Atende z rekordowymi wynikami finansowymi w I półroczu 2023 r.

Marcin Petrykowski, Prezes Zarządu Atende
Marcin Petrykowski, Prezes Zarządu Atende

Grupa Atende osiągnęła w I półroczu 2023 r. najlepsze wyniki finansowe w historii, na poziomach zarówno  zysku operacyjnego, jak i EBITDA, przed opodatkowaniem i netto.

W Strategii Atende Next określiliśmy, że najważniejszymi sektorami dla naszej działalności i jednocześnie sektorami na które położymy największy nacisk na rozwój w kolejnych latach są sektory telekomunikacji i energetyki. Dzisiejsze, bardzo dobre wyniki, zawdzięczamy w dużej mierze koncentracji Grupy na tych priorytetach, a jednocześnie sprzyjającej koniunkturze w obu sektorach – powiedział Marcin Petrykowski, prezes zarządu Atende.

W I półroczu 2023 r. Grupa Atende osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 145,8 mln zł, czyli wyższe o 42% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, zaś zysk brutto na sprzedaży wyniósł 34,5 mln zł, co oznacza wzrost o 37% r/r. Na poziomie wyniku na działalności operacyjnej Grupa wypracowała 8,4 mln zł zysku wobec 0,9 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 849%. Analogicznie znacznej poprawie uległy EBITDA, zysk przed opodatkowaniem i netto. W I półroczu 2023 r. Grupa Atende osiągnęła 13,9 mln zł zysku EBITDA, wobec 5,7 mln zł rok wcześniej (wzrost o 143%), oraz 5,4 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom podmiotu dominującego, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk wyniósł 0,1 mln zł.

Na rynku operatorów telekomunikacyjnych i mediów Grupa Atende uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 70,3 mln zł, co oznacza wzrost o 102% r/r. Wzrost ten jest w dużej mierze wynikiem popytu na unikalne na rynku, wyspecjalizowane usługi Atende w zakresie: rozbudowy infrastruktury do transmisji danych, w tym w zakresie technologii LTE, oraz autorskiego oprogramowania Atende SMaCS do rozliczeń i billingu usług IP.

Z kolei przychody od klientów sektora energetyki w I półroczu 2023 r. były wyższe niż rok wcześniej aż o 234% i wyniosły 36,5 mln zł. Największe projekty realizowane w tym sektorze dotyczyły budowy sieci LAN/WAN dla łączności radiowej operatora energetycznego przez Atende, oraz wdrożenia centralnych systemów CRM i Billing w spółkach Grupy PGE przez spółkę A2 Customer Care (przychody w wysokości 19,5 mln zł w porównaniu z 2,0 mln zł w I półroczu 2022 r.).

Warto także podkreślić ostatnie działania Atende w pozostałych, strategicznych obszarach, czyli cyberbezpieczeństwa oraz rozwiązań chmurowych. Projekty, które realizujemy w tych dziedzinach systematycznie zmieniają rynkowe postrzeganie Atende – z tradycyjnego integratora sieciowego, w jedną z niewielu spółek o tak szerokim profilu technologicznym. Klienci doceniają to, że w coraz większym stopniu łączymy na wysokim poziomie kompetencje stanowiące filary cyfrowej transformacji– dodał Marcin Petrykowski.

W ostatnich miesiącach Atende z sukcesem rozwinęło nowatorską usługę Atende Security Suite, obejmującą wykrywanie cyber-zagrożeń, zapobieganie im oraz odpowiadanie na nie. Łącznie w ostatnim półroczu spółka pozyskała 10 nowych klientów nowej usługi. Ponadto, wraz z najświeższą spółką w portfolio spółek Grupy Atende – Crytomage, Atende realizowało dofinansowany przez NCBR projekt pn. „Innowacyjna usługa SaaS wykorzystująca koncepcję triady widoczności Gartnera”. Opracowany system SaaS będzie integrował dane z rozproszonych systemów bezpieczeństwa, automatyzował inwestygację incydentów oraz zapewniał wsparcie informatyczne dzięki algorytmom inteligentnej oceny zagrożeń.

Z kolei w obszarze rozwiązań chmurowych, Atende dynamicznie rozwija współpracę z najważniejszymi  światowymi dostawcami (ang. hyperscalers). Wśród prowadzonych projektów warto wyróżnić rozpoczęcie prac nad nowatorskim projektem systemu wspierającego pracę lekarzy i pielęgniarek podczas szpitalnych obchodów pacjentów, opartego o rozpoznawanie mowy (speech-to-text) w języku polskim. System będzie wyodrębniał z mowy dane medyczne, klasyfikował je i zasilał nimi szpitalny system informatyczny (HIS). Ponadto zespół Atende Cloud prowadził prace rozwojowe mające na celu stworzenie pakietowego produktu, implementującego rozwiązania zgodne z regulacjami NIS2, dla mniejszych podmiotów publicznych.