Wyniki Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas za 2016 rok

Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku Pocztowego S.A.
Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku Pocztowego S.A.
  • Wynik z działalności bankowej wygenerowany przez Grupę w 2016 roku wyniósł 2,64 mld zł, wobec 2,05 mld zł w 2015 r.
  • Zysk netto w 2016 roku wyniósł 76,9 mln zł wobec 13,3 mln zł w poprzednim roku.
  • Na osiągnięte wyniki istotny wpływ miały koszty integracji Banku BGŻ, BNP Paribas Banku Polska oraz Sygma Banku Polska. Eliminując wpływ wydarzeń związanych z procesami połączeniowymi zysk netto Grupy w 2016 roku wyniósłby 223,8 mln zł i byłby o 24,0% wyższy niż rok wcześniej.

Wyniki osiągnięte przez Banku BGŻ BNP Paribas w 2016 r. należy ocenić pozytywnie, szczególnie w obliczu niełatwego roku, pełnego wyzwań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wpływ na całą branżę miało wprowadzenie podatku od aktywów finansowych i tempo rozwoju gospodarki. W naszym przypadku, doszły do tego koszty integracji i fuzji Banku BGŻ, BNP Paribas Banku Polska oraz Sygma Banku Polska. W tych warunkach możemy być zadowoleni z osiągniętych wyników. Dynamika kredytów była podobna do poziomów osiągniętych przez rynek, natomiast w obszarze depozytów odnotowaliśmy wzrost istotnie wyższy niż rynekmówi Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas. 

Zgodnie z ogłoszoną w kwietniu ub. roku strategią Bank BGŻ BNP Paribas stopniowo zwiększa wynik z działalności bankowej i poprawia efektywność, obniżając wskaźnik kosztów do dochodów. Poprawia również rentowność kapitału własnego (ROE).

2016 r. był rokiem udanej integracji. Na tym skupiona była nasza uwaga i to w dużej części pochłaniało naszą energię. Teraz czas, by skupić się na dalszym rozwoju Banku i umocnieniu naszej pozycji na rynku. Rok 2017 będzie stał pod znakiem kontynuacji realizacji strategii. Stawiamy na większą cyfryzację produktów i mobilność naszych usług, w tym roku planujemy m.in. nową aplikację mobilną. Plany digitalizacji obejmują również usprawnienie procesów wewnętrznych, co przełoży się na sprawniejszą i bardziej wydajną działalność Grupy. dodaje Tomasz Bogus.

Na koniec 2016 r. wartość portfela kredytów i pożyczek brutto wyniosła 58,1 mld zł, co oznacza wzrost o 5,1% w stosunku do stanu na koniec grudnia 2015 r. Z kolei wolumen depozytów klientów na koniec 2016 r. wynosił 53,1 mld zł i wzrósł o 20% r/r. Przyrost ten był wynikiem skutecznej akwizycji w sektorze klientów korporacyjnych oraz utrzymywania konkurencyjnego poziomu oprocentowania dla klientów detalicznych.

Wynik z tytułu odsetek wypracowany w 2016 r. wyniósł 1,83 mld zł, co oznacza wzrost o 28,4% r/r.

Wynik z tytułu opłat i prowizji w 2016 r. wyniósł 493,22 mln zł (wzrost o 16,7% r/r). Wzrost przychodów prowizyjnych, wynikający głównie z przejęcia bazy klientowskiej BNP Paribas Banku Polska oraz Sygma Banku Polska, został odnotowany w prawie wszystkich kategoriach prowizyjnych.

Ogólne koszty administracyjne Grupy, wraz z amortyzacją, poniesione w 2016 roku wzrosły o 163 mln zł, tj. o 9,5% w porównaniu z rokiem poprzednim, do 1,88 mld zł. Na poziom kosztów zarówno w roku 2016, jak i w 2015 miały wpływ procesy integracyjne banków: Łączne koszty integracji poniesione przez Grupę w 2016 r., ujmowane w ogólnych kosztach administracyjnych oraz pozostałych kosztach operacyjnych, wyniosły 181,4 mln zł.

Znormalizowany wskaźnik Koszty/Dochody (tj. z wyłączeniem kosztów integracji) ukształtowałby się na poziomie 64,6% wobec 74,2% na koniec roku 2015, m.in. dzięki realizacji zakładanych korzyści z synergii, kosztowych oraz ze względu na szybszy wzrost przychodów.

W 2016 r. Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas dokonała odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe w wysokości 398,9 mln zł. Zannualizowany koszt ryzyka kredytowego wyrażony jako relacja wyniku z tytułu odpisów aktualizujących do średniego stanu kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom wyniósł w 2016 roku 74 pb i był porównywalny z poziomem w 2015 roku.

Wynik Grupy w 2016 roku był dodatkowo obciążony nowym podatkiem od instytucji finansowych w wysokości 185,9 mln zł.

Kapitały własne Grupy na koniec grudnia 2016 r. wyniosły 6,1 mld zł. Łączny współczynnik kapitałowy Grupy wyniósł na koniec roku 2016 r. 14,40% i wzrósł w stosunku do grudnia 2015 r. o 0,95 p.p.

Na koniec 2016 r. Bank obsługiwał 2,6 mln klientów, posiadał 488 oddziałów bankowości detalicznej i biznesowej, oraz 132 punkty obsługi klienta (dawny Sygma Bank Polska).

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat* (w tys. zł) 2016  2015 
Wynik z tytułu odsetek 1 826 152 1 422 647
Wynik z tytułu opłat i prowizji 493 220 422 702
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe -398 883 -301 876
Ogólne koszty administracyjne -1 674 356 -1 569 283
Amortyzacja -206 597 -148 457
Wynik na działalności operacyjnej 360 383 29 692
Podatek od instytucji finansowych -185 876
Podatek dochodowy -97 647 -16 399
Zysk netto 76 860 13 293
Zysk netto z wyłączeniem kosztów integracji 223 797 180 440
Wybrane pozycje bilansu (w tys. zł) 31.12.2016 31.12.2015
Aktywa razem 72 304 999 65 372 338
Zobowiązania wobec klientów 55 155 014 46 527 391
Zobowiązania razem 66 158 178 59 103 984
Adekwatność kapitałowa 31.12.2016 31.12.2015
Łączny współczynnik kapitałowy 14,40% 13,45%

 

* Porównywalność danych została zaburzona przez fakt prospektywnego ujęcia wyników BNP Paribas Banku Polska w wyniku Grupy tj. od 30 kwietnia 2015 r. oraz rozpoczęcie konsolidacji Sygma Banku Polska od 1 grudnia 2015 r.