Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – grudzień 2023 r.

gpw giełda
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 39,4% rdr do 23,8 mld zł
  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na NewConnect o 21,2% rdr do 170,9 mln zł
  • Wzrost wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na indeksy o 3,0% rdr do poziomu 786,2 tys. szt.
  • Wzrost łącznej wartości obrotu ETF i ETC o 51,3% rdr do 116,8 mln zł
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 27,9% rdr do 14,5 TWh
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 31,7% rdr do 12,0 TWh

W grudniu 2023 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 24,1 mld zł, czyli o 38,9% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 39,4% rdr do poziomu 23,8 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,25 mld zł, o 54,1% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec grudnia wyniosła 78 459,91 pkt. i była o 36,5% wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w grudniu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 19,3% rdr do poziomu 181,1 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 21,2% rdr i wyniosła 170,9 mln zł.

Na rynku GlobalConnect wartość obrotów akcjami w grudniu wyniosła 2,29 mln zł wobec 0,18 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w grudniu wyniósł 1,7 mln szt., czyli o 3,0% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 3,0% rdr do poziomu 786,2 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 6,8% rdr do 756,2 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 11,5% rdr do 103,7 tys. szt.

W grudniu odnotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 15,7% rdr do poziomu 138,5 mln zł oraz wzrost łącznej wartości obrotów ETF oraz ETC o 51,3% rdr do 116,8 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec grudnia 112,3 mld zł, wobec 92,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 37,6% rdr do poziomu 531,8 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 20,3 mld zł wobec 20,6 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 1,3% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w grudniu br. 14,5 TWh, co oznacza wzrost o 27,9% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 72,0% rdr do poziomu 5,9 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 8,8% rdr do poziomu 8,6 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 31,7% rdr do 12,0 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 29,3% do poziomu 1,9 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 32,2% rdr do poziomu 10,1 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[2], na rynku spot wyniósł 1,4 TWh, co oznacza spadek o 27,6% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) spadł o 14,0% rdr do poziomu 10,2 ktoe[3].

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE spadł o 57,2% rdr, do wolumenu 2,3 TWh.

Kapitalizacja 371 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w grudniu 2023 r. wyniosła 760,2 mld zł (174,8 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 413 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 440,3 mld zł (331,3 mld EUR).

Na Rynku Głównym zadebiutowały akcje spółki: MURAPOL S.A. (wartość oferty: 363,5 mln zł).

Na rynku NewConnect zadebiutowały akcje spółki: QNA TECHNOLOGY S.A. (wartość oferty: 15,6 mln zł).

W grudniu br. na GPW odbyło się 19 sesji giełdowych w porównaniu do 21 sesji rok wcześniej.

W załączeniu dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW.

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

[2] świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)

[3] ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe