2022

Zmiana

r/r

1-3 kw.

2023

1-3 kw.

2022

Zmiana

r/r

Przychody ze sprzedaży 325,9 320,2 2% 1 600,4 1 649,0 (3)%
Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych 293,0 231,6 27% 1 521,9 1 469,7 4%
    Przekazane lokale (szt.) 535 420 27% 2 533 2 598 (3)%
    Przychody na lokal (tys. PLN) 547,7 551,4 (1)% 600,8 565,7 6%
Zysk brutto ze sprzedaży 102,3 85,2 20% 499,9 490,6 2%
Marża brutto 31,4% 26,6% 4,8 p.p. 31,2% 29,8% 1,4 p.p.
Zysk operacyjny (EBIT) 44,2 27,5 61% 315,3 310,0 2%
Marża EBIT 13,6% 8,6% 5,0 p.p. 19,7% 18,8% 0,9 p.p.
Zysk brutto 47,8 30,1 59% 329,6 323,1 2%
Marża zysku brutto 14,7% 9,4% 5,3 p.p. 20,6% 19,6% 1,0 p.p.
Zysk netto 37,7 23,8 58% 260,3 259,6 0%
Marża zysku netto 11,6% 7,4% 4,2 p.p. 16,3% 15,7% 0,5 p.p.
Zysk na akcję (PLN) 1,47 0,93 58% 10,15 10,17 0%

MSR 15 – przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych rozpoznawane w momencie przekazania

Dane w mln PLN