Centrum Medyczne enel-med z 37-proc. wzrostem EBITDA w 1Q 2021 roku

Jacek Rozwadowski, prezes enel-med
Jacek Rozwadowski, prezes enel-med

Firma Enel-med w 1Q 2021 roku 106 mln zł przychodów ze sprzedaży, wobec 107,5 mln zł w 1Q 2020 roku. EBITDA grupy (z wyłączeniem wpływu MSSF 16) w analizowanym okresie wyniosła 6,5 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 37,5 proc. Zysk brutto grupy (z wyłączeniem wpływu MSSF 16) wzrósł w 1Q 2021 roku do 0,2 mln zł, z -1,6 mln zł w 1Q 2020 roku.

– Przychody wygenerowane w kanale FFS (fee for service) od klientów indywidualnych wzrosły rok do roku w 1Q 2021 roku o 13,4 proc., do 25,4 mln zł, co pokazuje wzmożoną aktywność pacjentów m.in. dzięki normalizacji sytuacji epidemicznej. Wpływy z abonamentów (Enel-Care) oraz ubezpieczeń (Medi Care) wyniosły w analizowanym okresie 34,7 mln zł, co stanowi 65,6 proc. łącznej sprzedaży w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku. Stabilna baza klientów abonamentowych i ubezpieczeniowych oraz wzrost popytu na nasze usługi wśród klientów komercyjnych pozwalają nam z optymizmem patrzeć na kolejne kwartały 2021 roku – komentuje Jacek Rozwadowski, prezes enel-med.

Wzmożony okres zachorowalności, który przypada na pierwszy kwartał, skutkuje wyższym wykorzystaniem abonamentów medycznych przez klientów korporacyjnych, czyli też wyższym poziomem generowanych kosztów. Efektywne zarządzenie siecią oraz zdywersyfikowana struktura sprzedaży pozwalają nam osiągać korzystne wskaźniki rentowności. W 1Q 2021 roku marża EBITDA (z wyłączeniem wpływu MSSF 16) wyniosła 6,1 proc., co oznacza wzrost rok do roku o 1,7 p.p. – dodaje Rozwadowski.

Nieznaczny spadek sprzedaży w ujęciu rok do roku w 1Q 2021 roku, wynoszący 1,5 proc., jest konsekwencją wstrzymywania decyzji zakupowych przez część klientów z segmentu B2B w związku z pandemią i ograniczeniami gospodarczymi. 

Skonsolidowane wyniki finansowe bez MSSF 16 Grupy Kapitałowej ENEL-MED

  1Q 2020 rok 1Q 2021 rok Zmiana
Przychody (mln zł) 107,7 106,0 -1,5%
EBITDA (mln zł) 4,7 6,5 +37%
Zysk brutto (mln zł) -1,6 0,2 +112,5%
Marża EBITDA (proc.) 4,4% 6,1% +1,7 p.p.

Na koniec marca 2021 roku grupa dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 19 mln zł
w porównaniu z 8,1 mln zł na koniec marca 2020 roku. Wartość wskaźnika zadłużenia oprocentowanego netto[1] do EBITDA[2] na koniec analizowanego okresu wyniosła 0,35x.

Spółka w ramach realizowanej strategii 18 maja 2021 roku podpisała dziesięcioletnią umowę najmu lokalu położonego w centrum handlowo-usługowo-rozrywkowym pod nazwą Dom Mody „KLIF” w Warszawie na potrzeby oddziału enel-med.

[1] Zadłużenie oprocentowane netto rozumiane jest jako oprocentowane kredyty i pożyczki minus saldo gotówki.

[2] Wskaźnik EBITDA rozumiany jest jako zysk operacyjny plus amortyzacja.