Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy PTWP zdecydowało o wypłacie blisko 3 mln zł dywidendy

Wojciech Kuspik
n/z Wojciech Kuspik prezes Grupy PTWP, fot. Piotr Waniorek

W środę 29 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kapitałowej PTWP. Spotkanie zgromadziło grono akcjonariuszy, które podjęło kluczowe dla spółki uchwały, w tym decyzję o wypłacie dywidendy.

Obradujące w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy PTWP zdecydowało o przeznaczeniu całości zysku jednostkowego netto wypracowanego w 2021 r. (w wysokości 1 096 440,65 zł) oraz części kapitału zapasowego (w kwocie 1 896 598,83 zł), tj. łącznie blisko 3 mln zł (2 993 039,48 zł) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy po 2,54 zł brutto na jedną akcję. W uchwale o podziale zysku za rok 2021 ustalono, że dniem dywidendy będzie 8 lipca 2022 r., natomiast 18 lipca 2022 r. będzie dniem jej wypłaty.

Uchwały, jakie przyjęło grono Akcjonariuszy dotyczyły m.in. zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu za rok 2021 oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Wszystkie poddane głosowaniu projekty uchwał w tych sprawach, zostały przyjęte w niezmienionej formie.

– Mimo trudnych warunków zewnętrznych, perturbacji wywołanych pandemią i wahań gospodarczych, byliśmy w stanie wypracować znakomite wyniki. To bardzo duże osiągnięcie, świadczące o doświadczeniu naszej organizacji i skutecznym modelu biznesowym, dzięki któremu przy dużej skali działania, potrafimy szybko i sprawnie dostosować się do warunków rynkowych – ocenia prezes Wojciech Kuśpik. – nadrzędnym celem działalności Grupy PTWP jest sprawne funkcjonowanie w trzech głównych obszarach działalności (organizowanie wydarzeń, wydawanie serwisów online i zarządzanie obiektami) i umocnienie w obszarze digitalu, udowadniamy, że jesteśmy na najlepszej drodze ku osiąganiu założonych celów – dodaje.

Wypracowany w 2021 r. zysk brutto, przekraczający na poziomie skonsolidowanym wymagane 5 mln zł (przed opodatkowaniem), jest podstawą do uruchomienia zapowiadanego przed rokiem programu motywacyjnego, mającego na celu wynagrodzenie i motywowanie kluczowych i zasłużonych dla Grupy PTWP pracowników. Do członków organów spółki, kierowników oraz szerokiej kadry, współpracującej z Grupą nie mniej niż 3 lata, mogą trafić akcje – cena jednej to 11 złotych. Łącznie spółka przeznaczy na realizację programu motywacyjnego do 58 958 walorów, wdrożenie programu do realizacji nastąpi po zweryfikowaniu spełnienia warunku po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2021 r.