BVT S.A. po trzech kwartałach 2017 r.

0

BVT S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od września 2015 r., zajmująca się zakupem oraz windykacją pakietów wierzytelności masowych i indywidualnych, wypracowała 334 tys. zł zysku netto po pierwszych trzech kwartałach 2017 r. przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 4.023 tys. zł. Emitent realizuje strategię rozwoju i rozbudowuje oraz dywersyfikuje portfel pakietów wierzytelności.

W samym 3 kw. 2017 r. Spółka zanotowała 80 tys. zł zysku netto, a jej przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1.436 tys. zł. Rok wcześniej jej strata netto wyniosła 191 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 1.398 tys. zł. Istotna poprawa wyników finansowych BVT S.A. jest rezultatem efektywnej realizacji założeń przyjętej strategii rozwoju. Emitent realizuje obsługę posiadanych pakietów wierzytelności zgodnie z wypracowanymi i sprawdzonymi procedurami, utrzymując w ten sposób stały wzrost wpływu środków finansowych oraz minimalizując czynniki ryzyka. Spółka odczuwa coraz mocniej spływ środków z pakietów masowych zakupionych w 3 kw. 2016 r., pochodzących z sektora masowego transportu kolejowego, które odznaczają się doskonale znaną specyfiką, co umożliwia ich szybką i sprawną obsługę. Zarząd BVT S.A. liczy, że podejmowane działania przełożą się na dalszy wzrost przychodów oraz zysków.

„Odnosząc się do osiągniętych przez Spółkę wyników finansowych za 3 kwartały br. mogę powiedzieć, że widać tu naszą konsekwencję w realizacji założeń i planów. Wielokrotnie wskazywaliśmy na fakt, iż w minionych okresach dokonaliśmy intensyfikacji działań związanych z egzekucją sądowo-komorniczą – pociągnęło to za sobą koszty, które miały przynieść przychód w przyszłości. Ówczesna przyszłość dzieje się właśnie dziś, a to co pokazaliśmy publikowanym raporcie jest udokumentowaniem realizacji tamtych założeń. Kolejny raz podkreślam, że taki bieg wydarzeń utwierdza mnie, jako Prezesa Zarządu, w przekonaniu, że strategia jest właściwa i spójna, a konsekwencja w jej realizacji jest gwarancją sukcesu.” – podkreśla Katarzyna Szuba, Prezes Zarządu Spółki BVT S.A.

Czytaj również:  Pracownicze plany kapitałowe mogą pomóc polskiej giełdzie. Spodziewany jest znaczący wzrost obrotów i większa liczba debiutów

Emitent w dalszym ciągu rozbudowuje posiadany portfel pakietów wierzytelności oraz go dywersyfikuje, głównie pozyskując kolejne wierzytelności z sektora bankowego, które dotyczą osób fizycznych oraz są zabezpieczone hipotekami lub poręczeniami. Ważnym obszarem biznesowym realizowanym przez BVT S.A. i powiązanym z sektorem bankowym jest restrukturyzacja zadłużeń, a Spółka zamierza pozyskiwać w ramach restrukturyzacji wierzytelności zabezpieczone hipotecznie. Emitent dokonał w 3 kw. 2017 r. zakupu kolejnych pakietów wierzytelności masowych o wartości nominalnej wynoszącej blisko 18 mln zł, które pochodziły z sektora transportu kolejowego oraz z branży telekomunikacyjnej.

„Uważam, że myśląc o kolejnych kwartałach musimy działać dwutorowo. Z jednej strony konsekwentnie realizować działania, w trakcie których jesteśmy: pozyskiwać wierzytelności na wszystkich polach naszego zainteresowania oraz pilnować stabilności w polityce dywersyfikacji portfela wierzytelności i optymalizacji kosztów. Druga ścieżka to konieczność przygotowania się na zapowiedzi dotyczące zmian w przepisach chociażby tych dotyczących postępowań egzekucyjnych oraz związanych z nimi kosztów. Taki stan rzeczy wymusza na nas jako Zarządzie konieczność skupienia się na temacie windykacji polubownej i położenia właśnie tutaj głównego celu obsługi posiadanych pakietów. Reasumując, będziemy realizować dotychczasową politykę przy założeniu jej elastyczności w przypadku zmieniającego się otoczenia.” – dodaje Prezes Szuba.

W listopadzie br. Spółka nabyła kolejne dwa pakiety wierzytelności masowych pochodzących z sektora masowego transportu kolejowego. Ich łączna wartość nominalna wynosi 24,7 mln zł, a przewidywany okres windykacji wierzytelności został określony na 3 lata.