Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – listopad 2018 r.

0
GPW (8)

Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń  na Głównym Rynku o 16,7% rdr do 17,8 mld zł w listopadzie 2018 r.

  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu kontraktami terminowymi o 14,9% rdr do poziomu 664,3 tys. szt. w listopadzie 2018 r.
  • Wzrost łącznej wartości obrotu akcjami na rynku NewConnect o 80,0% rdr do poziomu 176,2 mln zł
  • Wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 11,4% rdr do 95,4 mln zł
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 110,7 % do poziomu 22,6 TWh w listopadzie 2018 r.
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym r. o 8,9 % rdr do 13,4 TWh w listopadzie 2018 r.
  • Spadek wolumenu obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia  na rynku spot o 25,1% do 2,8 TWh w listopadzie 2018 r.

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 18,0 mld zł w listopadzie 2018 r., czyli o 17,9% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w listopadzie 2018 r. o 16,7% rdr, do poziomu 17,8 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w listopadzie 2018 r. 889,8 mln zł, o 12,5% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec listopada 2018 r. wyniosła 58 203,39 pkt i była o 6,8% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w listopadzie 2018 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 80,0% rdr do poziomu 176,2 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w listopadzie wzrosła o 111,2% rdr i wyniosła 173,2 mln zł.

W listopadzie 2018 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 664,3 tys. szt., o 14,9% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na waluty wzrósł o 109,7% do poziomu 162,8 tys. szt. Kontrakty na indeksy – wolumen wzrósł o 2,8% rdr do poziomu 343,9 tys. szt.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 86,5 mld zł na koniec listopada 2018 r. wobec 72,3 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku . Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła w listopadzie 2018 r. o 11,6% rdr, do poziomu 170,1 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w listopadzie tego roku 39,9 mld zł i była o 18,2% niższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w listopadzie 2018 r. wyniósł 22,6 TWh, co oznacza wzrost o 110,7% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku forward wzrósł o 133,0% rdr do poziomu 20,0 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w listopadzie 2018 r. 13,4 TWh, o 8,9% mniej niż rok wcześniej. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 25,5% do poziomu 2,7 TWh. Na rynku terminowym odnotowano natomiast spadek o 14,8% do poziomu 10,7 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) , na rynku spot wyniósł w listopadzie 2018 r. 2,8 TWh, co oznacza spadek o 25,1% rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) spadł o 67,9 % rdr osiągając w listopadzie 2018 r. poziom 16,3 ktoe .

We listopadzie 2018 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, w porównaniu do 21 sesji rok wcześniej.

Kapitalizacja 420 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku wyniosła na koniec listopada 2018 r. 619,30 mld zł (144,34 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 467 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec listopada tego roku 1 215,79 mld zł (283,37 mld EUR).

Na NewConnect w listopadzie 2018 r. zadebiutowała spółka Pointpack.pl (oferta prywatna o wartości 2,13 mln zł).

Na rynku Catalyst w listopadzie tego roku zadebiutowały obligacje firmy JHM Development  o wartości 10,5 mln zł.