Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium

bank millennium centrala

30 marca 2023 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium, m.in. podsumowujące aktywność biznesową i wyniki finansowe Banku i Grupy Kapitałowej Banku Millennium za 2022 rok. Prezes Zarządu Joao Bras Jorge przedstawił wyniki Banku i Grupy za 2022 rok, a WZA zatwierdziło m.in. roczne sprawozdanie finansowe, raport ESG i sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zadecydowało o pokryciu straty za 2022 r. z kapitału rezerwowego.

Joao Bras Jorge
Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium

2022 był trudnym, pełnym nieprzewidzianych wydarzeń rokiem. Atak Rosji na Ukrainę, dwucyfrowa inflacja, podwyżki stóp procentowych, ogromne straty banków w związku z ustawowymi wakacjami kredytowymi… to wszystko odbiło się na wynikach Banku. Mimo to i mimo rekordowych obciążeń kosztami regulacyjnymi, podatkowymi i rezerwami na kredyty frankowe, zakończyliśmy rok z pozytywnym wynikiem (+249 mln zł w 4 kwartale). Po wyłączeniu kosztów związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi, kosztów wakacji kredytowych i po dodaniu hipotetycznego podatku bankowego, wynik netto w całym 2022 roku wyniósłby +2 241 mln zł. Pokazuje to siłę modelu biznesowego, który pozwala na rozwój i konsekwentne generowanie przychodów. Nie byłoby to możliwe bez fantastycznego zespołu pracowników, którzy swoim codziennym zaangażowaniem współtworzyli te osiągnięcia.

W 2022 roku byliśmy nadal otwarci na polubowne rozwiązania kwestii kredytów we frankach szwajcarskich – zawarliśmy 7 943 indywidualnie negocjowane ugody, a od 2020 roku, kiedy uruchomiliśmy proces, blisko 18 000 ugód. W efekcie liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmalała w 2022 roku o blisko 9 600 (jest ich teraz 38 011), co jest bardzo dobrym wynikiem w wyjątkowo niesprzyjającym środowisku. Konsekwentnie realizowaliśmy strategię na lata 2022-24, wdrożyliśmy kilkanaście istotnych inicjatyw, zrealizowaliśmy też kilka ważnych zadań urzeczywistniających ideę zrównoważonego rozwoju, m.in. osiągnęliśmy cel obniżenia o 50% własnych emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 w porównaniu do roku 2020. W obszarze ESG kontynuowaliśmy też prace związane z poszerzaniem oferty zielonych produktów, a po wybuchu wojny w Ukrainie, w geście solidarności, wprowadziliśmy wiele ułatwień dla obywateli Ukrainy, a w pomoc na rzecz uchodźców włączyła się cała millennijna społeczność – powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i powzięło m.in. następujące uchwały:

  • w sprawie zatwierdzenia za rok obrotowy 2022: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz łącznego raportu ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2022
  • w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2022 oraz dokonania oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A.
  • w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku Millennium S.A. i członkom Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, wyraziło pozytywną opinię na temat sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku oraz zatwierdziło Politykę doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Dokonano również zmian w Statucie Banku Millennium S.A.