ABS Investment S.A. z udanym początkiem 2019 roku

ABS Investment S.A.

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną, dobrze rozpoczęła 2019 r. od wzrostów kursów większości spółek portfelowych w pierwszym kwartale br. Emitent liczy także w tym roku na wysokie przychody z tytułu otrzymanych dywidend.

Pierwszy kwartał 2019 r. zakończył się wyraźnym wzrostem kursów akcji większości spółek wchodzących w skład portfela inwestycyjnego ABS Investment S.A. Jest to bardzo dobry prognostyk w kontekście możliwości realizacji prognoz finansowych Emitenta na ten rok. Spółki portfelowe zanotowały udany kwartał pod względem wzrostów wycen, które mają uzasadnienie przede wszystkim w silnych fundamentach biznesowych i finansowych. ABS Investment S.A. w portfelu TOP15 posiada akcje podmiotów działających w bardzo różnorodnych branżach i będących często czołowymi graczami w swojej branży. Zarząd Spółki dąży do zacieśniania współpracy pomiędzy spółkami portfelowymi licząc na osiągnięcie efektów synergii.

„Kursy akcji spółek z portfela ABS zachowały się w pierwszym w kwartale zdecydowanie lepiej niż rynek. Z TOP15 wzrosły kursy akcji 10 spółek, w tym wzrost 3 z nich przekroczył 100%. A rekordzista urósł prawie 3-krotnie. Głównym powodem wzrostów były dobre wyniki finansowe za 2018 rok oraz istotne wydarzenia, które miały miejsce w poszczególnych firmach. Dla przykładu w SSK S.A. pomyślnie zakończony został proces restrukturyzacji i uruchomienia nowej linii biznesowej cyberbezpieczeństwa. Mode S.A i Sferanet S.A. realizują z kolei z powodzeniem projekty dotacyjne. Nie bez znaczenia dla poziomu wycen spółek portfelowych była również lekka poprawa koniunktury na rynku kapitałowym po fatalnym dla niego roku 2018. Kurs ABS wzrósł w pierwszym kwartale o 32%.” – ocenia Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Część spółek portfelowych opublikowała już raporty roczne za poprzedni rok obrotowy. Orion Investment S.A. notowana na GPW w Warszawie zakończyła 2018 r. skonsolidowanym zyskiem netto w wysokości ponad 8,2 mln zł przy przychodach netto ze sprzedaży w kwocie 28,5 mln zł. Z kolei POLMAN S.A. wypracował w poprzednim roku 1,9 mln zł zysku netto, a jego przychody netto ze sprzedaży wyniosły 16,5 mln zł. Z kolei Robinson Europe S.A. osiągnęła w roku obrotowym 2017/2018 zysk netto na poziomie 1,3 mln zł zł przy przychodach netto ze sprzedaży o wartości 15,2 mln zł. Inna ze spółek portfelowych – Outdoorzy S.A., zanotowała w roku obrotowym 2017/2018 zysk netto w wysokości 0,15 mln zł, a jej przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 7,2 mln zł. Podczas ZWZA powyższych spółek ich Akcjonariusze zadecydują o możliwej wypłacie dywidendy.

„Tylko 4 wymienione powyżej spółki portfelowe wypracowały w 2018 r. zysk netto na poziomie 11,55 mln zł. Przynajmniej trzy z nich powinny wypłacić dywidendę z zysku dla Akcjonariuszy. Robinson Europe S.A. i Outdoorzy S.A zwołały już Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy z propozycją uchwał o wypłacie dywidendy. Dla Robinsona to już trzeci rok z rzędu, kiedy zamierza wypłacić dywidendę. Outdoorzy zaczynają swoją przygodę jako spółka dywidendowa. Zgodnie z przyjętą polityką wysoką dywidendę powinien wypłacić również Orion Investment. Jak co roku liczę na przyzwoite dywidendy z UHY ECA oraz Unimy 2000. Potencjał do wypłaty dywidendy ma jeszcze kilka spółek. Mam nadzieję, że liczba spółek, które wypłacają dywidendę zrówna się niebawem z tymi, które stawiają na rozwój. Przy obecnym poziomie kosztów stałych otrzymany strumień dywidend powinien być znaczący dla ABS, a w przypadku BBI, z którą ABS zamierza się połączyć, dywidendy powinny przekroczyć poziom rocznych kosztów funkcjonowania. W tym roku koncentrujemy się na rozwoju spółek portfelowych, na które mamy istotny wpływ z racji wielkości posiadanych pakietów akcji. Możliwość podejmowania samodzielnie kluczowych decyzji daje duży komfort i przejrzystość. Spodziewam się również debiutu na rynku jednej lub dwóch firm z portfela.” – dodaje Prezes Jarosz.

ABS Investment S.A. przedstawiła na początku br. prognozę finansową, która zakłada osiągnięcie przez Spółkę na koniec 2019 r. zysku brutto na 1 akcję w przedziale 0,50 zł – 0,55 zł. Powyższa prognoza finansowa została sporządzona w oparciu o zakładane przez Zarząd wyniki z działalności inwestycyjnej i będzie ona podlegała bieżącej ocenie pod kątem możliwości jej realizacji. W poprzednich latach, gdy ABS Investment S.A. publikowała prognozy finansowe, to Spółce udawało się je realizować.

W akcjonariacie ABS Investment S.A. pojawił się tym roku nowy znaczący akcjonariusz – Pan Daniel Tworek, który przekroczył próg 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki. Nowy inwestor posiada 400.088 szt. akcji Emitenta, stanowiących 5,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA ABS Investment S.A.