Wyniki Grupy WARTA na koniec 2010 roku

0
Jarosław Parkot, Prezes Zarządu Warta

Przypis składki Grupy WARTA na koniec 2010 roku wyniósł 4,5 mld zł. Na tę kwotę składa się blisko 2 mld zł składki zebranej przez TUiR WARTA oraz ponad 2,5 mld zł przez towarzystwo życiowe. Obie spółki wypracowały zysk – majątkowa WARTA 1,2 mln zł, a życiowa 28,3 mln zł. TUiR WARTA kolejny kwartał zamyka z dodatnim wynikiem technicznym w wys. 36,3 mln zł.

TUiR WARTA
Przypis składki brutto wypracowany w 2010 roku przez majątkową WARTĘ wyniósł 1,995 mld zł i jest zgodny z oczekiwaniami Spółki na ten rok. Wyższy przypis o 7,3% w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego został wypracowany pomimo istotnego spowolnienia sprzedaży realizowanej przez kanał Żagla.

W 2010 roku WARTA zanotowała silny wzrost we wszystkich głównych liniach biznesowych – o 15,7% w ubezpieczeniach komercyjnych (głównie ubezpieczenia mienia), o 13% w ubezpieczeń komunikacyjnych oraz o 6,9% w ubezpieczeniach mieszkaniowych. Zadawalający jest ponadto sam trend dynamiki składki, która rośnie systematycznie począwszy od połowy roku 2010. Szczególnie dynamicznie rosła w drugim półroczu składka z ubezpieczeń korporacyjnych (wzrost o 30%) i komunikacyjnych (wzrost o 21%).
Poprawiła się jednocześnie efektywność techniczna wyników Towarzystwa w tym czasie. Taki trend oznacza skuteczność podjętych przez spółkę działań służących poprawie rentowności.

Drugi kwartał z rzędu WARTA znacząco poprawia wynik techniczny, który w trzecim i czwartym kwartale był dodatni i wyniósł odpowiednio 7,2 mln zł oraz 36,3 mln zł. W konsekwencji dobrej efektywności technicznej Spółka wypracowała wysoki poziom wyniku finansowego netto w wysokości 46,1 mln zł w samym czwartym kwartale 2010 roku.

Bardzo dobre wyniki czwartego kwartału nie skompensowały jednak w całości strat poniesionych w pierwszej połowie roku, wywołanych skutkami ostrej zimy i powodzi oraz kilkoma dużymi szkodami korporacyjnymi o charakterze zdarzeń jednorazowych. W konsekwencji wynik finansowy netto za cały 2010 rok wyniósł 1,2 mln zł.

Wskaźniki bezpieczeństwa finansowego WARTY kształtują się na adekwatnym poziomie i są wyższe od wymogów ustawowych. Na koniec grudnia 2010 roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi w TUiR WARTA wyniósł 251,7%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 116,6 %.

Pod koniec ub. roku agencja ratingowa Standard & Poor’s po ocenie m.in. takich obszarów jak: strategia, zarządzanie, efektywność operacyjna, inwestycje i płynność finansową oraz zarządzanie ryzykiem, przyznała WARCIE wysoką ocenę ratingową A-. Potwierdza ona siłę finansową i mocną pozycję biznesową Towarzystwa.

TUnŻ WARTA

WARTA życiowa wypracowała w 2010 roku zysk netto na poziomie 28,3 mln zł. Dodatni wynik finansowy spółki życiowej wypracowywany jest na podstawowej działalności ubezpieczeniowej dzięki stabilnej i rentownej strukturze portfela produktów. Odpowiednio do osiąganej rentowności wynik techniczny za 2010 rok wyniósł 38,2 mln zł.

Zmiana wyniku finansowego netto w stosunku do ubiegłego roku jest konsekwencją zwiększonych nakładów inwestycyjnych na rozwój wyłącznej (dedykowanej tylko dla spółki życiowej) sieci dystrybucyjnej.

Przypis składki brutto wypracowany w 2010 roku wyniósł 2,518 mld zł. Spadek przypisu w stosunku do ubiegłego roku jest zgodny z założonymi celami – Spółka dąży do lepszej dywersyfikacji portfela, co zakłada niższy przypis produktu WARTA Gwarancja przy jednoczesnym zaktywizowaniu sprzedaży innych produktów inwestycyjnych. W tym roku TUnŻ WARTA wprowadziła do sprzedaży kolejne produkty: Smak Zysku, Moc Energii, Nowe Technologie, Złota Korona, Bogactwo Metali i po raz kolejny Profit Plan. Przypis z ich sprzedaży po czterech kwartałach bieżącego roku wyniósł 663 mln zł.

Jednocześnie WARTA życiowa odnotowuje stabilny wzrost przypisu składek regularnych – w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku o 7,4% wzrosła składka z tytułu umów grupowych, a o 4,5% składka regularna z tytułu umów indywidualnych.

Spółka życiowa, podobnie jak majątkowa, utrzymuje wysoki poziom wskaźników bezpieczeństwa finansowego. Na koniec grudnia 2010 roku wskaźniki osiągnęły poziom znacznie wyższy od wymogów ustawowych – wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wyniósł 321,3%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 116,3%.