Alior Bank podsumowuje IV kwartał 2021

Alior Bank

W IV kw. 2021 roku Alior Bank wypracował 935 mln zł przychodu i 99,6 mln zł zysku netto. Po wyłączeniu rezerw na ryzyko prawne związanych z kredytami hipotecznymi w walutach obcych, odpisu aktywa podatkowego dotyczącego działalności oddziału w Rumunii oraz na tzw. małe TSUE, zysk netto wyniósł 182 mln zł. Bank utrzymuje wysoką dyscyplinę kosztową – zarówno w zakresie kosztów działania, jak i ryzyka. Wskaźnik C/I w analizowanym okresie znalazł się na poziomie 41,9 proc. Stabilna jest również baza kapitałowa banku – poziomy współczynników TIER I oraz TCR na koniec IV kw. ubiegłego roku znacznie przekraczały minima regulacyjne, odpowiednio o: 405 p.b.  oraz 366 p.b. Alior Bank konsekwentnie buduje portfel produktów w strategicznych obszarach, takich jak pożyczka gotówkowa oraz kredyty hipoteczne, jednocześnie rozwijając ekosystem cyfrowych usług bankowych.

Zamknęliśmy 2021 rok, osiągając kolejny kwartał dobrych wyników finansowych. Alior Bank maksymalnie wykorzystał sprzyjające otoczenie makroekonomiczne do stabilnego wzrostu działalności – w oparciu o ofertę umożliwiającą wysoce spersonalizowane usługi, a także dalszy rozwój zdalnych kanałów bankowości. Konsekwentnie realizujemy też nasze cele strategiczne w obszarze ESG, wykorzystując przy tym mocne strony Alior Banku i dbając o wszystkich interesariuszy Grupy – mówi Grzegorz Olszewski, wiceprezes Zarządu, kierujący pracami Zarządu Alior Banku. – Dziś, ze względu na sytuację geopolityczną, stajemy przed nowymi wyzwaniami, które dotykają również sektor bankowy. Jesteśmy na tę sytuację przygotowani zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług – dodaje.

Stabilizacja wyników finansowych

Dzięki wzrostowi transakcyjności klientów Alior Bank osiągnął rekordowy wynik prowizyjny. W IV kw. 2021 r. wyniósł on 216 mln zł i wzrósł o 26 mln zł (+ 14 proc.) w stosunku do III kw. 2021 r., głównie dzięki wyższym prowizjom od transakcji wymiany walut, które wzrosły o 14 mln zł  kw./kw. (+ 20 proc.).

Skorygowany o zdarzenia jednorazowe wynik netto w analizowanym kwartale wyniósł 182 mln zł. Alior Bank zachowuje wysoką efektywność kosztową. Koszty działania banku w IV kw. 2021 roku wyniosły 391,4 mln zł. W analizowanym okresie wskaźnik C/I wyniósł 41,9 proc. – Wymierne efekty przyniosła również zmiana polityki w obszarze ryzyka kredytowego. Ustabilizowaliśmy koszty ryzyka na niższym poziomie niż przed pandemią COVID-19. W IV kwartale 2021 roku wskaźnik CoR wyniósł 1,54 proc. – mówi Maciej Brzozowski, wiceprezes Zarządu Alior Banku, odpowiedzialny za obszar ryzyka.

W całym 2021 roku zysk netto Alior Banku wyniósł 482 mln zł i wzrósł o 793 mln zł w stosunku do wyniku z 2020 roku. Spółka kontynuuje stabilny wzrost skali działania – na koniec roku jej aktywa wyniosły 83 mld zł (+6 proc. względem wyniku z 2020 r.). Alior Bank utrzymuje również efektywność kosztową, podsumowując 2021 rok ze wskaźnikiem C/I na poziomie 43,5 proc. oraz wzrostem o 12,4 p.p. rdr rentowności kapitału własnego ROE (7,7proc.).

 Pomimo nasilającej się ogólnej presji na wzrost kosztów, Alior Bank poprawia swoją efektywność. Wzrost stopy referencyjnej NBP, który miał miejsce w IV kw. 2021 roku, łącznie o 1,65 p.p., zwiększył wynik odsetkowy banku o ok. 57 mln zł. Szacujemy, że dotychczasowy wzrost stopy referencyjnej NBP będzie miał przełożenie na poprawę wyniku odsetkowego Grupy Alior Bank w skali roku o ok. 700 – 800 mln zł. Te szacunki obarczone są ryzykiem błędu, zostały sporządzone przy założeniu stałego bilansu i mogą w przyszłości ulegać zmianom – mówi Radomir Gibała, wiceprezes Zarządu Alior Banku, odpowiedzialny za obszar finansów banku oraz strategii i nadzoru nad spółkami zależnymi.

Pogłębiona cyfryzacja

W IV kw. 2021 r. w Alior Banku już 740 tys. osób korzystało z aplikacji mobilnej (+ 20 proc.), przy jednoczesnym, 37-proc. wzroście liczby przelewów zlecanych za jej pomocą. Jedna trzecia użytkowników bankowości internetowej banku jest już mobile only. W analizowanym okresie klienci wykonali 9 mln przelewów BLIKIEM (+70 proc. rdr).

Bank w dalszym ciągu stawia na rozwój oferty, kanałów cyfrowych i usprawnianie obsługi klienta. W ostatnich miesiącach wprowadził chociażby zbliżeniowe płatności BLIK czy usługę natychmiastowej tokenizacji karty płatniczej dla klientów Kantoru Walutowego.

Wzmacnianie relacji z klientem indywidualnym

Alior Bank kontynuuje działania zmierzające do zwiększenia rozpoznawalności marki na rynku kredytów hipotecznych. Od 2019 roku wartość sprzedaży w tym segmencie wzrosła narastająco z 1,81 mld zł do 3,47 mld zł w 2021 roku. Tylko w IV kw. 2021 r. wolumen sprzedaży wyniósł 880 mln zł, a liczba klientów z tą kategorią produktu wzrosła rdr o 9 proc. Bank wraz ze zwiększaniem sprzedaży oraz portfela wdraża projekty optymalizujące procesy i kanały ich zdalnej obsługi.

W celu zwiększania relacyjności z klientem bank z sukcesem rozwija nową linię produktów, opartych o sprzedaż multiproduktową (automatyczna kalkulacja parametrów oferty). Sprzedaż pożyczki w ostatnim kwartale 2021 roku wyniosła 1,35 mld zł (+38 proc. rdr). Bank stawia na rozwój dostępności produktów w kanałach zdalnych, wdrażając innowacyjne procesy, jak podpis cyfrowy umożliwiający dostęp do dokumentów kredytowych w chmurze. Rekordowy wolumen sprzedaży odnotowano w ostatnim kwartale 2021 r. w segmencie kredytów Consumer Finance (1,52 mld zł). Udział Alior Banku w rynku tych produktów wyniósł 17,8 proc.

Rozwój segmentu klienta biznesowego

Strategia poprawy jakości portfela kredytowego Alior Banku skutkuje lepszymi parametrami ryzyka oraz pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe banku w przyszłości. Dzięki konsekwentnej polityce budowania i utrwalania relacji, rośnie liczba klientów, dla których Alior Bank staje się bankiem pierwszego wyboru. Liczba aktywnie używanych kart płatniczych wyniosła w analizowanym okresie 71,2 tys. (+7 proc. rdr), z kolei wolumen transakcji bezgotówkowych osiągnął poziom 637 mln zł (+24 proc. rdr). Rośnie również liczba użytkowników platformy BankConnect (+36 proc. rdr).

Konsekwentny wzrost w spółkach Grupy

W 2021 roku portfel należności w Alior Leasing zwiększył się o 11 proc. i przekroczył 6 mld zł. Liczba umów zawartych na koniec 2021 roku wyniosła 105 tys. (+ 11 proc. rdr) z 74,3 tys. obsługiwanych klientów. Spółka w IV kw. ubiegłego roku kontynuowała realizację przyjętych inicjatyw strategicznych, takich jak automatyczna decyzja kredytowa oraz optymalizowała procesy sprzedażowe i posprzedażowe. W IV kw. 2021 sprzedaż Alior Leasing wyniosła 706 mln zł (+ 3 proc. rdr).

Z kolei Biuro Maklerskie Alior Banku w całym minionym roku osiągnęło bardzo dobre wyniki, zbliżone do rekordowego 2020 roku. Wypracowane w 2021 r. przychody prowizyjne wyniosły 53 mln zł, wobec 55,6 mln zł w roku wcześniejszym. Jako pierwsze na polskim rynku bankowe Biuro Maklerskie, rozpoczęło świadczenie usługi płatnego doradztwa inwestycyjnego dla klientów.

Alior TFI pod względem aktywów pod zarządzaniem w ciągu ostatnich 12 miesięcy urósł w tempie wyższym niż rynek. Do końca IV kw. 2021 r. aktywa pod zarządzaniem w funduszach otwartych zwiększyły się o 11 rdr do poziomu 1,27 mld zł.

Kluczowe wskaźniki finansowe Grupy Alior Banku w IV kw. 2021 roku:

  • Przychody: 935 mln zł; zysk netto: 99,6 mln zł.
  • Wskaźnik ROE na poziomie 6,3 proc.
  • Bezpieczna pozycja kapitałowa oraz płynnościowa banku. Współczynnik TIER1 na poziomie 12,55 proc., a TCR 14,16 proc. Nadwyżka ponad wymogi regulacyjne dla TIER1 wynosi 405 p.b., a TCR 366 p.b.
  • CoR w IV kw.2021 roku na poziomie 1,54 proc.
  • Marża odsetkowa netto (NIM) banku w analizowanym okresie wyniosła 4,01 proc.