Badania rynku i opinii, czyli dlaczego klient nie musi być nieprzewidywalny i anonimowy

raport analiza finanse

Sukces nigdy nie jest dziełem przypadku. Wręcz przeciwnie – jego osiągnięcie wymaga podejmowania kompleksowych działań, opartych na faktach i rzetelnej wiedzy. Badanie rynku i opinii daje możliwość poznania m.in. preferencji zakupowych konsumentów, a także potencjału firmy czy marki w dotarciu do konkretnej grupy docelowej. Dzięki takiemu narzędziu dowiesz się, jakie zdanie o Twoim produkcie mają klienci, oraz co sprawi, że będą bardziej skłonni go nabyć. Ta wiedza to klucz do zyskania przewagi konkurencyjnej na rynku.

Gruntowna analiza sytuacji rynkowej

Badania rynku to szereg działań, których podstawowym celem jest zebranie i zinterpretowanie informacji (podaż, popyt, konkurencja, ceny, oczekiwania klientów, systemy sprzedaży, sieci dystrybucji, kanały komunikacji) o wszelkiego rodzaju procesach, zjawiskach i przyczynach ich zaistnienia w danej sytuacji na współczesnym rynku.

Ze względu na szerokie zastosowanie badań rynkowych, można je sklasyfikować pod względem:

  • celu badania
  • horyzontu czasowego branego pod uwagę podczas badania
  • sposobu pozyskiwania danych (wybranie metody ilościowej lub jakościowej)
  • rodzaju analizowanych danych (wtórne lub pierwotne)
  • metody organizacji badania (wewnętrzne i zewnętrzne)

Ankiety CAWI, wywiady IDI, badania CATI

Badania rynku i opinii (https://www.exacto.pl/badania-rynku-i-opinii/) są zazwyczaj realizowane z wykorzystaniem ankiet online (CAWI), głównie ze względu na stosunkowo niski koszt i szybki czas realizacji całego badania. Jednak tego typu badania przeprowadzane są również za pomocą bardziej tradycyjnych metod typu desk research, indywidualne wywiady pogłębione (IDI) czy badania telefoniczne (CATI). Nie można zapominać również o ankietach papierowych (PAPI) oraz bardziej nowoczesnej metodzie ankietyzacji, wykorzystującej w tym celu urządzenia mobilne (CAPI).

Komu najbardziej opłaca się wykonywać badania rynku i opinii? Takie rozwiązanie będzie na pewno cenne dla firm zaangażowanych w konkurencję bezpośrednią, dla których najważniejszą kwestią w strategii biznesowej jest gruntowna analiza otoczenia rynkowego.

Badania rynku to możliwość pozyskania cennych danych z zakresu preferencji i potrzeb konsumentów. Analizom podlegają ich cechy osobiste, oddziaływanie czynników psychologicznych, preferencje i motywacje zakupowe, nawyki oraz wpływ ceny na atrakcyjność konkretnego produktu lub usługi. To również pogłębiona analiza opinii na temat oferty danej marki, które stanowią podstawę podejmowania przez konsumentów decyzji zakupowych, a te przekładają się właśnie na wysokość słupków sprzedażowych.

Zalety badania rynku i opinii

pozyskanie niezbędnych informacji dotyczących oczekiwań klientów

  • lepsze zrozumienie potrzeb konsumentów
  • precyzyjna analiza atrakcyjności oferty firmy
  • zdefiniowanie nowych sposobów wykorzystania obecnego produktu czy usługi
  • wsparcie w zrozumieniu procesu decyzyjnego w zakresie zakupu danego produktu lub usługi

Jak prowadzone są badania rynku i opinii?

Badania rynku i opinii rozpoczynają się od określenia szczegółowych celów badania, grupy docelowej, czyli konkretnych respondentów oraz dobrania odpowiedniej metodologii, która pozwoli na sprawne dotarcie do nich. Następnie przygotowywany jest kwestionariusz ankiety. W kolejnym etapie przeprowadzone zostają badania. Uzyskane podczas nich odpowiedzi zostają zweryfikowane pod kątem spójności logicznej, kodowane, a następnie poddawane analizie. Kluczowe wyniki, wnioski i rekomendacje końcowe z badania przedstawia się w ostatnim etapie w szczegółowym raporcie końcowym.