BondSpot uruchamia Segment PRIME na rynku Catalyst

GPW (5)
  • BondSpot, spółka z Grupy Kapitałowej GPW wprowadza Segment PRIME dedykowany instrumentom dłużnym spełniającym określone kryteria
  • Do Segmentu PRIME w lutym 2019 r. zakwalifikowano obligacje 16 emitentów

31 stycznia 2019 r. BondSpot, spółka z Grupy Kapitałowej GPW, dokonała kwalifikacji instrumentów dłużnych do obrotu w Segmencie PRIME – wyodrębnionym w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) organizowanym przez BondSpot w ramach Catalyst.

Do tego Segmentu kwalifikowane będą emisje instrumentów dłużnych, których wartość nominalna wynosi co najmniej 100 mln zł lub równowartość tej kwoty w obcej walucie. Dodatkowo w Segmencie znajdą się papiery dłużne posiadające rating na poziomie inwestycyjnym przyznany przez agencję ratingową na zlecenie emitenta lub w stosunku do których Członek ASO pełni funkcję Animatora.

Na koniec każdego miesiąca kalendarzowego przeprowadzana będzie weryfikacja i aktualizacja listy instrumentów dłużnych zakwalifikowanych do Segmentu PRIME. Lista instrumentów dłużnych notowanych w Segmencie PRIME będzie obowiązywała od pierwszego dnia obrotu kolejnego miesiąca.

Z dniem 31 stycznia 2019 r. do Segmentu PRIME spółka BondSpot zakwalifikowała obligacje 16 emitentów o łącznej wartości nominalnej ponad 20,0 mld zł oraz 2,35 mld euro.

Pierwszym dniem notowania instrumentów dłużnych w Segmencie PRIME jest 1 lutego 2019 r.

Lista instrumentów dłużnych notowanych w Segmencie PRIME – Luty 2019

LP. Nazwa skrócona Nazwa emitenta ISIN Rating
Fitch Ratings Moody‘s Standard &Poor‘s
Emitenta Instrumentu Emitenta Instrumentu Emitenta Instrumentu
1 ALR1025 Alior Bank S.A. PLALIOR00219 BBB + (pol)[1]          
2 ALR0924 PLALIOR00094 BBB + (pol)          
3 ALR0820 PLALIOR00201 BBB + (pol)          
4 ALR0321 PLALIOR00102 BBB + (pol)          
5 ALR1221 PLALIOR00136 BBB + (pol)          
6 BGK0219 Bank Gospodarstwa Krajowego PL0000500187 AAA (pol)          
7 BGK0520 PL0000500211 AAA (pol)          
8 BGK0220 PL0000500203 AAA (pol)          
9 BGK1021 PL0000500229 AAA (pol)          
10 MIL1227 Bank Millennium S.A. PLBIG0000453 A (pol)   Baa1      
11 MIL0420 PLBIG0000446 A (pol)   Baa1      
12 BOS0724 Bank Ochrony Środowiska S.A. PLBOS0000191 BB + (pol)          
13 PEO1027 Bank Polska Kasa Opieki S.A. PLPEKAO00289 BBB +   A1      
14 PEO1028 PLPEKAO00297 BBB +   A1      
15 PEO1033 PLPEKAO00305 BBB +   A1      
16 ENA0220 Enea S.A. PLENEA000088 BBB          
17 ING1219 ING Bank Śląski S.A. PLBSK0000066 AAA (pol)   A1      
18 MBK0125 mBank S.A. PLBRE0005185 AA – (pol)          
19 OR10623 ORLEN Capital AB XS1429673327     Baa2      
20 PEONP01 PEKAO Bank Hipoteczny S.A. PLBPHHP00218 AA (pol) A        
21 PKN0219 Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. PLPKN0000083 A (pol)   Baa2      
22 PKO0827 Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. PLPKO0000099     A2      
23 PKO0328 PLPKO0000107     A2      
24 PKO0721 XS1650147660     A2      
25 PZU0727 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. PLPZU0000037         A –  
26 PZU0719 PZU Finance AB XS1082661551           BBB+
27 SPL0428 Santander Bank Polska S.A. PLBZ00000275 AA (pol)          
28 TPE1119 TAURON Polska Energia S.A. PLTAURN00037 A + (pol)          

[1] (pol) – oznacza Rating krajowy, w każdym innym przypadku rating przyznany jest na poziomie międzynarodowym