Bank BGŻ – poprawa wyniku po pierwszym półroczu 2013 roku

BGZ BNP PRARIBAS Bank Centrala

Zysk netto Grupy Banku BGŻ za pierwsze półrocze 2013 r. wzrósł o 109 proc. r/r i wyniósł 82,5 mln zł. Poprawie wyniku finansowego sprzyjały niższe odpisy na rezerwy oraz redukcja kosztów. Bank odnotował dalsze postępy we wzroście wolumenów biznesowych i bazy klientów.

– Jak wszystkie banki w Polsce, mierzymy się ze skutkami spowolnienia gospodarczego i niższych stóp procentowych. Jesteśmy jednak przygotowani i radzimy sobie dobrze w czasach gorszej koniunktury. Najbardziej cieszy mnie, że uzyskujemy dalszy wzrost bazy klientów, a sektor rolno-spożywczy – który ma dla nas strategiczne znaczenie – wykazuje dobrą odporność na spowolnienie gospodarcze – powiedział Geert Embrechts, p.o. prezesa Zarządu Banku BGŻ.

Wynik z tytułu odsetek w pierwszym półroczu wyniósł 481,6 mln zł i był o 4% niższy r/r. Podobnie jak w innych bankach, wynik odsetkowy netto Banku BGŻ znalazł się pod presją serii obniżek stóp procentowych NBP. Do pewnego stopnia zostały one zrekompensowane zabezpieczeniem marż odsetkowych na portfelu kredytów preferencyjnych oraz dostosowaniem kosztów finansowania. Mimo, że w przypadku niektórych produktów depozytowych dostosowanie oprocentowania do niższych stóp procentowych NBP trwało dłużej wskutek nowych regulacji prawnych, pierwsze efekty tych działań pojawiły się już w wynikach II kwartału. Obniżki stóp procentowych sprzyjały natomiast wynikowi na działalności skarbowej i na instrumentach zabezpieczających przed ryzykiem stóp procentowych, dzięki czemu Bank osiągnął lepsze wyniki na działalności handlowej (+22% r/r) i inwestycyjnej (+17% r/r).

Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 130,1 mln zł i był o 12% niższy r/r z uwagi na zmiany zasad księgowych oraz obniżenie stawek od transakcji kartami płatniczymi ‘interchange’. Od II-go kwartału 2013 r. Bank rozpoczął rozliczanie w czasie (w zależności od czasu trwania umowy kredytowej) prowizji od ubezpieczeń kredytów, a także prowizji od promes kredytowych.

W pierwszym półroczu 2013 r. uwidoczniły się korzyści wynikające z rozpoczętego jesienią 2012r. programu restrukturyzacji kosztów osobowych i rzeczowych, dzięki czemu koszty administracyjne spadły o 2% r/r. Bank szacuje, iż w skali rocznej program przyniesie ok. 60 mln zł oszczędności. Łączny poziom zatrudnienia w Banku BGŻ na 30.06.2013 r. wyniósł 5 520 etatów i był niższy o 3% niż w rok wcześniej.

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek w pierwszym półroczu 2013 r. wyniosły 91,3 mln zł i były o 41% niższe od poziomu z pierwszego półrocza 2012 r., w którym Bank dokonał istotnych odpisów na zaangażowanie wobec klienta korporacyjnego z sektora budowlanego. Poprawę wyniku na rezerwach odnotowano w zakresie kredytów hipotecznych, gotówkowych i w portfelu kredytów dla rolników. Z drugiej strony presja spowodowana spowolnieniem makroekonomicznym przełożyła się na wyższe rezerwy w portfelu klientów MŚP. Działając w trudnym otoczeniu zewnętrznym, Bank nadal stosował selektywne podejście do klientów korporacyjnych. Na koniec czerwca 2013 r. kredyty z utratą wartości stanowiły 7,9% portfela kredytowego brutto, co stanowiło poziom zbliżony do średniej rynkowej.

Łączny portfel kredytowy brutto wyniósł 27 mld 116 mln zł i był wyższy o 3% r/r. Przyczynił się do tego w szczególności wzrost w portfelach sektora rolno-spożywczego i detalicznego, odpowiednio o 9% i 6% r/r. Sektor rolno-spożywczy pozostaje relatywnie odporny na spowolnienie gospodarcze i zgłasza nadal wysoki popyt na kredyt. Z kolei rozwój portfela detalicznego napędzany był głównie kredytami gotówkowymi, które wzrosły o 15% r/r w wyniku znacznego przyspieszenia sprzedaży. Łącznie w I-ej połowie 2013 r. Bank sprzedał kredyty gotówkowe o wartości 363 mln zł, tj. o 42% więcej niż w analogicznym okresie 2012 roku.

Pozycja płynnościowa i depozytowa Banku pozostaje bezpieczna, czemu sprzyjał sukces banku internetowego BGŻOptima. Łączne depozyty klientów wyniosły 26 mld 678 mln zł i były o 11% wyższe, niż rok wcześniej. Dobra sprzedaż docenianych w wielu rankingach kont osobistych przełożyła się na 17% wzrost r/r sald na tego typu rachunkach.

Bank systematycznie zwiększał bazę klientów. Na koniec półrocza łączna liczba klientów wynosiła 1 mln 136 tys. i była o 10% wyższa r/r. Wzrost osiągnięto głównie w segmencie rolno-spożywczym (+12% r/r), detalicznym (+5% r/r) i w BGŻOptima (+88% r/r, z 55 tys. w ubiegłym roku, do 103 tys. na koniec czerwca 2013).

Współczynnik wypłacalności wyniósł w czerwcu 2013 r. 11,92% wobec 9,52% rok wcześniej. Fundusze własne były na poziomie 3 mld 186 mln zł. Bank BGŻ uzyskał w ostatnim czasie pożyczkę podporządkowaną w wysokości 90 mln franków szwajcarskich i oczekuje na zgodę KNF na zaliczenie tych środków do funduszy własnych. Z chwilą jej otrzymania wskaźnik adekwatności kapitałowej wzrośnie do ok. 13%, czyli do poziomu zbliżonego do porównywalnych z Bankiem BGŻ instytucji.

Z początkiem kwietnia 2013 r. przeprowadzona została reorganizacja sieci Banku polegająca m.in. na skonsolidowaniu obsługi relacyjnej klientów MŚP w centrach biznesowych, przy czym obsługa operacyjna tych klientów jest nadal prowadzona we wszystkich oddziałach. Na koniec czerwca 2013 r. sieć Banku liczyła 402 oddziały, 44 centra biznesowe obsługujące klientów MŚP i 7 centrów biznesowych dużych przedsiębiorstw.