ARiMR przyjmuje wnioski o wypłatę rekompensat hodowcom trzody chlewnej z woj. podlaskiego

pomor-swin
Rolnicy z województwa podlaskiego, którzy nie zdecydują się na wprowadzenie w swoich gospodarstwach „Programu bioasekracji” mogą od 29 kwietnia do 29 lipca 2015 r. składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie rekompensat finansowych.„Program bioasekuarcji” powstał w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń. Będzie on wdrażany w latach 2015 – 2018, na podstawie rozporządzenia z 29 kwietnia 2015 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Programem bioasekuracji objęci są rolnicy z województwa podlaskiego z następujących powiatów: sejneńskiego z gmin Giby i Sejny z miastem Sejny, augustowskiego z gmin Lipsk i Płaska, białostockiego z gmin Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo oraz sokólskiego z gmin Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo.

Rolnicy z tych terenów, którzy hodują trzodę chlewną, aby nie dopuścić do szerzenia się afrykańskiego pomoru świń (ASF), muszą dostosować swoje gospodarstwa do wymagań określonych w „Programie bioasekuracji”. Mają tego dokonać do 29 maja 2015 r. Jeżeli rolnicy uznają, że nie będą dostosowywać swoich gospodarstw w tym terminie do założeń programu, wówczas muszą złożyć do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności oświadczenie, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w „Programie bioasekuracji”. W takim przypadku powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie, wyda decyzję nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazującą wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych (sus scrofa) przez okres obowiązywania Programu, czyli do 31 grudnia 2018 r. Takiemu rolnikowi będą wówczas przysługiwały rekompensaty finansowe. Pierwszą z nich będzie odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta, które będzie wypłacane przez powiatowego lekarza weterynarii. Drugą formą pomocy dla takich rolników będą rekompensaty finansowe za nieutrzymywanie świń w gospodarstwie. Będą one wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na podstawie decyzji kierownika biura powiatowego ARiMR.

Wnioski o przyznanie rekompensat należy składać od 29 kwietnia 2015 r. do 29 lipca 2015 r. w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopię decyzji nakazującej zabicie lub poddanie ubojowi świń utrzymywanych w gospodarstwie, wydanej przez powiatowego lekarza weterynarii;
 2. dokumenty potwierdzające jej wykonanie;
 3. kopię oświadczenia złożonego do powiatowego lekarza weterynarii, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w programie.

Do wymagań programu bioasekuracji, poza obecnie obowiązującymi, należą również:

 1. w przypadku świń hodowanych w systemie otwartym zabezpieczenie gospodarstwa podwójnym ogrodzeniem, o wysokości co najmniej 1,5 m, wykonanym na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem;
 2. wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni;
 3. przeprowadzanie w okresie od kwietnia do listopada każdego roku okresowych zabiegów dezynsekcji;
 4. prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa, oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;
 5. zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
 6. utrzymywanie świń w gospodarstwach w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym;
 7. zapewnienie aby:
  1. – osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach;
  2. – do budynków, w których są utrzymywane świnie, nie wchodziły osoby postronne;
  3. – osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego.

Rolnicy z wymienionych wyżej terenów, którzy utrzymują trzodę chlewną i do 29 maja 2015 r. nie dostosują  swoich gospodarstw do omówionych powyżej wymagań bioasekuracji, i nie złożą w tym terminie do powiatowego lekarza weterynarii oświadczenia, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w „Programie bioasekuracji”, narażą się na kłopoty. Przede wszystkim powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w takim gospodarstwie i stwierdzeniu, że nie jest ono dostosowane do wymagań programu, wyda decyzję nakazującą zabicie lub poddanie ubojowi znajdujących się tam świń. Wprowadzi również zakaz sprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych (sus scrofa) do 31 grudnia 2018 r., czyli przez okres obowiązywania programu.Rolnik starci również finansowo, ponieważ będzie mu przysługiwało jednie odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta od powiatowego lekarza weterynarii. Nie otrzyma natomiast rekompensaty finansowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi