Zysk netto Cloud Technologies rośnie o 144% w I kw. 2022 r. Sprzedaż danych napędza rozwój spółki

Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies S.A.
Piotr Prajsnar, CEO Cloud Technologies S.A.
  • Cloud Technologies, spółka koncentrująca się na sprzedaży cyfrowych danych, wypracowała w I kw. 2022 r. zysk netto w wysokości 2,2 mln zł. EBITDA w I kw. tego roku notowanej na NewConnect spółki wyniosła 4,5 mln zł, co oznacza wzrost o 51% r.d.r.
  • Za dynamiczny rozwój Cloud Technologies odpowiada sprzedaż danych, której udział w przychodach wynosi 75%. W pierwszym kwartale 2022 r. przychody z tego tytułu wzrosły o 66% do poziomu 7,5 mln zł. Q1 2022 był również drugim najlepszym kwartałem w historii spółki pod względem sprzedaży danych.
  • Ponad 80% przychodów ze sprzedaży danych pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i jest rozliczana w dolarach amerykańskich, co dodatkowo zwiększa rentowność spółki.

– Wyniki za I kwartał tego roku to powód do satysfakcji, a przede wszystkim potwierdzenie słuszności przyjętej strategii i kierunków rozwoju. Wzrost zysków oraz rentowności potwierdzają słuszność naszych decyzji dotyczących koncentracji wokół segmentu sprzedaży danych, którego marża wynosi ponad 62%. Powyższe czynniki świadczą o stabilności, skalowalności oraz globalnym charakterze naszego modelu biznesowego, co powinno implikować dynamikę wzrostów w kolejnych okresach. Wyniki osiągnięte w I kwartale 2022 roku pozwalają z optymizmem patrzeć na dalszy rozwój Cloud Technologies – komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Pod względem osiągniętego zysku netto, I kw. 2022 roku był dla Cloud Technologies najlepszym pierwszym kwartałem na przestrzeni ostatnich czterech lat. Wynik finansowy netto spółki wzrósł również w stosunku do IV kw. 2021 r., o 83%. Na wzrost zysków oraz rentowności Cloud Technologies miał wpływ coraz większy udział sprzedaży danych w przychodach spółki, który wynosi obecnie 75%. Kluczowy dla spółki segment charakteryzuje się wysoką marżą na poziomie ponad 62%.

Rozwojowi spółki i poprawie wyników w I kw. tego roku towarzyszył skup akcji własnych, związany z planowanym programem motywacyjnym. W ramach pierwszych dwóch transz Cloud Technologies skupiło od inwestorów 37,7 tys. akcji własnych o łącznej wartości 1,2 mln zł. Beneficjentami programu motywacyjnego zostaną członkowie wyższej kadry kierowniczej i organów zarządczych spółki. Uczestnicy programu zostaną upoważnieni do objęcia do 250 000 akcji w 2024 roku przy spełnieniu KPI w postaci skumulowanego EBITDA w wysokości 55 mln zł.

Spółka rozpoczęła nowy rok notując wysoki wzrost dynamiki sprzedaży danych w pierwszych miesiącach. I kw. 2022 r. był drugim najlepszym kwartałem w historii spółki pod względem sprzedaży danych. Wynik ten jest szczególnie warty odnotowania ze względu na specyfikę i sezonowość rynku, gdzie I kw. jest historycznie najgorszym okresem w ciągu roku.

Pierwszy kwartał 2022 roku był dla nas bardzo udany. Dobre wyniki finansowe w pierwszym kwartale zapowiadają udany rok dla Cloud Technologies, z uwagi na sezonować branży, gdzie pierwszy kwartał jest z reguły najsłabszym okresem w ciągu roku. Dzięki konsekwentnej realizacji strategii stale poprawiamy wyniki – rośnie nasz wynik netto, EBITDA oraz rentowność spółki. Rozwijamy się organicznie, a akwizycje planowane zgodnie z przyjętą strategią, powinny zwiększyć dynamikę wzrostów w przyszłości – dodaje Piotr Soleniec, dyrektor finansowy i członek zarządu Cloud Technologies.

Cloud Technologies prowadzi działalność na dynamicznie rozwijającym się globalnym rynku danych, którego wartość w 2021 roku wyniosła 52 mld USD według raportu OnAudience. Skumulowany roczny wskaźnik (CAGR) na globalnym rynku danych za lata 2017-2021 wynosi 29%, z czego dominującą pozycję zajmują Stany Zjednoczone, będące kluczowym rynkiem Cloud Technologies. Wraz z globalnym rynkiem danych rosną wydatki na reklamę online. Według agencji Zenith wskaźnik CAGR globalnych wydatków na reklamę online w latach 2017- 2021 wyniósł 15%.