Blisko 98% akcjonariuszy Emperia Holding poparło zmianę statutu Spółki

Dariusz Kalinowski
Dariusz Kalinowski

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emperia Holding zdecydowaną większością przegłosowało uchwałę dotyczącą zmiany statutu spółki. Przyjęcie uchwały poparli akcjonariusze reprezentujący aż 97,7% głosów uczestniczących w walnym zgromadzeniu. Spełniony został w ten sposób jeden z warunków wezwania do sprzedaży 100% akcji Emperii Holding ogłoszonego przez MAXIMA GRUPĖ, na podstawie zawartej umowy inwestycyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emperia Holding w dniu 20 grudnia 2017 r. przyjęło uchwałę dotyczącą zmiany statutu spółki. Za przyjęciem uchwały zagłosowało 97,7% akcjonariuszy uczestniczących w walnym zgromadzeniu, czyli jego znacząca większość. Na NWZA reprezentowane było blisko 74% kapitału zakładowego Spółki.

Przyjęcie uchwały przez akcjonariuszy jest spełnieniem jednego z warunków wezwania ogłoszonego przez MAXIMA GRUPĖ, UAB, które zostały określone w umowie inwestycyjnej zawartej 23 listopada br.

Na podstawie umowy inwestycyjnej litewski inwestor ogłosił wezwanie do sprzedaży akcji Emperii po cenie 100 zł za akcję. Wezwanie obejmuje 12.342.027 akcji Emperia Holding stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki. Cena oferowana w wezwaniu stanowi odpowiednio, 9,4% i 14,4% premii powyżej średniej ceny rynkowej z okresu odpowiednio 3 i 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania. Przyjmowanie zapisów rozpoczęło się 14 grudnia br. i będą one prowadzone do 21 lutego 2018 r. Przewidywany dzień transakcji na GPW to 26 lutego 2018 r., a rozliczenie transakcji przed KDPW powinno nastąpić 27 lutego 2018 r.

Pozostałe warunki ogłoszonego wezwania obejmują, m.in. uzyskanie zgody na koncentrację ze strony UOKiK oraz osiągnięcie progu minimalnej liczby akcji objętych zapisami w wezwaniu uprawniających do 66% ogólnej liczby głosów w Spółce.