Zarządzanie danymi wyzwaniem w sektorze ochrony zdrowia

dane technologia

Przy obecnej skali przyrostu danych w cyfrowym świecie, umiejętność zidentyfikowania tych danych, które są istotne z perspektywy procesów decyzyjnych firmy oraz ich umiejętnego przetworzenia, skorelowania i włączenia w procesy zarządzania jest niezwykłym wyzwaniem. Dotyczy to wszystkich obszarów gospodarki, ale w sektorze ochrony zdrowia jest to szczególnie widoczne, między innymi ze względu na mnogość form i źródeł z jakich pochodzą dane. Zarządzanie danymi w ten sposób, by zmaksymalizować ich praktyczną wartość dla organizacji wymaga jednak systemowego podejścia. Raport KPMG International pt. „Data governance: Driving value in healthcare” prezentuje podstawy strategii zarządzania danymi, tak aby w pełni wspierały strategiczny rozwój organizacji.

Nowe narzędzia do pozyskiwania i przetwarzania wielkich ilości danych są wykorzystywane w wielu aspektach działań organizacji obecnych w sektorze ochrony zdrowia. Wspaniale rozwijającym się obszarem, w którym mogą być wykorzystane takie narzędzia jest usprawnienie zarządzania w segmencie finansowym i regulacyjnym. Dzięki właściwemu przetwarzaniu danych kierujący organizacją zyskują możliwość realnej kontroli nad procesami nawet w bardzo dużych podmiotach i przy skomplikowanych systemach rozliczeń. Zwiększa to efektywność całego systemu ochrony zdrowia, a docelowo wpływa na jakość obsługi pacjentów – mówi Sabina Sampławska, dyrektor i szef sektora Life Science w KPMG w Polsce.

Wdrażając nowe technologie wspierające transformację biznesową i kliniczną, organizacje z sektora opieki zdrowotnej koncentrują się zazwyczaj na dwóch poziomach wpływu: natychmiastowej korzyści taktycznej technologii w zakresie przepływu pracy i związanych z nią kluczowych wskaźników wydajności oraz korzyści strategicznej płynącej z wykorzystania nowo dostępnych danych i zintegrowania ich z istniejącymi zbiorami w celu stworzenia nowej wartości.

Świat cyfrowy wkracza w kolejne dziedziny życia. W sposób nieunikniony dzieje się to także w sektorze farmaceutycznym i szeroko rozumianym sektorze opieki zdrowotnej. Sektory te ze względu na swoją specyfikę i ogromny wpływ na wiele dziedzin życia społecznego są również coraz bardziej regulowane. Od 2019 roku w życie wchodzą przepisy Dyrektywy 2011/62/UE (nazywanej „Dyrektywą fałszywkową”) dotyczące serializacji leków. W tym samym roku obowiązkowe będzie wykorzystywanie systemów i słowników przygotowanych przez European Medicines Agency czyli SPOR Data Services. Od 2018 roku dostępne jest produkcyjne środowisko Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Każda z tych inicjatyw wymaga połączenia informatycznych „krwioobiegów” firm farmaceutycznych, hurtowni leków, aptek, zakładów opieki zdrowotnej i regulatorów rynku. Każda wymaga od uczestników systemu wymiany ogromnych ilości danych. I nic nie wskazuje, aby obciążenia w tym zakresie w przyszłości uległy redukcji. Wprowadzenie zasad zarządzania danymi i uporządkowanie procesów zarządzania danymi podstawowymi (MDM) jest podstawowym narzędziem, które pozwoli firmom zachować zgodność i ograniczyć koszty związane z wymogami regulacji, a docelowo czerpać również większe korzyści z zasobów informacyjnych będących w posiadaniu organizacji – mówi Krzysztof Radziwon, partner w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce.

O RAPORCIE
„Data governance: Driving value in healthcare” to publikacja KPMG International wskazująca wyzwania w zakresie zarządzania danymi opracowane na podstawie wywiadów z liderami organizacji oraz wynikające z doświadczeń ekspertów KPMG, a także sygnalizująca wybrane ryzyka, które powinny zostać wzięte pod uwagę w procesie projektowania systemu zarządzania danymi. Raport omawia również model dojrzałości w zakresie zarządzania danymi.