Wyniki Grupy Pracuj za 2021 r. – silne odbicie na rynku, nowe marki i bardzo dobre wyniki operacyjne

Przemysław Gacek – Prezes Zarządu Grupy Pracuj
Przemysław Gacek, współtwórca i prezes Grupy Pracuj
  • Przychody Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. z umów z klientami w 2021 roku przekroczyły 475,1 mln zł, co oznacza wzrost o 58,7% w porównaniu z 2020 rokiem oraz o 29,3% w porównaniu z dotychczas rekordowym 2019 rokiem.
  • Skorygowana EBITDA[1] wyniosła 257,3 mln zł i była o 73,5% wyższa niż w 2020 roku. Marża skorygowanej EBITDA wzrosła tym samym do 54,2% z 49,6% rok wcześniej.
  • Grupa Pracuj S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 9 grudnia 2021 roku.

wyniki– 2021 rok był dla nas pod wieloma względami szczególny. Rosnące zapotrzebowanie pracodawców na rekrutację online i nowoczesne technologie dla HR pozwoliły na wypracowanie bardziej niż zadawalających wyników finansowych. Korzystając z tego trendu systematycznie rozbudowywaliśmy nasze flagowe produkty oraz uzupełnialiśmy ofertę o zupełnie nowe rozwiązania – komentuje Przemysław Gacek, prezes Grupy Pracuj. Z kolei sam koniec roku przyniósł nam debiut na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Uzbrojeni w nowe doświadczenia oraz wsparcie akcjonariuszy będziemy dalej rozwijać się poprzez innowacje w ramach Grupy oraz poprzez kolejne akwizycje – dodaje.

Odpowiadając na rosnące potrzeby pracodawców oraz kandydatów, w ubiegłym roku Grupa Pracuj uruchomiła dwa nowe specjalityczne serwisy. the:protocol stworzony został jako odpowiedź na szczególne wymagania branży IT. W 2021 roku wystartował również serwis Dryg.pl – platforma, na razie działająca lokalnie (województwo pomorskie), dedykowana fachowcom i pracownikom fizycznym.

– Jako Grupa Pracuj, chcemy być obecni w każdym segmencie rekrutacji. Eksperci IT są obecnie najbardziej poszukiwaną grupą pracowników, dlatego stworzyliśmy serwis odpowiadający na potrzeby zarówno kandydatów z tej branży, jak i ich potencjalnych pracodawców, którzy wyjątkowo cenią sobie rozwiązania szyte na miarę. Przyglądamy się również uważnie segmentowi, na którym działa Dryg.pl i analizujemy potencjał do wzrostu w tym obszarze – mówi Rafał Nachyna, Dyrektor Operacyjny Grupy Pracuj.

Wysoka rentowność i silny bilans

Wypracowany przez Grupę Pracuj zysk z działalności operacyjnej w 2021 roku wyniósł 227,5 mln zł (wzrost o 67,1% r/r), a skorygowana EBITDA sięgnęła 257,3 mln zł (wzrost o 73,5% r/r). Marża skorygowanej EBITDA wzrosła tym samym do 54,2% (z 49,6% w 2020 roku).

Grupa Pracuj zanotowała w minionym roku także skokowy wzrost zysku netto. Poza poprawą kluczowych wyników operacyjnych i wzrostem przychodów, pozytywny wpływ na tę pozycję miał wzrost o 86,2 mln zł wartości udziałów posiadanych przez Grupę Pracuj w spółce Beamery Inc. W rezultacie, skonsolidowany zysk netto sięgnął w ubiegłym roku 255,7 mln zł wobec 106,9 mln zł w 2020 roku. Bez uwzględnienia tego zdarzenia, skonsolidowany zysk netto w 2021 roku powiększył się o 73,8% r/r.

Grupa Pracuj to nie tylko stabilny model biznesowy o ugruntowanej pozycji rynkowej, ale również silna struktura bilansu. – Na koniec 2021 roku nie posiadaliśmy żadnych zobowiązań z tytułu kredytów, a wartość zobowiązań krótkoterminowych, po wyłączeniu tych wynikających z umów z klientami, spadła do poziomu 68,1 mln zł, wobec 77,6 mln zł w 2020 roku. Jesteśmy dzięki temu w bardzo korzystnej sytuacji rynkowej. Mamy gotówkę i jesteśmy otwarci na potencjalne akwizycje. Analizujemy rynek i skupiamy się na rozwoju – zaznacza Gracjan Fiedorowicz, Dyrektor Finansowy Grupy Pracuj.

Ożywienie na rynku pracy

Grupa Pracuj odnotowała w 2021 roku wzrost wszystkich kluczowych wskaźników operacyjnych. Skuteczna strategia sprzedażowa oraz ożywienie na rynku skutkowało wzrostem liczby projektów rekrutacyjnych[2] w serwisie Pracuj.pl o 65,3% r/r, do 512 tysięcy, przy jednoczesnym wzroście średniej ceny projektu rekrutacyjnego do 745 zł (z 731 zł w 2020 roku). W przypadku ukraińskiego serwisu Robota.ua, łączna liczba projektów rekrutacyjnych w 2021 roku podwoiła się i sięgnęła 1,15 miliona, w tym liczba płatnych projektów rekrutacyjnych wzrosła do 608 tysięcy, tj. o 44,4% r/r. Średnia cena płatnego projektu rekrutacyjnego na Robota.ua wyniosła 83 zł (wobec 82 zł rok wcześniej).

W 2021 roku z serwisów Grupy Pracuj korzystało średnio 8,3 mln użytkowników miesięcznie, z czego 4,4 mln w Polsce, a 3,9 mln w Ukrainie. Na portalach Grupy, z których kluczowym pozostaje największy w Polsce serwis rekrutacyjny Pracuj.pl, każdego dnia dostępnych było przeciętnie 182 tys. ofert pracy. Liczba aktywnych klientów korzystających z systemu eRecruiter w 2021 roku wzrosła natomiast o 11,0% r/r, do blisko 1,6 tysiąca.

Rosnący popyt na nowoczesne rozwiązania HR w 2022 roku

– Ostatnie lata pokazują nam rosnący potencjał rozwiązań wspierających działy HR nie tylko w rekrutacji, lecz także w budowaniu zaangażowania pracowników czy komunikacji wewnętrznej. Z tego względu w 2021 roku wprowadziliśmy do sprzedaży platformę Worksmile, która umożliwia zarządzanie benefitami i tworzenie skutecznej komunikacji z pracownikami. W 2022 roku będziemy intensyfikować nasze działania i wzmacniać obszar HR Tech jako kluczowy w rozwoju Grupy – podsumowuje Przemysław Gacek.

W pierwszych miesiącach 2022 roku Grupa Pracuj jest zdecydowanie beneficjentem dalszego ożywienia na rynku pracy w Polsce. Rosnące wymagania płacowe, a co za tym idzie większa aktywność kandydatów i pracodawców, przekładają się na zwiększające się budżety rekrutacyjne w firmach. Na obraz polskiego rynku pracy w tym roku wpłynie także z pewnością dramatyczna sytuacja w Ukrainie.

Ukraina: priorytetem bezpieczeństwo pracowników

– Komentując ubiegłoroczne wyniki i perspektywy na ten rok, trudno nie wspomnieć o obecnej dramatycznej sytuacji w Ukrainie, gdzie od ponad 15 lat działa nasz serwis Robota.ua. Od pierwszych godzin konfliktu zbrojnego w Ukrainie naszym priorytetem pozostawało bezpieczeństwo ukraińskich pracowników i ich rodzin, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie. Od strony biznesowej dokładamy wszelkich starań, żeby serwis Robota.ua mógł dalej działać, mimo dramatycznej sytuacji – podkreśla Przemysław Gacek.

W 2021 roku przychody z Ukrainy stanowiły 10,6% łącznych przychodów Grupy Pracuj, natomiast udział segmentu ukraińskiego w skonsolidowanym zysku operacyjnym wyniósł 2,1%.

Grupa Pracuj aktywnie angażuje się w udzielanie potrzebnego wsparcia osobom z Ukrainy, w tym wsparcia finansowego. Spółka przekazała 1 mln zł na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej i Fundacji „Nasz Wybór” – Ukraiński Dom w Warszawie oraz 5 mln hrywien Ukraińskiemu Czerwonemu Krzyżowi. W serwisach Grupy Pracuj wprowadzone zostały nowe funkcje wspierające Ukraińców w wyszukiwaniu ofert pracy oraz w kontaktach z pracodawcami, a firmy mogą bezpłatne zamieszczać w Pracuj.pl ogłoszenia skierowane m.in. do kandydatów z Ukrainy. W serwisie Robota.ua pojawiły się zaś funkcje ułatwiające wolontariuszom kontakty z osobami potrzebującymi pomocy humanitarnej.

[1] Skorygowana EBITDA oznacza zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (w tym amortyzację wartości firmy) skorygowany o rozpoznane, jak również odwrócone, a uprzednio rozpoznane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów oraz o wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów koszty programów płatności w formie akcji i koszty oferty publicznej akcji.

[2] Liczba projektów rekrutacyjnych równa się liczbie kredytów, które zostały wykorzystane do zamieszczenia ofert pracy na Pracuj.pl lub Robota.ua. W przypadku Pracuj.pl 1 kredyt może być zamieniony na wiele ofert pracy (oferty będą miały ten sam tytuł, ale różne lokalizacje – średnio 1,8), natomiast w przypadku Robota.ua 1 kredyt może być zamieniony tylko na 1 ofertę pracy na okres jednego miesiąca.