Agencja ratingowa EuroRating podsumowała 2017 rok w Grupie Murapol wydając ocenę ratingową na poziomie BB-

0

Agencja ratingowa EuroRating podsumowała 2017 rok w Grupie Murapol wydając ocenę ratingową na poziomie BB- z perspektywą stabilną, zwracając uwagę na dokonane w 2017 roku wysokie nakłady inwestycyjne. Warto jednak podkreślić, że w pierwszym półroczu 2018 roku Murapol zrealizował dezinwestycje aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością oraz osiągnął rekordowe poziomy sprzedaży mieszkań. Grupa Murapol w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku sprzedała blisko 1,8 tys. mieszkań, czyli o ok. 12 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub.r. W całym 2018 roku Spółka planuje przekazać klientom rekordowe 2,6 tys. lokali mieszkalnych, o ponad 120% więcej niż w 2017 roku, co zostanie rozpoznane w wynikach II półrocza 2018 roku. Biorąc pod uwagę założone plany sprzedaży oraz przekazań mieszkań, zarząd spółki Murapol oczekuje relacji skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanych kapitałów własnych w Grupie na poziomie poniżej 0,6x na koniec 2019 roku.

Agencja EuroRating obniżając ocenę ratingową Grupy Murapol do BB- z BB zwróciła uwagę m.in. na wysokie nakłady inwestycyjne poczynione przez Grupę w 2017 roku, szczególnie związane z zaangażowaniem kapitałowym w Skarbiec Holding S.A oraz Polnord S.A. Należy jednak zwrócić uwagę, że w ramach prowadzonej przez nowy zarząd Spółki strategii upraszczania struktury bilansu, Grupa wyszła z tych inwestycji. Transakcje te zostały zrealizowane z ceną wyższą niż średnia cena giełdowa tych akcji z ostatniego kwartału. Poczynione dezinwestycje z aktywów niepracujących wpłyną pozytywnie na sytuację wskaźnikową i profil kredytowy Grupy.

Agencja zwróciła uwagę także na wzrost zadłużenia związanego z istotnym wzrostem wartości aktywów, jaki nastąpił w ciągu ostatnich kilku kwartałów. Poczynione nakłady inwestycyjne spowodowały wzrost zobowiązań – w tym długu oprocentowanego. Poza powyższymi inwestycjami kapitałowymi, znaczna część inwestycji dotyczy transakcji związanych ze wzrostem skali podstawowej działalności – deweloperskiej, czego wyrazem jest posiadany portfel zarówno projektów w budowie, jak i w przygotowaniu. Na zakończenie pierwszego półrocza 2018 roku, portfel projektów w budowie Grupy Murapol obejmował 6236 lokali mieszkalnych powstających w 36 projektach. Dodatkowo dokonano znacznego rozbudowania aktywnego banku ziemi, który obecnie jest jednym z największych banków ziemi w relacji do skali rocznej sprzedaży wśród krajowych deweloperów. Odnosząc się do parametru konwersji gotówki i stanu zapasów, warto zauważyć, iż mamy do czynienia z efektem kumulacji inwestycji, gdzie zdecydowana większość projektów ma wysoki poziom zaawansowania. Cel przekazań w 2018 roku wynosi 2,6 tys. lokali mieszkalnych, wobec 1,15 tys. w ub.r. Ten ponad dwukrotny wzrost przekazań będzie odzwierciedlony w wynikach finansowych Grupy – ze względu na typową dla deweloperów sezonowość w II półroczu 2018 roku.

Czytaj również:  Murapol SA wykupił obligacje serii R o łącznej wartości 22,5 mln zł