BioMaxima uzyskała kolejną dotację na 3 mln zł

Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima SA
Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima SA

BioMaxima S.A., notowany na NewConnect polski producent podłoży mikrobiologicznych, a także szerokiej gamy odczynników i aparatury do diagnostyki in vitro, otrzyma dofinansowanie w wysokości 3 mln zł na realizację projektu związanego z produkcją innowacyjnych produktów do diagnostyki mikrobiologicznej. Program inwestycyjny Emitenta na najbliższe 16 miesięcy wynosi ok. 19 mln zł.

Spółka otrzyma dofinansowanie w ramach Działania 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP” na realizację projektu „Innowacyjne produkty mikrobiologiczne”. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 5.001.900 zł, a kwota przyznanej dotacji to 2.999.639,42 zł. Środki zostaną przeznaczone na budowę nowego zakładu produkcyjnego, zakup maszyn związanych z produkcją mikrobiologiczną oraz zakup systemu ERP. Dzięki przyznanemu wsparciu BioMaxima S.A. pozyskała finansowanie dla całego procesu inwestycyjnego związanego z koncentracją produkcji w Lublinie. Otrzymane środki zostaną również wykorzystane do wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów mikrobiologicznych, modernizacji procesów produkcji oraz logistyki, poprawy wydajności, a także wsparcia procesów zarządzania oraz komunikacji z klientem.

„W tym roku rozpoczęliśmy bardzo ambitny program inwestycyjny, który ma na celu poprawę wskaźników finansowych, a także przeobrażenie Spółki w wyspecjalizowany podmiot oferujący pełną gamę rozwiązań w obszarze mikrobiologii, począwszy od klasycznej bakteriologii, a skończywszy na najnowszych technologiach molekularnych. Już w niedługim horyzoncie czasowym będziemy mogli zaoferować naszym klientom zarówno klinicznym, jak i przemysłowym, pewność pełnego zabezpieczania ich potrzeb diagnostycznych na konkurencyjnych warunkach. Środki z Działania 3.7 domykają finansowanie całej inwestycji zgodnie z przyjętymi założeniami.” – komentuje Łukasz Urban, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych netto Spółki w okresie najbliższych 16 miesięcy wyniesie prawie 19 mln zł, z czego 7,5 mln zł stanowią maszyny, urządzenia, wartości niematerialne i prawne, a 9,7 mln zł przeznaczone zostanie na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz Zakładu Produkcyjnego. Na opracowanie testów lekooporności wykorzystane zostanie 0,8 mln zł, a kwota przeznaczona na rozwój działalności eksportowej sięgnie 1 mln zł. BioMaxima S.A. na realizację powyższych celów inwestycyjnych uzyskała łącznie 9,5 mln zł dotacji. Wkład własny Emitenta wyniesie 2 mln zł, a pozostałe środki będą pochodziły z kredytu bankowego. We wrześniu 2017 r. Spółka rozpoczęła budowę obiektu produkcyjnego oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego, a w styczniu br. ruszył projekt opracowania testów do badania lekooporności. Realizowany proces inwestycyjny w Lublinie przełoży się na osiąganie przez Emitenta coraz lepszych wyników finansowych.

„Dzięki koncentracji produkcji w Lublinie będzie się poprawiała rentowność Spółki realizowana z obecnej działalności. Natomiast prowadzone już i planowane prace badawczo-rozwojowe takie jak opracowywane już testy do badania lekooporności, własny analizator biochemiczny, czy nowe produkty do diagnostyki molekularnej, będą owocowały nowymi źródłami przychodów uzyskiwanymi z produkcji własnej, zwiększając tym samym marżowość sprzedaży.” – zakończył Prezes Urban.

Spółka zakończyła pierwsze półrocze 2017 r. zyskiem netto na poziomie jednostkowym w wysokości 0,63 mln zł, a jej przychody netto ze sprzedaży wyniosły 14,64 mln zł. We wrześniu br. Emitent wypłacił dywidendę w kwocie 0,05 zł na akcję z zysku za 2016 r. kontynuując tym samym przyjętą politykę dywidendową.