Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – styczeń 2019 r.

0
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 3,9% rdr do 19,9 mld zł w styczniu 2019 r.
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu kontraktami terminowymi o 23,0% rdr do poziomu 567,6 tys. szt. w styczniu 2019 r.
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect o 118,7% rdr do poziomu 144,7 mln zł
  • Wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 15,5% rdr do 87,1 mln zł w styczniu 2019 r.
  • Wzrost łącznej wartości obrotu obligacjami na TBSP o 158,1% rdr do 34,9 mld zł
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 20,1% do poziomu 8,7 TWh w styczniu 2019 r.
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym r. o 36,2% rdr do 9,7 TWh w styczniu 2019 r.
  • Wzrost wolumenu obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia[2] na rynku spot o 5,5% do 3,1 TWh w styczniu 2019 r.

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 20,3 mld zł w styczniu 2019 r., czyli o 4,6% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła w styczniu 2019 r. o 3,9% rdr do poziomu 19,9 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w styczniu 2019 r. 903,8 mln zł, o 0,8% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec stycznia 2019 r. wyniosła 60 367,42 pkt i była o 8,6% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w styczniu 2019 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 111,8% rdr do poziomu 153,4 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w styczniu wzrosła o 118,7% rdr i wyniosła 144,7 mln zł.

W styczniu 2019 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 567,6 tys. szt., czyli o 23,0% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 30,7% rdr do poziomu 332,1 tys. szt. Wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 22,6% rdr do 105,7 tys. szt. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na waluty wzrósł o 14,6% do poziomu 111,7 tys. szt.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 84,7 mld zł na koniec stycznia 2019 r. wobec 74,5 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w styczniu 2019 r. o 40,4% rdr do poziomu 240,9 mln zł.

Czytaj również:  Auxilia S.A. podsumowuje 2018 r.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w styczniu 2019 r. 34,9 mld zł i była o 158,1% wyższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w styczniu 2019 r. wyniósł 8,7 TWh, co oznacza spadek o 20,1% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku forward spadł o 30,6% rdr do poziomu 5,8 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w styczniu 2019 r. 9,7 TWh, o 36,2% więcej niż rok wcześniej. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 34,7% do poziomu 3,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 37,0% do poziomu 6,5 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[3], na rynku spot wyniósł w styczniu 2019 r. 3,1 TWh, co oznacza wzrost o 5,5% rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) spadł o 55,9% rdr osiągając w styczniu 2018 r. poziom 21,7 ktoe[4].

W styczniu 2019 r. na GPW odbyły się 22 sesje giełdowe, w porównaniu do 21 sesji rok wcześniej.

Kapitalizacja 411 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku wyniosła na koniec stycznia 2019 r. 645,95 mld zł (150,91 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 462 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec stycznia 2019 roku 1 216,98 mld zł (284,32 mld EUR).

Na NewConnect w styczniu 2019 r. zadebiutowały spółki 4MASS (oferta prywatna o wartości 2,85 mln zł) oraz QuarticOn (oferta prywatna o wartości 7,62 mln zł).

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

[2] z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)

[3] świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)

[4] ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe