Bardzo dobre wyniki firmy Henkel za trzeci kwartał 2013 r.

ceo (3)

„Mimo coraz trudniejszych warunków rynkowych, firma Henkel ponownie odnotowała w trzecim kwartale 2013 bardzo dobre wyniki finansowe, i z kwartału na kwartał coraz wyższą dynamikę wzrostu w ujęciu organicznym. Znacznie poprawiliśmy zarówno wynik finansowy, jak i rentowność. Spółka po raz pierwszy uzyskała marżę EBIT na poziomie przekraczającym 16%” – powiedział Kasper Rorsted, prezes zarządu Henkel. „Uzyskaliśmy znaczący wzrost przychodów w ujęciu organicznym, do czego przyczyniły się dobre wyniki uzyskane przez wszystkie segmenty rynku i regiony, w których prowadzimy działalność. Szczególnie dynamiczny wzrost odnotowaliśmy ponownie na rynkach wschodzących. Jednakże na wykazywane przychody negatywny wpływ miały różnice kursowe.”

Odnosząc się do ostatnich miesięcy roku, Kasper Rorsted stwierdził: „Warunki ekonomiczne będą nadal trudne, w związku z czym będziemy kontynuować prace nad dostosowaniem naszych procesów i struktur, mając na względzie dalszą poprawę naszej elastyczności i efektywność w zmiennym otoczeniu rynkowym.”

Potwierdzenie wcześniejszych prognoz wyników za 2013 r. – oczekiwana wyższa marża

„Jak już wcześniej deklarowaliśmy, spodziewamy się wzrostu przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 3% do 5% za cały rok obrotowy. Oczekujemy, że zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) wzrośnie o ok. 10 procent. Prognozę skorygowanej marży EBIT podnosimy z poziomu ok. 14,5% do ok. 15%” powiedział Kasper Rorsted.

Przychody ze sprzedaży i wynik finansowy za trzeci kwartał 2013 r.

W trzecim kwartale 2013 r. Henkel uzyskał przychody ze sprzedaży w wysokości 4,184 mld euro. Były one niższe niż w tym samym okresie roku poprzedniego ze względu na ujemną wartość różnic kursowych (6,7%). W ujęciu nominalnym, wartość sprzedaży spadła o 2,6%. W ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz efektów transakcji przejęć i zbycia aktywów, wzrost ukształtował się on na bardzo dobrym poziomie 4,2% i złożyły się na niego dobre wyniki we wszystkich sektorach działalności.

W dziale Laundry & Home Care (środki piorące i środki czystości) odnotowano bardzo dobry wzrost w ujęciu organicznym, na poziomie 5,5%. Również dział Beauty Care (kosmetyki) osiągnął silny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, wynoszący 3,1%. Dział Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) znakomicie poprawił wyniki sprzedaży w ujęciu organicznym, notując wzrost o 4,2% rok do roku.

Skorygowany zysk operacyjny (z wyłączeniem kosztów i zysków o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji) wzrósł z 631 mln euro do 672 mln euro (o 6,5%), przy czym na wzrost ten wpływ miały wyniki osiągnięte w ramach wszystkich trzech sektorów działalności. Wykazany zysk operacyjny (EBIT) wzrósł w ujęciu rok do roku z 586 mln euro do 649 mln euro.

W zakresie skorygowanej rentowności sprzedaży (marży EBIT) odnotowano poprawę o 1,4 punktu procentowego, z 14,7% do 16,1%. Wykazana rentowność sprzedaży wyniosła 15,5%, wobec 13,6% rok wcześniej.

Wynik na działalności finansowej Henkel wzrósł o 27 mln euro, do poziomu -25 mln euro, głównie dzięki poprawie pozycji finansowej netto i lepszym rezultatom transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe. Stopa opodatkowania wyniosła 24,8%, wobec 24,7% rok wcześniej.

Zysk netto w ujęciu kwartalnym wzrósł o 16,7%, z 402 mln euro do 469 mln euro. Po wyłączeniu udziałów niekontrolujących w kwocie 11 mln euro, zysk netto w ujęciu kwartalnym wyniósł 458 mln euro (390 mln euro w trzecim kwartale 2012 r.). Skorygowany zysk netto za kwartał, po wyłączeniu jego części przypadającej na udziały niekontrolujące, wyniósł 476 mln euro (422 mln euro w tym samym okresie poprzedniego roku). Zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) wzrósł z 0,90 euro do 1,06 euro. Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną wyniósł 1,10 euro, wobec 0,97 euro w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Przed zastosowaniem zmienionego MSR 19, EPS za zeszły rok wynosił 0,99 euro, a wzrost obliczonego na tej podstawie skorygowanego zysku na akcję uprzywilejowaną kształtował się na poziomie 11,1%.

Stosunek kapitału obrotowego netto do przychodów ze sprzedaży uległ dalszej poprawie w stosunku do poprzedniego roku, osiągając poziom 4,5%. Na 30 września 2013 r. pozycja finansowa netto uległa zmianie z zadłużenia netto na inwestycję netto wynoszącą 485 mln euro. Na 30 września 2012 r., Henkel wykazywał zadłużenie netto w wysokości 612 mln euro.

Wyniki w okresie od stycznia do września 2013 r.

Przychody ze sprzedaży za dziewięć miesięcy roku obrotowego 2013 wyniosły 12,503 mld euro, co stanowiło poziom porównywalny z odnotowanym w analogicznym okresie poprzedniego roku. W zakresie przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz efektów transakcji przejęć i zbycia aktywów, firma zanotowała znakomity wzrost na poziomie 3,6%. Skorygowany zysk operacyjny wzrósł z 1,791 mld euro do 1,932 mld euro, tj. o 7,8%, przy czym na wzrost ten wpływ miały wyniki osiągnięte w ramach wszystkich sektorów działalności. Skorygowana rentowność sprzedaży (marża EBIT) wzrosła z 14,3% do 15,5%.

Skorygowany zysk netto za dziewięć miesięcy roku, po odliczeniu części przypadającej na udziały niesprawujące kontroli, wzrósł o 12,6% względem poprzedniego roku, z 1,203 mld euro do 1,354 mld euro. Skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) osiągnął poziom 3,13 euro, co oznacza dużą poprawę (12,6%) w porównaniu z poziomem 2,78 euro odnotowanym za pierwsze dziewięć miesięcy 2012 r. Przed zastosowaniem zmienionego MSR 19, EPS w poprzednim roku wynosił 2,83 euro, a wzrost EPS rok do roku wyniósł 10,6%.

Wyniki poszczególnych działów w trzecim kwartale 2013 r.

W trzecim kwartale 2013 r. dział Laundry & Home Care (środki piorące i środki czystości) odnotował znaczną poprawę dynamiki sprzedaży w ujęciu organicznym oraz silny wzrost skorygowanej rentowności sprzedaży, utrzymując tym samym korzystną tendencję wzrostową. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży działu wyniosły 1,167 mld euro wobec 1,194 mld euro w trzecim kwartale 2012 r.

Motorem organicznego wzrostu sprzedaży w dziale Laundry & Home Care (środki piorące i środki czystości) były rynki wschodzące, gdzie procentowy przyrost był ponownie dwucyfrowy. Mimo utrzymujących się niepokojów społecznych, tempo wzrostu sprzedaży na rynkach Afryki i Bliskiego Wschodu także było dwucyfrowe. Poprawę wyników odnotowano również w Europie Wschodniej, głównie za sprawą kontynuacji dynamicznego wzrostu w Turcji. W Ameryce Południowej także zaobserwowano znaczący wzrost, głównie za sprawą rynku meksykańskiego. Na rynkach rozwiniętych, nadal charakteryzujących się ostrą konkurencją cenową i promocyjną oraz spadkiem sprzedaży, przychody ze sprzedaży w ujęciu organicznym kształtują się nieznacznie poniżej poziomu z trzeciego kwartału 2012 r. Na trendach w Europie Zachodniej ponownie negatywnie zaważyła słaba koniunktura w Europie Południowej, która zniwelowała efekt bardzo dobrych wyników sprzedaży w Niemczech. Sprzedaż w Ameryce Północnej była nieznacznie niższa niż rok wcześniej, co miało związek z utrzymującym się osłabieniem rynku.

Skorygowany zysk operacyjny wzrósł o 7,6%, do 186 mln euro. Dzięki temu skorygowana rentowność sprzedaży wyniosła 15,9%, wobec 14,5% w trzecim kwartale 2012 r. Wykazany zysk operacyjny (EBIT) wzrósł w ujęciu rok do roku z 168 mln euro do 185 mln euro.

W trzecim kwartale 2013 r. dział Beauty Care (kosmetyki) odnotował znaczną poprawę dynamiki sprzedaży w ujęciu organicznym oraz istotny wzrost skorygowanej rentowności sprzedaży. Dynamika organicznego wzrostu sprzedaży na poziomie 3,1% po raz kolejny była wyższa od dynamiki wzrostu odnośnych rynków, przyczyniając się do powiększenia udziału firmy w tych rynkach. W ujęciu nominalnym przychody ze sprzedaży wyniosły 886 mln euro, wobec 908 mln euro w trzecim kwartale 2012 r.

Największy udział we wzroście przychodów działu Beauty Care (kosmetyki) w ujęciu organicznym miały rynki wschodzące, gdzie ponownie stopa wzrostu była dwucyfrowa. Szczególnie korzystne trendy zaobserwowano w Azji (z wyłączeniem Japonii) oraz Ameryce Łacińskiej. Rynki Afryki i Bliskiego Wschodu oraz Europy Wschodniej o silnej dynamice wzrostu również znacząco przyczyniły się do tego wyniku. Na rynkach rozwiniętych, które i w tym segmencie charakteryzują się tendencją spadkową, dalszym wzrostem działalności promocyjnej i coraz silniejszą presją cenową, sprzedaż w ujęciu organicznym spadła nieznacznie w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku. Jednak w Ameryce Północnej zaobserwowano silny wzrost mimo kurczącego się rynku, natomiast na bardzo trudnym rynku zachodnioeuropejskim przychody ze sprzedaży utrzymywały się na stałym poziomie.

Skorygowany zysk operacyjny za trzeci kwartał 2013 r. wyniósł 132 mln euro. Skorygowana rentowność sprzedaży (marża EBIT) uległa poprawie o 0,2 pp, do 14,9%. Wykazany zysk operacyjny wzrósł o 7,5% w ujęciu rok do roku, do 122 mln euro.

W trzecim kwartale 2013 r. dział Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) odnotował znaczną poprawę dynamiki sprzedaży w ujęciu organicznym oraz silny wzrost skorygowanej rentowności sprzedaży. Przychody ze sprzedaży w ujęciu nominalnym wzrosły do 2,095 mld euro. W porównaniu z analogicznych kwartałem poprzedniego roku organiczny wzrost przychodów wyniósł 4,2%.

Sprzedaż działu Adhesive Technologies na rynkach wschodzących wyraźnie wzrosła w ujęciu organicznym. Ameryka Łacińska ponownie wyróżniła się jako region o najwyższym, dwucyfrowym wzroście sprzedaży, głównie za sprawą dynamicznego rozwoju na rynku brazylijskim. Na wyniki firmy korzystnie wpłynął również silny wzrost sprzedaży w Europie Wschodniej. W regionie Azji (z wyłączeniem Japonii) odnotowano istotny wzrost sprzedaży w ujęciu rok do roku. Region Afryki i Bliskiego Wschodu również zanotował dodatnią dynamikę sprzedaży. Mimo trudnych warunków rynkowych, solidny wynik w ujęciu organicznym osiągnięto na rynkach rozwiniętych, gdzie liderem wzrostu był region Europy Zachodniej. W Ameryce Północnej po raz kolejny sprzedaż wyraźnie wzrosła w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku.

Skorygowany zysk operacyjny uległ poprawie aż o 8,2%, zamykając się kwotą 373 mln euro. Znakomity wynik odnotowano na poziomie skorygowanej rentowności sprzedaży, która po raz pierwszy w historii firmy osiągnęła wartość 17,8% (wzrost o 1,8 p.p.). Wykazany zysk operacyjny wzrósł o 11,2%, z 329 mln euro do 365 mln euro.

Wyniki Grupy za III kw. w podziale na regiony

Działając w warunkach zaostrzonej konkurencji i pomimo recesji w krajach Europy Południowej, Henkel osiągnął w całym regionie Europie Zachodniej wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 0,7%. Łączne przychody ze sprzedaży w regionie wyniosły 1,415 mld euro. W Europie Wschodniej sprzedaż w ujęciu organicznym była wyższa o 6,2%, przede wszystkim dzięki wynikom osiągniętym na rynkach rosyjskim i tureckim. Przychody ze sprzedaży w regionie osiągnęły łącznie poziom 822 mln euro. Na wyniki w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu negatywny wpływ miała niestabilna sytuacja polityczna i niepokoje społeczne, obserwowane w niektórych krajach tej części świata. Jednak mimo tych trudności, region wypracował dwucyfrowy wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym w wysokości 23,1%, dla którego kluczowe znaczenie miały sektory Laundry & Home Care oraz Beauty Care. Przychody ze sprzedaży w regionie osiągnęły łącznie poziom 255 mln euro.

Sprzedaż w regionie Ameryki Północnej zwiększyła się w ujęciu organicznym o 2,2% dzięki dobrym wynikom działów Beauty Care i Adhesive Technologies. Przychody ze sprzedaży w regionie osiągnęły łącznie poziom 756 mln euro. Region Ameryki Łacińskiej odnotował wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 12,5%. W tym wypadku motorem wzrostu był rynek brazylijski. Przychody ze sprzedaży w regionie osiągnęły łącznie poziom 269 mln euro. W regionie Azji i Pacyfiku odnotowano wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym o 1,8%. Bardzo dobre wyniki działalności na dynamicznie rosnących rynkach w regionie, szczególnie w Chinach, zostały częściowo zniwelowane spadkami sprzedaży na rynku japońskim. Przychody ze sprzedaży w regionie osiągnęły łącznie poziom 631 mln euro.

Po raz kolejny wzrost sprzedaży ogółem firma Henkel zawdzięcza rezultatom osiąganym na rynkach wschodzących Europy Wschodniej, Afryki i Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej oraz Azji (z wyłączeniem Japonii), które odnotowały średnią dynamikę wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 9,1%. Przychody na rynkach wschodzących, w łącznej kwocie 1,865 mld euro, stanowiły 45% przychodów ogółem (w analogicznym kwartale ubiegłego roku udział ten wyniósł 44%).

Perspektywy działalności Grupy Henkel w 2013 r.

Przewiduje się, że w roku obrotowym 2013 wzrost sprzedaży Grupy Henkel w ujęciu organicznym wyniesie między 3% a 5%. Spółka jest przekonana, że wzrost w prognozowanym przedziale uda się uzyskać we wszystkich sektorach działalności. Henkel podnosi prognozę skorygowanej rentowności sprzedaży (EBIT) z ok. 14,5% do ok. 15% (2012 r.: 14,1%) i zakłada pozytywny wzrost rentowności we wszystkich sektorach swojej działalności. Zgodnie z oczekiwaniami firmy Henkel, skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną będzie wyższy o ok. 10% (2012 r.: 3,70 euro).