ABS Investment S.A. przekroczyła próg 10% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce MODE S.A.

ABS Investment S.A.

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną, przekroczyła próg 10% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce MODE S.A. Emitent rozszerza skład portfela inwestycyjnego stawiając w nim na spółki technologiczne.

Spółka dokonała nabycia 301.798 akcji MODE S.A. i posiada obecnie 741.798 akcji, co stanowi 12,54 % udziału w jej kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów. Podmiot ten jest notowany na rynku NewConnect i prowadzi działalność w zakresie produkcji wysokiej jakości nowatorskich rozwiązań służących do automatycznego generowania fotografii produktów oraz ich prezentacji w formacie 360°. Urządzenia będące w ofercie MODE S.A. są sprzedawane w 20 krajach na świecie, a ich głównymi odbiorcami są agencje reklamowe, fotografowie, sklepy oraz aukcje internetowe, muzea, a także producenci i sprzedawcy biżuterii oraz zegarków. Spółka bardzo mocno rozwija obszar technologiczny, m.in. oprogramowanie oraz opracowuje nowe akcesoria do już istniejących urządzeń, uwzględniając potrzeby rynkowe. MODE S.A. uzyskała również grant w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój w wysokości 210 tys. zł na realizację innowacyjnego projektu związanego z jednym z urządzeń. Zarząd ABS Investment S.A. bardzo dobrze ocenia perspektywy rozwoju tego podmiotu i liczy na jego współpracę z innymi spółkami portfelowymi.

„Decyzja o zwiększeniu zaangażowania w MODE została spowodowana kilkoma czynnikami. Po pierwsze, spółka posiada własny produkt, który jest bardzo dobrze oceniany przez rynek. Po drugie, podoba mi się organizacja i zarządzanie w tej firmie. Po trzecie, dostrzegam spory potencjał wzrostu wartości, a obecna wycena jest moim zdaniem bardzo niska. I po czwarte, widzę szansę na synergię sprzedaży w ramach firm z portfela ABS, choćby z firmami z obszaru e-commerce.” – komentuje Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

ABS Investment S.A. koncentruje obecnie swoją działalność inwestycyjną na spółkach technologicznych, bowiem przewidywana stopa zwrotu z tych inwestycji może być relatywnie wyższa. W lipcu br. Emitent wszedł do akcjonariatu notowanej na rynku NewConnect Spółki Surfland Systemy Komputerowe S.A. i przekroczył próg 25% udziału w ogólnej liczbie głosów. Podmiot ten działa na rynku informatycznym i oferuje nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii informatycznych, outsourcingu IT oraz cloud computingu dla małych, średnich i dużych firm. ABS Investment S.A. jest także akcjonariuszem XSystem S.A. i posiada akcje stanowiące ponad 5% głosów na jej WZA. Spółka ta specjalizuje się w elektronicznym obiegu dokumentów i posiada swoje autorskie oprogramowanie – ACCELO. XSystem S.A. przeprowadziła w ostatnim czasie emisję akcji serii G, z której pozyskała 0,82 mln zł oraz otrzymała dofinansowanie w wysokości 0,9 mln zł na opracowanie innowacyjnej technologii klasyfikowania dokumentów oraz kategoryzowania zawartych w nich informacji. W portfelu inwestycyjnym ABS Investment S.A. znajduje się również notowana na alternatywnym rynku Spółka Auto-Spa S.A., która realizuje obecnie wdrożenia oprogramowania dedykowanego myjniom samochodowym – aplikacji wwwash.pl.

„W ostatnich miesiącach starałem się „odświeżyć” portfel ABS. Szukałem spółek, które są tanie i mają pomysł na szybki rozwój w perspektywie kolejnych 3-5 lat. Preferowane były projekty posiadające własne rozwiązania lub wartości intelektualno-prawne. Jak zawsze istotna była możliwość współpracy miedzy spółkami z portfela ABS. I tak w portfelu pojawiły się ostatnio grupy firm współpracujących ze sobą np. Cahelio (digitalizacja danych, dedykowane rozwiązania kartograficzne i geodezyjne), XSystem (własne rozwiązanie w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów – Accelo), Surfland Systemy Komputerowe (szeroka oferta dla firm w obszarze IT) czy Madkom (oferta  rozwiązań wspomagających dla jednostek administracji samorządowej). W kolejnych latach rozwój obszarów cyfryzacji, digitalizacji i ochrony danych wydaje się być przesądzony, stąd taki dobór spółek do portfela. W przypadku takich firm jak Auto-Spa czy MODE istotne jest, że wyznaczają one kierunek oraz trend w swoich branżach i jako pierwsze wdrażają nowe technologie, co daje im przewagę konkurencyjną.” – podsumowuje Prezes Jarosz.

ABS Investment S.A. wypracowała w dwóch pierwszych kwartałach 2017 r. zysk netto przekraczający 1,3 mln zł. Osiągniecie tak dobrych wyników finansowych było możliwe dzięki optymalnej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego w oparciu o przyjęte kryteria selekcji spółek portfelowych oraz zacieśnianiu współpracy pomiędzy nimi. Na koniec 2 kw. 2017 r. Emitent zanotował najwyższą w historii wartość aktywów, która sięgnęła ponad 35,57 mln zł.

Prognozy finansowe ABS Investment S.A. na 2017 r. zakładają wypracowanie zysku brutto na 1 akcję w przedziale 0,50 – 0,60 zł. Natomiast wartość aktywów Spółki (wraz z należnościami ze sprzedaży aktywów) na 1 akcję ma sięgnąć na koniec 2017 r. od 4,50 zł do 5,00 zł. Emitent wypłacił w tym roku dywidendę z zysku osiągniętego w 2016 r. w wysokości 0,04 zł na akcję i podtrzymał w ten sposób dotychczasową politykę dywidendową. W lipcu br. do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst wprowadzone zostały obligacje Spółki serii B. Z ich emisji ABS Investment S.A. pozyskała środki w wysokości 2 mln zł, a inwestorzy objęli wszystkie oferowane papiery wartościowe.