KSR: propozycje zmniejszenia barier dla przedsiębiorców

0

a podstawie raportu Banku Światowego pt. „Różnice pomiędzy przepisami o rachunkowości i przepisami podatkowymi” Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) wybrał propozycje dotyczące tych obszarów polskiego prawa bilansowego i podatkowego, w których można osiągnąć zbliżenie przepisów w perspektywie krótko- i długoterminowej. Będzie to przydatne m.in. w redukcji barier administracyjnych w prowadzeniu działalności gospodarczej, przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Najważniejsze z propozycji dotyczą: definicji środków trwałych, prawa wieczystego użytkowania gruntów (amortyzacja), momentu rozpoczęcia i zakończenia amortyzacji, aktualizacji wartości nieruchomości, wartości niematerialnych i prawnych czy też różnic kursowych.

KSR przekazał ww. propozycje powołanej przez Ministra Finansów Radzie Konsultacyjnej Prawa Podatkowego jako materiał pomocny w prowadzonych przez Radę pracach nad zbliżeniem prawa bilansowego i podatkowego.

Raport Banku Światowego opracowano ramach realizacji projektu „Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym, w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym”.