Zarząd BioMaxima SA zdecydował w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 r.

Łukasz Urban Biomaxima
Łukasz Urban, Prezes Zarządu BioMaxima S.A.

Zarząd BioMaxima SA zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu sposób podziału zysku za rok 2020, który wyniósł rekordowe 7,78 mln zł. Propozycja zakłada wypłacenie dywidendy w kwocie 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) na jedną akcję oraz przekazanie pozostałej części zysku na kapitał zapasowy. Uchwała w tej sprawie została podjęta 10 marca br. Jako dzień ustalenia prawa do dywidendy, Zarząd Spółki zaproponował 31 maja, natomiast jako dzień wypłacenia dywidendy – 15 czerwca 2021 roku.

Rekordowy w historii spółki zysk, zarówno na poziomie jednostkowym, jak
i skonsolidowanym, powoduje zrozumiałe oczekiwanie akcjonariuszy co do podzielenia się przez spółkę tym zyskiem. Kwota dywidendy, którą zarekomenduje zarząd, jest również najwyższa w historii naszej działalności. Jednocześnie kwota która zostanie przekazana na kapitał zapasowy, pozostawi w spółce środki umożliwiające kontynuację dalszego szybkiego rozwoju
komentuje Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima SA.

Ambitne plany inwestycyjne

Na decyzję w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenie jej poziomu na 0,25 zł na jedną akcję – oprócz wyników finansowych – wpłynęła również potrzeba zrównoważonego finansowania wzrostu majątku obrotowego Spółki i zwiększenie sumy bilansowej wynikające z rosnącej wielkości sprzedaży Spółki. Zarząd wziął również po uwagę potrzeby związane z finansowaniem inwestycji spółki w nadchodzących miesiącach. Wynikają one zarówno z podjętych już decyzji, dotyczących m.in. zakupu nieruchomości i budowy na niej nowego zakładu produkcyjnego. Dzięki niemu, zdolności produkcyjne spółki w obszarze produkcji szybkich testów, testów do oznaczania lekowrażliwości, a także produkcji odczynników do diagnostyki molekularnej (takich jak testy PCR), ulegną zwiększeniu. Pod uwagę wzięto również potrzeby inwestycyjne związane z planowanym zwiększeniem zdolności produkcyjnych poprzez modernizację dotychczasowych budynków produkcyjnych i magazynowych spółki, rozważane działania M&A oraz potrzebę zachowania zdolności uczestniczenia przez spółkę w innych przedsięwzięciach inwestycyjnych i rozwojowych, które są obecnie rozpatrywane przez Zarząd.

Biorąc pod uwagę duży wzrost skali operacji spółki w 2020 roku, kluczowe jest zachowanie zrównoważonego finansowania jej majątku, poprzez odpowiedni udział kapitałów własnych w tym finansowaniu, aby zapewnić długotrwały sukces spółki
i wzrost wartości dla akcjonariuszy
mówi Łukasz Urban. – Spółka działa
w segmencie biotechnologii, rozwijając produkty własne, w uznanych i dojrzałych technologiach, co zmniejsza ryzyko nieprawidłowej alokacji kapitału. Celem realizowanych przez nas projektów rozwojowych jest uzyskanie zdolności dostarczania produktów, na które istnieje sprawdzone zapotrzebowanie na rynku – zarówno polskim, jak i międzynarodowym. Tak więc, finansowanie projektów rozwojowych spółki wymaga uczestniczenia w nich środkami własnymi
– dodaje.

Zarząd BioMaxima S.A. uznaje, że dla zapewnienia wysokiego całkowitego zwrotu na inwestycji (ROI) dla wszystkich obecnych akcjonariuszy oraz bezpieczeństwa ich inwestycji w akcje spółki, wysokość proponowanej przez Zarząd dywidendy jest optymalna w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym. Umożliwia ona dalszy, zrównoważony rozwój spółki w świecie zmienionym przez wpływ pandemii, związany z rozprzestrzenieniem się różnych mutacji wirusa SARS-COV-2.