ABS Investment S.A. z udanym początkiem 2019 roku

0
ABS Investment S.A.

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną, dobrze rozpoczęła 2019 r. od wzrostów kursów większości spółek portfelowych w pierwszym kwartale br. Emitent liczy także w tym roku na wysokie przychody z tytułu otrzymanych dywidend.

Pierwszy kwartał 2019 r. zakończył się wyraźnym wzrostem kursów akcji większości spółek wchodzących w skład portfela inwestycyjnego ABS Investment S.A. Jest to bardzo dobry prognostyk w kontekście możliwości realizacji prognoz finansowych Emitenta na ten rok. Spółki portfelowe zanotowały udany kwartał pod względem wzrostów wycen, które mają uzasadnienie przede wszystkim w silnych fundamentach biznesowych i finansowych. ABS Investment S.A. w portfelu TOP15 posiada akcje podmiotów działających w bardzo różnorodnych branżach i będących często czołowymi graczami w swojej branży. Zarząd Spółki dąży do zacieśniania współpracy pomiędzy spółkami portfelowymi licząc na osiągnięcie efektów synergii.

„Kursy akcji spółek z portfela ABS zachowały się w pierwszym w kwartale zdecydowanie lepiej niż rynek. Z TOP15 wzrosły kursy akcji 10 spółek, w tym wzrost 3 z nich przekroczył 100%. A rekordzista urósł prawie 3-krotnie. Głównym powodem wzrostów były dobre wyniki finansowe za 2018 rok oraz istotne wydarzenia, które miały miejsce w poszczególnych firmach. Dla przykładu w SSK S.A. pomyślnie zakończony został proces restrukturyzacji i uruchomienia nowej linii biznesowej cyberbezpieczeństwa. Mode S.A i Sferanet S.A. realizują z kolei z powodzeniem projekty dotacyjne. Nie bez znaczenia dla poziomu wycen spółek portfelowych była również lekka poprawa koniunktury na rynku kapitałowym po fatalnym dla niego roku 2018. Kurs ABS wzrósł w pierwszym kwartale o 32%.” – ocenia Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Część spółek portfelowych opublikowała już raporty roczne za poprzedni rok obrotowy. Orion Investment S.A. notowana na GPW w Warszawie zakończyła 2018 r. skonsolidowanym zyskiem netto w wysokości ponad 8,2 mln zł przy przychodach netto ze sprzedaży w kwocie 28,5 mln zł. Z kolei POLMAN S.A. wypracował w poprzednim roku 1,9 mln zł zysku netto, a jego przychody netto ze sprzedaży wyniosły 16,5 mln zł. Z kolei Robinson Europe S.A. osiągnęła w roku obrotowym 2017/2018 zysk netto na poziomie 1,3 mln zł zł przy przychodach netto ze sprzedaży o wartości 15,2 mln zł. Inna ze spółek portfelowych – Outdoorzy S.A., zanotowała w roku obrotowym 2017/2018 zysk netto w wysokości 0,15 mln zł, a jej przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 7,2 mln zł. Podczas ZWZA powyższych spółek ich Akcjonariusze zadecydują o możliwej wypłacie dywidendy.

Czytaj również:  Sąd zobowiązał Medico-Investment do uregulowania ponad 15,45 mln zł zobowiązań wobec Grupy Awbud

„Tylko 4 wymienione powyżej spółki portfelowe wypracowały w 2018 r. zysk netto na poziomie 11,55 mln zł. Przynajmniej trzy z nich powinny wypłacić dywidendę z zysku dla Akcjonariuszy. Robinson Europe S.A. i Outdoorzy S.A zwołały już Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy z propozycją uchwał o wypłacie dywidendy. Dla Robinsona to już trzeci rok z rzędu, kiedy zamierza wypłacić dywidendę. Outdoorzy zaczynają swoją przygodę jako spółka dywidendowa. Zgodnie z przyjętą polityką wysoką dywidendę powinien wypłacić również Orion Investment. Jak co roku liczę na przyzwoite dywidendy z UHY ECA oraz Unimy 2000. Potencjał do wypłaty dywidendy ma jeszcze kilka spółek. Mam nadzieję, że liczba spółek, które wypłacają dywidendę zrówna się niebawem z tymi, które stawiają na rozwój. Przy obecnym poziomie kosztów stałych otrzymany strumień dywidend powinien być znaczący dla ABS, a w przypadku BBI, z którą ABS zamierza się połączyć, dywidendy powinny przekroczyć poziom rocznych kosztów funkcjonowania. W tym roku koncentrujemy się na rozwoju spółek portfelowych, na które mamy istotny wpływ z racji wielkości posiadanych pakietów akcji. Możliwość podejmowania samodzielnie kluczowych decyzji daje duży komfort i przejrzystość. Spodziewam się również debiutu na rynku jednej lub dwóch firm z portfela.” – dodaje Prezes Jarosz.

ABS Investment S.A. przedstawiła na początku br. prognozę finansową, która zakłada osiągnięcie przez Spółkę na koniec 2019 r. zysku brutto na 1 akcję w przedziale 0,50 zł – 0,55 zł. Powyższa prognoza finansowa została sporządzona w oparciu o zakładane przez Zarząd wyniki z działalności inwestycyjnej i będzie ona podlegała bieżącej ocenie pod kątem możliwości jej realizacji. W poprzednich latach, gdy ABS Investment S.A. publikowała prognozy finansowe, to Spółce udawało się je realizować.

W akcjonariacie ABS Investment S.A. pojawił się tym roku nowy znaczący akcjonariusz – Pan Daniel Tworek, który przekroczył próg 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki. Nowy inwestor posiada 400.088 szt. akcji Emitenta, stanowiących 5,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA ABS Investment S.A.