BioMaxima SA: podjęto uchwały rozpoczynające proces przeniesienia na GPW. Rekordowe wyniki finansowe w historii spółki

Łukasz Urban Biomaxima
Łukasz Urban, Prezes Zarządu BioMaxima S.A.

Podczas dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki BioMaxima SA podjęto uchwały rozpoczynające proces przeniesienia notowań akcji spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany. Wczoraj spółka podała wstępną informację o rekordowych wynikach finansowych za listopad i za 11 miesięcy 2020 r. BioMaxima jest czołowym polskim producentem diagnostyki laboratoryjnej, m.in. testów do identyfikacji zakażeń SARS-CoV-2.

Głównym punktem obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy było podjęcie uchwały o rozpoczęciu ubiegania się przez spółkę o wprowadzenie jej akcji do obrotu regulowanego w Europejskim Obszarze Gospodarczym, oraz drugiej, o przejściu od 1 stycznia 2021 roku na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), które są pierwszym krokiem do przeniesienia notowań akcji emitenta na rynek regulowany. W tym strategicznym kierunku spółka podąża od 2018 roku.

Jednomyślne decyzje zgromadzenia akcjonariuszy, które dzisiaj zapadły, potwierdzają wsparcie akcjonariatu dla kierunku rozwoju zaproponowanego przez zarząd. To dla spółki bardzo istotna sprawa. Notowania na rynku regulowanym dają większe możliwości rozwoju rosnącym spółkom, to zasadnicza jakościowa zmiana. Daje szansę na stabilizację akcjonariatu, a także dużo lepszy dostęp do nowego kapitału. W pierwszym kwartale 2021 roku będziemy finalizować strategię na najbliższe 2-3 lata. W krótkim horyzoncie możemy się rozwijać z posiadanej gotówki i korzystając z instrumentów bankowych. Rozbudowa mocy wytwórczych, wzrost organiczny, to już się dzieje. Chociaż dzisiaj tego nie planujemy, dopuszczamy ewentualną emisję, jeżeli w naszych planach pojawią się projekty, takie jak akwizycje, które umożliwiłyby skokowy wzrost przychodów, ale z drugiej strony wymagałyby większych nakładów finansowych” – powiedział Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima SA.

Dzień wcześniej, w dniu 21 grudnia 2020 r., zarząd BioMaxima SA podał także wstępną informację o rekordowych w historii spółki miesięcznych wynikach finansowych za listopad, a także za 11 miesięcy 2020 r. Spółka za miesiąc listopad osiągnęła zysk netto na poziomie 1.802 tys. zł., a zysk EBITDA wyniósł 2.415 tys. zł. Rentowność netto ukształtowała się na poziomie 22,35%. Po 11 miesiącach 2020 r. zysk netto wynosi 7.645 tys. zł, EBITDA 11.004 tys. zł.

Zatrudniająca ponad 120 osób BioMaxima SA w latach 2018-2019 realizowała ambitny program inwestycyjny, opiewający na ponad 20 mln zł, w którego rezultacie zbudowano nowy zakład produkcyjny oraz Centrum Badawczo Rozwojowe w Lublinie. W nowym zakładzie skoncentrowano produkcję, przenosząc 4 wydziały z zakładów w Warszawie i Gdańsku. Zwołane walne zgromadzenie miało także w programie uchwały o zmianach w statucie spółki dostosowujących organizację pracy i skład władz spółki do wymagań istniejących na rynku regulowanym, m.in. rozszerzenie składu rady nadzorczej o członków niezależnych oraz powołanie komitetu audytu.