Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – idą zmiany prawne w zezwoleniach na pracę

0

Szykują się nowe przepisy dotyczące kwestii zatrudniania cudzoziemców przez polskich pracodawców. Projektowana ustawa, zgodnie z pierwotnym planem, miała być podpisana jeszcze w ubiegłym roku. Niestety, dziś jest dostępny tylko kolejny projekt tego dokumentu z 24 października 2016 roku. Eksperci IPF Group podkreślają, że w pierwszym kwartale 2017 roku zasady oświadczeń wydawanych przez Urzędy Pracy pozostają bez zmian. Jeśli jednak wszystko pójdzie zgodnie z optymistycznym scenariuszem, nowe rozwiązania zostaną wprowadzone od kwietnia tego roku. A co konkretnie?

Dziś

Obecnie, jak i w latach ubiegłych, cudzoziemcy byli zatrudniani w firmach w Polsce na podstawie jednej z kilku podstaw prawnych:

  • Pierwszą jest zatrudnienie na podstawie zezwolenia na pracę. We wniosku o jego wydanie czytamy, iż dotyczy „cudzoziemca zamierzającego wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Ta podstawa odnosiła się do wszystkich cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, niezwolnionych z obowiązku posiadania takiego zezwolenia.
  • Po drugie, cudzoziemiec może pracować na podstawie „Karty Polaka”. W takiej sytuacji obywatel jednego z krajów byłego Związku Radzieckiego, który legitymuje się Kartą Polaka, musi mieć otwartą ważną wizę, z reguły na 365 dni – może wówczas pracować bez ograniczeń w ciągu trwania wizy.
  • Po trzecie, cudzoziemiec może świadczyć pracę na podstawie tzw. karty czasowego pobytu, której najpopularniejszą formą jest jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, „przywiązujące” cudzoziemca do danego pracodawcy i stanowiska.
  • Po czwarte, posiadacz karty stałego pobytu może pracować bez ograniczeń jak obywatel Polski.
  • Kolejne rozwiązanie dotyczy małżonków obywateli polskich, którzy nie posiadają naszego obywatelstwa. Takie osoby mogą pracować w Polsce na podstawie karty pobytu czasowego lub stałego z adnotacją, iż posiadają dostęp do rynku pracy. Daje to możliwość wykonywania dowolnej pracy.
  • Z możliwości zatrudnienia w Polsce może skorzystać student lub absolwent studiów stacjonarnych na podstawie zaświadczenia z uczelni oraz dokumentu zezwalającego na legalny pobyt na terenie RP (wiza lub karta pobytu).
  • W ostatnim przypadku, obywatele sześciu krajów – Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Armenii, Gruzji i Białorusi – mogą pracować bez zezwolenia na pracę, na podstawie „Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi”. Powiatowy Urząd Pracy wydaje je na 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
Czytaj również:  Wysokie miejsce w rankingu nie chroni przed klęską

W przyszłości

Zapowiadane zmiany mają dotyczyć w szczególności ostatniego z wyżej wymienionych punktów, czyli zatrudnienia obywateli Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Armenii, Gruzji i Białorusi. Projektowana ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego[1] – mówi Magdalena Żołędziejewska, ekspert ds. zatrudniania cudzoziemców w IPF Group.

Mają zostać wprowadzone dwa rodzaje zezwoleń.