Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – grudzień 2021 r.

giełda GPW
  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 34,3% rdr do 22,7 mld zł
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 21,1% rdr do poziomu 1,6 mln
  • Wzrost wartości obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń o 65,1% rdr do 367,8 mln zł
  • Wzrost łącznego obrotu obligacjami na TBSP o 54,8% rdr do 26,2 mld zł
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 0,02% do poziomu 17,7 TWh
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 17,0% rdr do 17,2 TWh
  • Wzrost obrotu Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE o 56,7% rdr do 3,5 TWh

W grudniu 2021 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 24,2 mld zł, czyli o 31,3% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 34,3% rdr do poziomu 22,7 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1 078,9 mln zł, o 37,4% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec grudnia wyniosła 69 296,26 pkt i była o 21,5% wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w grudniu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 65,7% rdr do poziomu 404,8 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 68,0% rdr i wyniosła 372,9 mln zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w grudniu wyniósł 1,6 mln szt., czyli o 21,1% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 3,8% rdr do poziomu 564,6 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 25,8% rdr do 182,7 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 64,3% rdr do 836,5 tys. szt.

W grudniu odnotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 6,4% rdr do poziomu 236,9 mln zł oraz spadek obrotów ETF-ami o 3,4% rdr do 69,1 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec grudnia 95,1 mld zł, wobec 99,4 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 65,1% rdr do poziomu 367,8 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 26,2 mld zł wobec 16,9 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 54,8% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w grudniu br. 17,7 TWh, co oznacza wzrost o 0,02% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 9,2% rdr do poziomu 3,0 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 2,1% rdr do poziomu 14,8 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 17,0% rdr do 17,2 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 10,2% do poziomu 3,8 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 27,8% rdr do poziomu 13,4 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[2], na rynku spot wyniósł 2,5 TWh, co oznacza spadek o 9,2% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) spadł o 22,7% rdr do poziomu 8,0 ktoe[3].

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 56,7% rdr, do wolumenu 3,5 TWh.

Kapitalizacja 383 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w grudniu 2021 r. wyniosła 701,2 mld zł (152,7 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 430 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 312,7 mld zł (285,9 mld EUR).

Na Głównym Rynku w grudniu 2021 r. zadebiutowały akcje spółek: BIG CHEESE STUDIO (wartość oferty: 27,9 mln zł), GRUPA PRACUJ (wartość oferty: 1,1 mld zł), STS HOLDING (wartość oferty: 1,1 mld zł) oraz BIO PLANET (przejście z NewConnect; wartość oferty: 9,8 mln zł).

Na rynku NewConnect w grudniu 2021 r. zadebiutowały akcje spółek: ASMODEV S.A. (wartość oferty: 13,2 mln zł), IRON WOLF STUDIO S.A. (wartość oferty: 4 mln zł), RENDER CUBE S.A. (wartość oferty:
9,9 mln zł).

W grudniu 2021 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, w porównaniu do 20 sesji rok wcześniej.

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

[2] świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)

[3] ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe