Bank Pekao SA prezentuje wyniki finansowe za 2012 rok

0
Bank Pekao SA

Banku Pekao osiągnął skonsolidowany zysk netto na poziomie 2 956 mln zł, co oznacza 1,9% wzrost r/r. ROE osiągnął 13,3%, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu współczynnika wypłacalności Core Tier 1 wynoszącego 19,0%. Wzrost zysku netto został osiągnięty dzięki poprawie zysku operacyjnego, który wzrósł o 6,0% według danych porównywalnych z sektorem i wyniósł 4 312 mln złotych. Dochody operacyjne wzrosły o 2,5% r/r, podczas gdy koszty operacyjne pozostawały pod ścisłą kontrolą, wykazując spadek o 1,3% r/r. Koszt ryzyka w 2012 roku odnotowano na poziomie 72 punktów bazowych, co potwierdza efektywność Pekao w zarządzaniu ryzykiem. Bank zwiększył swoje udziały rynkowe dla kluczowych produktów kredytowych, takich jak złotowy kredyt hipoteczny i kredyty konsumpcyjne.

Bank Pekao ogłosił osiągnięcie 2 956 mln zł zysku netto, +1,9% r/r. Wzrost zysku netto został wypracowany dzięki wzrostowi zysku operacyjnego o 6,0% według danych porównywalnych z sektorem i został osiągnięty dzięki wczesnemu przygotowaniu Banku do spowolnienia wzrostu gospodarczego i zdolności do szybkiego dostosowania się do nowego otoczenia ekonomicznego. Dochody operacyjne wzrosły o 2,5% r/r do 7 935 mln zł, głównie dzięki wzrostowi wyniku odsetkowego. Wynik odsetkowy netto wzrósł o 5,4% r/r do kwoty 4 805 mln zł dzięki wzrostowi wolumenów i skutecznemu zarządzaniu marżą odsetkową netto. Wzrost wolumenów wynikał z dobrych wyników sprzedaży kluczowych produktów kredytowych, co skutkowało dalszym wzrostem udziałów w rynku. Dochody z opłat i prowizji pozostawały pod presją widoczną w całym sektorze bankowym i wyniosły 2 257 mln zł.

Pekao utrzymał doskonałą kontrolę kosztów, zmniejszając koszty operacyjne w 2012 roku o 1,3% w porównaniu do poprzedniego roku, pomimo poniesienia wydatków związanych z Mistrzostwami EURO 2012 i odświeżeniem marki.
Bank zanotował silny wzrost kredytów detalicznych o 10,2% r/r, osiągając kwotę 40 485 ​​mln zł. Wolumen złotowych kredytów hipotecznych wzrósł o 22,6%, do 22 868 mln zł, natomiast kredyty konsumpcyjne wzrosły o 4,5% do 7 131 mln zł. Strategiczne kredyty korporacyjne wzrosły o 0,3% do 33 077 mln zł, podczas gdy łączne kredyty korporacyjne spadły o 2,0% do 62 679 mln zł.

Oszczędności detaliczne wzrosły o 3,2% r/r, osiągając 64 723 mln zł. Depozyty korporacyjne wzrosły w 2012 r. o 0,7% i osiągnęły 62 993 mln zł.

Bank Pekao potwierdził pozycję lidera w zarządzaniu ryzykiem, przy koszcie ryzyka w 2012 roku na poziomie 0,72% i wskaźniku NPL 7,5%, w warunkach rosnącej w całym sektorze bankowym presji na jakość aktywów korporacyjnych.
„Dzięki wczesnej mobilizacji i naszej zdolności do natychmiastowego dostosowania do nowego scenariusza, udało nam się odnieść sukces również w zeszłym roku” – powiedział Luigi Lovaglio, dyrektor generalny i prezes zarządu Banku Pekao SA. „Sukces ten był możliwy dzięki dwudziestu tysiącom naszych pracowników, którzy każdego dnia z wyjątkowym poświęceniem obsługują naszych klientów.”