BVT S.A. podwaja zysk w 3 kw. 2015 r.

0
zarzadzanie projektami

BVT S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od września 2015 r., zajmująca się windykacją pakietów wierzytelności masowych, wypracowała w 3 kw. br. zysk netto w wysokości 377 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 1.260 tys. zł. Emitent dokonał dywersyfikacji portfela wierzytelności nabywając pakiety z nowych branż.

 Realizacja przyjętej strategii rozwoju pozwala na stałą poprawę wyników finansowych Spółki. W 3 kw. 2014 r. BVT S.A. osiągnęła 188 tys. zł zysku netto oraz 576 tys. zł przychodów. Tegoroczne wyniki wykazują więc ponad dwukrotny wzrost w ujęciu rdr. Od początku tego roku Emitent wypracował 1.555 tys. zł zysku netto przy sprzedaży na poziomie 4.594 tys. zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 424 tys. zł oraz 1.278 tys. zł.

„Czynników, które pozwoliły nam osiągnąć taki pułap wyniku finansowego, jest wiele. Niewątpliwie najważniejszym z nich jest nacisk, jaki Zarząd kładzie na analizę pakietów przeznaczonych do potencjalnego zakupu pod względem ich rentowności. Chodzi tu głównie o poziom ściągalności oraz nakładów na dany pakiet. Spółka prowadzi politykę dywersyfikacji portfela, niemniej jednak postanowiono stworzyć sobie swego rodzaju podstawę przychodu, jaką w naszym przypadku są wierzytelności transportowe. Jest to sektor nam znany, pozwalający na stosowanie sprawdzonych schematów. Ten „bufor” pozwala nam na w miarę spokojne planowanie wejścia w inne obszary rynku wierzytelności bez konieczności nadmiernego ryzykowania płynności finansowej Spółki.” – komentuje Katarzyna Szuba, Prezes Zarządu Spółki BVT S.A.

Spółka rozszerzyła portfel posiadanych wierzytelności o nową branżę, nabywając nowy pakiet od polskiego operatora telekomunikacyjnego. Łączna wartość zakupionych pakietów w tej branży wynosi 9 mln zł, a obecnie trwa proces wdrożenia ich do realnej windykacji, co będzie miało swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych w pierwszej połowie 2016 r.

Emitent dokonał także nabycia pakietów wierzytelności z segmentu masowego transportu miejskiego, a ich łączna nominalna wartość wierzytelności wynosi blisko 3,5 mln złotych. Zakupione 3 pakiety wierzytelności zostały już w całości wdrożone do obsługi. Pierwsze efekty związane z ich windykacją będą widoczne w sprawozdaniu finansowym Spółki za 4 kw. 2015 r.

„Zakup pakietów pochodzących z sektora transportu miejskiego jest naturalnym zachowaniem Spółki zawierającym się w jej podstawowym modelu działania. Zakup kolejnych pakietów masowych z obszaru transportu pokazuje, że strategia, jaką Spółka realizuje od początku swojej działalności, jest prawidłowa. Oczywiście każdy pakiet ma swoją charakterystykę, ale prowadzona obsługa wierzytelności jest na tyle elastyczna, że pozwala na bieżące jej przystosowanie do poszczególnych wierzytelności. W chwili obecnej zakupione pakiety są w całości windykowane. Spodziewam się, że ich wpływ na wyniki Spółki będzie widoczny w wynikach za 4 kwartał 2015 roku. Drugą drogą, jaką Spółka obrała w minionym kwartale, było rozszerzenie posiadanych wierzytelności o branżę telekomunikacyjną. Na chwilę obecną posiadamy trzy pakiety zakupione od jednego z polskich operatorów telefonicznych. Wierzytelności te są sukcesywnie wdrażane do procesu windykacji lub znajdują się już na pierwszych jego etapach. Ponieważ jest to inna specyfika należności i z tego faktu wynika również rozłożenie procesu obsługi w czasie, zakładam że pierwsze wyniki pochodzące z tych pakietów pokażemy w pierwszym półroczu 2016 roku.” – dodaje Prezes Szuba.

BVT S.A. prognozuje wypracowanie w 2015 r. zysku netto w wysokości 2,5 mln zł. Przygotowana prognoza finansowa została oparta na osiąganych przychodach finansowych netto, wartościach i planowanej rentowności nabywanych pakietów wierzytelności oraz na przewidywanym rozwoju i efekcie skali działalności Emitenta.

BVT S.A. specjalizuje się w nabywaniu i obsłudze pakietów wierzytelności masowych o dużej dywersyfikacji dłużników, a ich zlokalizowanie obejmuje swoim zasięgiem teren całego kraju. Nabyte przez Spółkę pakiety wierzytelności zlecane są do windykacji firmie prowadzącej działalność w tym zakresie. Emitent specjalizuje się obecnie w obsłudze wierzytelności związanych z przedsiębiorstwami z branży transportu kolejowego.

Głównym akcjonariuszem BVT S.A. jest notowana na rynku NewConnect Spółka Kupiec S.A., która posiada akcje stanowiące 45,12% udziału w kapitale zakładowym oraz 46,12% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA. Rolę Autoryzowanego Doradcy dla BVT S.A. pełni Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. Natomiast Doradcą Finansowym i jednym z akcjonariuszy Spółki jest ABS Investment S.A.

BVT S.A. zakończyło 2014 r. zyskiem netto w wysokości 822 tys. zł oraz przychodami na poziomie 2.536 tys. zł. Akcjonariusze Spółki otrzymali również dywidendę z zysku wypracowanego w 2014 r. w łącznej kwocie 532 tys. zł, co stanowiło blisko 65% całego osiągniętego zysku.