Bardzo dobre wyniki firmy Henkel za trzeci kwartał 2013 r.

0

„Mimo coraz trudniejszych warunków rynkowych, firma Henkel ponownie odnotowała w trzecim kwartale 2013 bardzo dobre wyniki finansowe, i z kwartału na kwartał coraz wyższą dynamikę wzrostu w ujęciu organicznym. Znacznie poprawiliśmy zarówno wynik finansowy, jak i rentowność. Spółka po raz pierwszy uzyskała marżę EBIT na poziomie przekraczającym 16%” – powiedział Kasper Rorsted, prezes zarządu Henkel. „Uzyskaliśmy znaczący wzrost przychodów w ujęciu organicznym, do czego przyczyniły się dobre wyniki uzyskane przez wszystkie segmenty rynku i regiony, w których prowadzimy działalność. Szczególnie dynamiczny wzrost odnotowaliśmy ponownie na rynkach wschodzących. Jednakże na wykazywane przychody negatywny wpływ miały różnice kursowe.”

Odnosząc się do ostatnich miesięcy roku, Kasper Rorsted stwierdził: „Warunki ekonomiczne będą nadal trudne, w związku z czym będziemy kontynuować prace nad dostosowaniem naszych procesów i struktur, mając na względzie dalszą poprawę naszej elastyczności i efektywność w zmiennym otoczeniu rynkowym.”

Potwierdzenie wcześniejszych prognoz wyników za 2013 r. – oczekiwana wyższa marża

„Jak już wcześniej deklarowaliśmy, spodziewamy się wzrostu przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym na poziomie 3% do 5% za cały rok obrotowy. Oczekujemy, że zysk na akcję uprzywilejowaną (EPS) wzrośnie o ok. 10 procent. Prognozę skorygowanej marży EBIT podnosimy z poziomu ok. 14,5% do ok. 15%” powiedział Kasper Rorsted.

Przychody ze sprzedaży i wynik finansowy za trzeci kwartał 2013 r.

W trzecim kwartale 2013 r. Henkel uzyskał przychody ze sprzedaży w wysokości 4,184 mld euro. Były one niższe niż w tym samym okresie roku poprzedniego ze względu na ujemną wartość różnic kursowych (6,7%). W ujęciu nominalnym, wartość sprzedaży spadła o 2,6%. W ujęciu organicznym, tj. bez uwzględnienia wpływu różnic kursowych oraz efektów transakcji przejęć i zbycia aktywów, wzrost ukształtował się on na bardzo dobrym poziomie 4,2% i złożyły się na niego dobre wyniki we wszystkich sektorach działalności.

W dziale Laundry & Home Care (środki piorące i środki czystości) odnotowano bardzo dobry wzrost w ujęciu organicznym, na poziomie 5,5%. Również dział Beauty Care (kosmetyki) osiągnął silny wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym, wynoszący 3,1%. Dział Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) znakomicie poprawił wyniki sprzedaży w ujęciu organicznym, notując wzrost o 4,2% rok do roku.

Skorygowany zysk operacyjny (z wyłączeniem kosztów i zysków o charakterze jednorazowym oraz kosztów restrukturyzacji) wzrósł z 631 mln euro do 672 mln euro (o 6,5%), przy czym na wzrost ten wpływ miały wyniki osiągnięte w ramach wszystkich trzech sektorów działalności. Wykazany zysk operacyjny (EBIT) wzrósł w ujęciu rok do roku z 586 mln euro do 649 mln euro.

W zakresie skorygowanej rentowności sprzedaży (marży EBIT) odnotowano poprawę o 1,4 punktu procentowego, z 14,7% do 16,1%. Wykazana rentowność sprzedaży wyniosła 15,5%, wobec 13,6% rok wcześniej.

Wynik na działalności finansowej Henkel wzrósł o 27 mln euro, do poziomu -25 mln euro, głównie dzięki poprawie pozycji finansowej netto i lepszym rezultatom transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe. Stopa opodatkowania wyniosła 24,8%, wobec 24,7% rok wcześniej.